De doofpot breekt open - Open brief aan Prof. Hans Verstraelen
Dossier SANTENS/AG: de doofpot breekt open - Open brief aan Professor Hans Verstraelen

September 19, 2015

 
  
 
 
Beste Dr Verstraelen,
 
 
 
U werd begin 2011 aangesteld door de politierechtbank als gerechtsdeskundige tijdens mijn 1ste expertise.
 
Hierbij zijn er heel wat twijfelachtige zaken gebeurd, zowel door uzelf als door psychiater Johan Baeke als door neuroloog Guy Meersman als door klinisch psychologe Joke De Meester als door radioloog Koenraad Verstraete.
 
Elk van hen heeft op vraag van AG arts Luc Desmet, die diverse deskundigen zowel voorafgaand als tijdens als na de medische expertise benaderd heeft met de vraag of zij niet konden "helpen" om "iets" te doen aan mijn dossier "nu het anders minstens 2 miljoen euro zou kosten aan AG" en "dat toch niet kon zijn" voor een "profiteur" die zat te "liegen en overdrijven". Zij werkten hier in 2011 allen aan mee. 
 
Op basis van deze valse verslagen heeft u, nochtans heel goed wetende dat het onjuiste deskundigenverslagen betrof, want ik heb ze meermaals betwist en onderbouwd met stukken weerlegd, onder ede, in april 2012 een al even vals deskundigenverslag opgesteld dat besloot tot 3 % BI en BAO. U negeerde hierbij het klinisch beeld, de persoonlijke woon- en werksituatie, de aangereikte literatuur en diverse tegenexpertises.
 
Hierop is midden 2012 uw vervanging bij de rechtbank gevraagd. Hierop hebt u, op basis van nochtans geen enkel onderzoek, geen enkel gegeven, geen enkel medisch verslag dat toen PTSS vermeldde, beslist om bijkomend 3 % toe te kennen wegens "post traumatische stress stoornis" - het vaak gebruikte excuus om niet te hoeven schrijven "TBI" of "NAH" of "hersentrauma". De symptomen van PTSS en NAH stemmen namelijk grotendeels overeen.
 
Deze bijkomende 3 % is er m.a.w. op loutere subjectieve basis aan toegevoegd : voorkomen dat de rechtbank, die u op heel regelmatige wijze voorziet van expertises, en dus een royale bijverdienste naast uw werk als professor gynaecologie aan het UZ Gent, uw deskundigheid of onpartijdigheid in vraag zou stellen. Want mocht u echt overtuigd zijn op basis van de stukken dat er sprake was van PTSS, dan had u dat ongetwijfeld laten onderzoeken en had u deze PTSS al in uw voorverslag opgenomen. Het "allée we gaan een 'geste' doen om er van af te zijn en onze goede wil te laten zien zodat we toch zeker de schijn van partijdigheid niet wekken" verhaal. Met 3 % er bij te plakken redde u uw gezicht bij de rechter en verwoestte u mijn leven. Een zoethoudertje, waarmee u eigenlijk bevestigt dat zowel het psychiatrisch als het neurologisch als het psychologisch verslag van respectievelijk Baeke, Meersman en De Meester onjuist was, minstens onvolledig was. Want noch het psychiatrisch, noch het neurologisch, noch het psychologisch verslag vermelden immers "post traumatische stress stoornis". Het lukraak toevoegen van een klein % zonder enige onderbouwing of motivering kan aanzien worden als een gebrek aan deskundigheid. Bovendien bent u gynaecoloog, geen psychiater of psycholoog, waardoor u zich niet kan beroepen op uw beroeps- of praktijkervaring om "plots" tot het inzicht te komen dat er inderdaad wel wat meer aan de hand was. Dat u dan gemakshalve PTSS genoemd hebt, omdat dit slechts aanleiding geeft tot een laag %.
 
