26.03.12 - Domus Medica pleit voor professionele opvang van CVS-patiënten

 
 

Domus Medica leeft nog niet eens in de wintertijd maar in de prehistorie....

 
 
 
Domus Medica pleit voor professionele opvang van CVS-patiënten 

ma 26.03.2012

Begin deze maand besliste het Verzekeringscomité van het Riziv de subsidies voor de referentiecentra CVS op het einde van dit jaar stop te zetten. Een beslissing die uiteraard op onbegrip kon rekenen van de referentiecentra zelf. Ondertussen besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het Verzekeringscomité terug te fluiten.

 

Een van de verwijten die de CVS-referentiecentra door het Verzekeringscomité naar het hoofd geslingerd krijgen, is dat er geen werk gemaakt is van het betrekken van de eerste en de tweede lijn bij de opvang van CVS-patiënten. De werkgroep die zich binnen de UGent bezighoudt met het referentiecentrum, reageert verbolgen op de aantijgingen. ‘Vanuit het UZ Gent werd het initiatief genomen om geïnteresseerde partners uit de eerste en de tweede lijn uit verschillende beroepsgroepen uit zowel Oost- als West-Vlaanderen bij het initiatief te betrekken. De voorbije twee jaar hebben zeventien instellingen en verenigingen, ondersteund door drie adviserende universitaire vakgroepen, intensief een concreet zorgplan voorbereid.’

 

‘Vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen – waaronder huisartsen en verschillende groepen specialisten – kwamen tot een consensusanalyse van de noden op verschillende niveaus om de diagnostiek en de zorg van patiënten met een schijnbaar onverklaarde abnormale vermoeidheid te verklaren.’ Als pijnpunten kwamen onder meer het tekort aan vorming en de afwezigheid van duidelijke tools voor vroegtijdige detectie naar boven. Men stelde tevens vast dat de eigen verantwoordelijkheid soms werd doorgeschoven naar tweede- of derdelijnsreferentiecentra. Ook het ontbreken van enige terugbetaling voor psychotherapie en van een aangepaste vergoeding voor complexe consulten door zowel huisartsen als specialisten wordt als negatief ervaren. In een brief aan het Riziv gaven de vakgroepvoorzitters huisartsgeneeskunde aan dat de eerste lijn momenteel onvoldoende voorbereid is om deze taak op zich te nemen.

 

Om aan al deze tekortkomingen een antwoord te bieden werkte de werkroep van het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen een gedetailleerd voorstel tot reorganisatie uit. ‘Dat dossier werd overgemaakt aan het Riziv, waarop constructief overleg volgde met het college van geneesheren-directeurs. Nadien kregen we echter nieuws, tot het Verzekeringscomité op 5 maart plots besliste de subsidies af te schaffen. Dat is volledig in tegenspraak met de afspraken met het Riziv.’ De verschillende partners van het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen vinden het argument dat de eerste lijn te weinig betrokken werd bij de projecten, niet terecht. ‘Van bij de start zijn de partners in de eerste lijn, zoals de Huisartsenvereniging Gent, betrokken bij de gesprekken. Het blijkt inderdaad moeilijk meer huisartsen over de brug te krijgen, maar dat lijkt eerder het gevolg van onvoldoende vertrouwdheid en bereidheid in de eerste lijn om deze problematiek op te nemen. Zoals ook wordt aangegeven door de vakgroepvoorzitters huisartsgeneeskunde. De strategie die het CVS-netwerk uitwerkte, bestond er net uit om deze trend op een doordachte manier om te keren.’

 

Het lijkt er voor het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen dan ook vooral op dat de beslissing enkel is ingegeven door besparingsdrang. ‘Ze komt absoluut niet tegemoet aan de noodzaak deze patiënten op een wetenschappelijk correcte en betaalbare wijze te begeleiden.’ Het netwerk vraagt dan ook de mogelijkheid van een subsidie toch te herbekijken.

 

Erika Van Nuffel, woordvoerster van Domus Medica: ‘CVS is iets dat niet met bloedonderzoek en scanners kan worden opgespoord. Bij psychische problemen is de huisarts in 90% van de gevallen het eerste aanspreekpunt. De CVS-patiënt is een patiënt waar de huisarts vaak al jarenlang energie in gestoken heeft vooraleer de puzzel in elkaar valt. CVS is een ziekte van deze tijd, die vooral vrouwen treft omdat ze moeten meestappen in de maatschappelijke mallemolen. Het is spijtig dat de overheid hier haar verantwoordelijkheid niet wil opnemen.’

 

bron : http://www.domusmedica.be/diensten/nieuwsdiensten/nieuwskijker/4105-domus-medica-vindt-subsidie-voor-cvs-centra-wel-zinvol-.html

 

 
 CheckStat