 
Door uw bewust bedrog kreeg ik niet de nodige hulp, behandeling of vergoeding voor geleden schade. Geleidelijk aan werden mijn klachten erger en erger. Zelfs het feit dat ik toen zwanger was, kon u, als gynaecoloog dan nog, geen barst schelen. Ik belandde terug in het ziekenhuis. Enkele maanden later ging mijn Belgische bvba failliet - nota bene voor een belachelijk bedrag van 2.000 euro dat ik niet meer kon betalen. 2 weken later stond de gerechtsdeurwaarder voor mijn deur, om beslag te leggen op mijn Paardencoaching Center. Dit op het moment dat ik aan het bevallen was van mijn dochtertje. Ook daar kon niet van genoten worden. Alles wat ik had, heb ik sindsdien verkocht om een legertje advocaten te kunnen betalen om mijn levensdroom te kunnen behouden. U verwierf intussen uw professorentitel omwille van uw grote kwaliteiten als vrouwenarts. Dit mag zeker ook gezegd worden, u bent een uitmuntend gynaecoloog. De Kortrijkse rechtbank bleef u aanstellen als gerechtsdeskundige. Waarbij u sinds mijn dossier inderdaad iets eerlijker, of misschien beter voorzichtiger, te werk gaat. 
 
 
 
In januari 2014 ben ik u in het UZ Gent komen opzoeken. Ik heb u een aantal nieuwe onderzoeken laten zien, die wezen op hersenletsel en ligamentair nekletsel bevestigden, en ik heb u gevraagd om eindelijk de waarheid te spreken. En dat hebt u gedaan.
 
U hebt me toen verteld dat u heel goed wist dat er sprake was van valse medische verslagen in mijn dossier, maar dat u hier 'niets tegen kon doen'. U was immers gynaecoloog. Een gynaecoloog kon toch niet een neuroloog, psychiater en psycholoog gaan tegenspreken ? U was immers niet gespecialiseerd in deze materies. Zij wel. U had volgens uw zeggen, geen andere keuze dan hun deskundigenverslagen voor waar aan te nemen en hun besluiten te aanvaarden. Dat strookt niet met wat de rechtsleer voorziet :
 
De bijstand van een derde mag er nooit in bestaan dat de deskundige zich door die derde
zou doen vervangen voor de uitvoering van zijn opdracht. In dit geval zou het verslag
onregelmatig zijn. Die bijstand is slechts toegelaten voor zover de deskundige de nodige
bevoegdheid bezit om het werk van de derde te verstaan en te controleren, en wanneer
hij daadwerkelijk die controle uitoefent. Het werk van de derde moet geschieden onder
zijn rechtstreeks toezicht. Wanneer de deskundige de adviezen en besluiten van de
derde overneemt zonder de minste persoonlijke motivatie, doet hij afstand van zijn
opdracht en komt hij tekort aan zijn controleverplichting. (CLOQUET, A., o.c., p. 120, nr. 339 en de aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak)
 
Volgend op de deskundigenverslagen, hebt u heel wat tegenargumenten ontvangen. U hebt een deel daarvan vermeld in uw verslag, maar u hebt er geen rekening mee gehouden in de evaluatie van mijn letsels. Evenmin hebt u enige controle uitgeoefend. Integendeel : u hebt in uw eindverslag uitdrukkelijk benadrukt dat de verslagen van de subexperten wel degelijk objectief waren. U hebt de artsen, waarvan u volgens uw eigen woorden manifest wist dat ze logen, bijkomend verdedigd. Vanuit uw tekortkoming aan uw controleverplichting is uw deskundigenverslag onregelmatig. 
 
Los van het feit dat zij "gespecialiseerd" waren en u niet, vertelde u tijdens ons gesprek ook dat de "collegialiteit" tussen artsen u niet toeliet om hun besluiten of hun onpartijdigheid in vraag te stellen. Het was eenvoudigweg ondenkbaar om collega's-gerechtsdeskundigen openlijk van bedrog te gaan beschuldigen. Als u dat zou doen, zou u nooit meer een expertise opdracht krijgen en 'verbrand' zijn bij uw collega's. Geen enkele arts zou zoiets ooit doen. Onder artsen zwijgt men.
 
 
Daarnaast gaf u ook aan, dat mijn bijstandsarts het op een akkoordje zou gegooid hebben met AG arts Luc Desmet op de zitting van november 2011. Ik lag toen nog in het ziekenhuis en was daar niet bij. Zij zouden heel vriendschappelijk met elkaar omgegaan zijn en mijn bijstandsarts zou zich meteen akkoord verklaard hebben met 3 %. Zij zou een verslag in die zin opgesteld, niet betwisten volgens u. Dat was meteen ook een bijkomende reden voor u, volgens uw zeggen, dat u met een gerust hart 3 % noteerde in uw voorverslag. Immers, alle partijen waren het hier zogzegd over eens. Het bizarre hierbij is wel, dat het besluit van uw voorverslag volgens uw zeggen besproken en goedgekeurd werd door alle partijen, in mijn afwezigheid, op de zitting in november 2011, dit terwijl de radiologische studie door Koenraad Verstraete nog moest uitgevoerd worden ! Maakt u mijn bijstandsarts zwart om uzelf goed te praten ? Of heeft inderdaad ook mijn bijstandsarts meegewerkt met AG ? Dat zal wel nader onderzocht moeten worden door het parket. Er kan er maar 1 de waarheid spreken. Want volgens mijn bijstandsarts is het net omgekeerd: zij noemt u een 'kieken' dat samenspant met AG, zoals u wellicht al kunnen horen hebt in de video (hieronder nog een keer) met uw en haar stem. Dat impliceert dus dat u bedrog gepleegd zou hebben, en dat u bijgevolg een bewust vals eindverslag zou afgeleverd hebben. Tack bevestigde op 8 juni m.a.w. een vals verslag. Dat maakt het zijne ook vals. Het is tot stand gekomen mede op basis van valse deskundigenverslagen uit de 1ste expertise. Die hij ten andere ook aan André Colpaert doorgestuurd heeft, zonder mijn medeweten, en die zich hier op moest baseren.
 
 
 
Ik heb u vervolgens gevraagd welke oplossing u voor deze situatie zag. U stelde voor om een brief aan de rechtbank te richten, zodat ik een nieuwe medische expertise zou kunnen krijgen. En u hield woord.
 
U bezorgde mij inderdaad enkele weken later copy van uw brief aan de rechtbank, waarin u schreef dat 'in het licht van deze nieuwe stukken' een 'nieuwe medische expertise zich opdringt'.
 
Voor mij was dat een goede oplossing, wat u misdaan had probeerde u zo recht te zetten, en ik heb nooit klacht tegen u ingediend voor uw bedrog, noch het bedrog van uw collega's. Achteraf blijkt, dat dat bijzonder naïef van me was. Ik moest onmiddellijk klacht ingediend hebben tegen de hele zooi, om er voor te zorgen dat ieder vals verslag geweerd zou worden tijdens de 2de expertise. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik dat achterbaks vond, want u zou daar ook problemen mee krijgen, terwijl u de waarheid bekend had en uw fout had willen rechtzetten. En omdat ik er van uitging, dat AG wel wat zou kalmeren, nu hun bedrog aan het licht gekomen was. Hoe stom van me ! Hoe naïef ! Ze deden er nog een schepje bovenop in de plaats ...
 
In ieder geval vroeg ik u meermaals of deze brief echt wel verzonden was aan de rechtbank, en u antwoordde hierop telkens bevestigend : ja, de brief was de dag zelf nog richting rechtbank vertrokken. Ik mocht op mijn beide oren slapen.
 
 
Tot ik via mijn advocaat vernam dat Providis, mijn rechtsbijstandverzekering en dochteronderneming van AG, mij van schriftvervalsing beschuldigde ! Ik werd er van beschuldigd ZELF de brief aan de rechtbank geschreven te hebben. Immers, de copy van uw brief die ik ontvangen had, was een word document en was niet ondertekend. Providis zou met u contact opgenomen hebben, en u zou - volgens Providis - verklaard hebben dat u NOOIT enige brief aan de rechtbank verstuurd had, en dat u evenmin enige intentie had om ooit enige brief aan de rechtbank te versturen. Ik geloofde mijn oren niet !
 
Ik heb u hierop gecontacteerd om uitleg te krijgen, en u liet hierbij weten dat u door AG onder zware druk gezet was om uw brief zeker NIET te versturen.
 
Uiteindelijk besliste u toch om uw eigen vel te redden en stuurde u last minute, enkele dagen voor de zitting, de brief naar de rechtbank. Hierop kreeg ik een nieuwe expertise.
 
Was alles in die nieuwe expertise eerlijk verlopen, dan was het hoofdstuk op vandaag afgesloten geweest - voor u, voor mij, en voor alle andere betrokken partijen.
 
 
 
Maar Tack en AG waren vastbesloten : er mocht en er zou GEEN eerlijke expertise komen in mijn dossier. De valse deskundigenverslagen uit de 1ste expertise werden terug boven water gehaald, zoals in andere bedrogdossiers ook altijd gebeurt, en nieuwe corrupte subexperten werden aangesteld om nieuwe valse deskundigenverslagen op te stellen. Het doel : uw besluiten laten bevestigen en mijn expertise laten afsluiten met de bestaande 6 %. Dit zou meteen alle betrokkenen uit de 1ste expertise vrijpleiten van bedrog. Immers, hun verslagen werden zogezegd 'bevestigd' in de 2de expertise.
 
 
 
Dat plan zou misschien gelukt zijn, moesten mijn klachten verbeterd zijn. Maar met alle stress en voortdurende overbelasting door gebrek aan de nodige hulp, werden mijn klachten niet beter. Integendeel, ze werden erger. En hoe meer tijd er verstreek, hoe meer het duidelijk werd dat ik tot de 15 % van de mensen met hersentrauma behoorde, die levenslang klachten zou overhouden aan het ongeval. Hoe meer tijd ik ook kreeg om inzicht te krijgen in het bedrogmechanisme van de verzekeringen en in nieuwe medische behandel- en diagnosetechnieken. AG had 2 opties : mijn schade regelen of nog een tandje bijsteken bij hun bedrog en nog wat meer artsen betrekken bij hun bedrog, in de veronderstelling dat dat toch nooit onderzocht zou worden, de rechter zijn deskundigen zou blijven beschermen en dat iedere arts te koop is. AG en Tack kozen voor dat laatste. Ze maakten 1 vergissing. Niet iedere arts is te koop. En Stop Misbruik Verzekeringen groeide. Er kwam een Panorama uitzending. Dat was niet voorzien. Maar Tack's voorverslag lag al neer. Hoe kon hij daar nu nog op terugkeren, zonder zijn gezicht te verliezen ? Hij kon niet anders dan zijn bedrog verder zetten. Blijven zoeken naar een drogreden om mijn klachten aan iets anders dan het ongeval te kunnen wijden. Privé detectives werden naar mijn thuis gestuurd, in de hoop mij zo te kunnen 'betrappen' op iets wat ik niet meer kan. Jammer voor hen, ik lieg niet, simuleer niet.
 
 
 
Ik heb u het voorbije jaar meermaals gecontacteerd met de vraag om eindelijk de waarheid te spreken. U hebt zich in stilzwijgen gehuld.
 
Ik heb de Universiteit Gent gecontacteerd met de vraag om te bemiddelen en u aan te sporen om uw verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens mijn gesprek met het bestuur van U Gent klonken er wel veel mooie woorden over 'deontologie', maar ze wilden toch liever niet tussenkomen 'vooral omdat het niet vaststond of u en Koenraad Verstraete in eigen naam handelden, of in naam van Universiteit Gent'. Ik moest eerst maar eens een formele klacht indienen. Dan zouden ze het wel eens onderzoeken.
 
Ik heb zeer lang gewacht om dit te doen, telkens er van uitgaande dat de rechter na het aanleveren van steeds meer medische en andere bewijzen, wel zou inzien hoe de vork aan de steel zit in mijn dossier. Tevergeefs. Deze zomer heb ik dan, bij gebrek aan enige andere, construtievere opties, klacht tegen u ingediend bij de Universiteit Gent. En plots heerst ook daar totale radiostilte.   
 
Ik heb ook klacht tegen u ingediend bij de Orde van Geneesheren. Die verklaarde zich onbevoegd. Dat stinkt toch wel heel hard naar doofpot langs alle kanten, vindt u zelf ook niet ?
 
 
 
Ja, u had mij gewaarschuwd. 'Je kent de macht van de verzekeringen in België niet'. Dat klopt. Maar ik heb de waarheid aan mijn kant. En die heeft ook macht. 
 
 
 
U bent de eerste van de corrupte gerechtsdeskundigen in mijn dossier die een Open Brief krijgt. De reden daarvoor is, dat ik u als de minst corrupte beschouw. U hebt al een keer voor Waarheid gekozen. U krijgt hierbij nog een keer de vraag, en de keuze, om voor de 2de keer voor de Waarheid te kiezen. Hetgeen ik van u verwacht, is dat u de rechter, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, inlicht over de ware gang van zaken in mijn dossier. Ik heb er alle vertrouwen in, dat de rechter begrip zal hebben voor uw situatie en uw eerlijkheid, zij het bijzonder laattijdig, en dat hij er de nodige conclusies uit zal kunnen trekken. Hij is uw vriend, hij gaat u niet doodschieten. Hij zal ook niet verschieten van hetgeen u hem komt vertellen, hij hoort het al een jaar lang. Ik denk dat het voor iedereen beter is, dat u de rechter inlicht, in plaats van het parket. Blijven liegen of zwijgen is geen optie meer. Maak schoon schip. 't Is een simpele keuze : AG blijven toedekken of de waarheid spreken. AG gaat zijn nek niet voor u uitsteken hoor. Want AG heeft geen valse medische verslagen gemaakt. 'Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van onze verzekeringsarts' gaan ze zeggen. En dat weet u ook. Anders had u uw brief niet last minute naar de rechtbank gestuurd vorig jaar - ondanks de druk van AG. Van mijn kant blijf ik nog steeds bij mijn zelfde standpunt : voor mijn part hoeft niemand gestraft te worden. Ik wil gerust mijn strafklacht laten vallen. Maar ik wil wel een snelle, eerlijke en correcte vergoeding voor alle reeds geleden schade en toekomstige schade die ik opgelopen heb en hulp die ik nodig heb ten gevolge van mijn ongeval zodat ik mijn leven eindelijk kan terugkrijgen - voor er helemaal niets meer van overschiet. En dat iedere betrokkene in mijn dossier zich terugtrekt als gerechtsdeskundige - voor altijd. Ook in andere dossiers. Dat jullie dat nooit meer lappen, bij niemand. 
 
Deze Open Brief blijft staan tot de waarheid aan het licht komt. Want vroeg of laat, gaat dat toch gebeuren.  
 
Zonder tegenbericht vertrekt er zondagavond een copy van deze Open Brief naar het parket, de Orde, kabinet Geens en De Block en naar de rechtbank zodat zij eens kunnen nadenken over hoe ze deze kwestie graag willen oplossen. Ik zwijg alleszins niet meer. En zoals bij Van Loo: dat is geen afpersing. Dat is een belofte. U mag nog dreigen met 100 klachten wegens laster en eerroof. Iedere mens heeft het recht op een menswaardig leven. En het leven of de reputatie van een arts is niet meer waard dan dat van een gewone mens. 
 
 
 
Vele groetjes,
anke

 
 CheckStat