Organisatiestructuur

 
 
 
 
 
 Management en organisatiestructuur
 
 
 
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vlaamse Liga. Zij kiest het bestuur dat leiding geeft aan de vereniging. 
 
Het bestuur
 
Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming.
 
Het bestuur stelt een meerjaren beleidsplan op, maakt op basis daarvan jaarlijks een werkplan en de bijbehorende begroting en legt deze aan het begin van een verenigingsjaar ter vaststelling voor aan de ledenvergadering. Ook legt het daaraan eenmaal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid.

Voor de samenstelling en de functioneren van het bestuur verwijzen we naar de ontwerpstatuten. Overige specifieke bestuurstaken, in overleg te verdelen door de bestuursleden, zijn het beheer van de portefeuilles lotgenotencontact (daaronder vallen de relaties met de aangesloten verenigingen), fondsenwerving, publiciteit en externe betrekkingen.

Personen die zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dienen te beschikken over  relevante ervaring en deskundigheid, en lid te zijn of te worden van een CVS/ME-vereniging.

Zittende bestuursleden dragen nieuwe bestuursleden voor aan de algemene vergadering die over hun (her) benoeming beslist.
 
Leden en begunstigers
 
Een ieder die dat wil kan in principe lid worden van de Vlaamse Liga en wel door zich schriftelijk, telefonisch of elektronisch aan te melden.  Leden kunnen hun lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen, uiterlijk zes weken voor het einde van het jaar. Het bestuur heeft het recht aspirant-leden te weigeren of iemands lidmaatschap te beëindigen indien daarvoor een gegronde reden bestaat. Wie betalend lid is van een aangesloten vereniging is lid van de Vlaamse Liga.
 
De leden verplichten zich de statuten en de reglementen van de Vlaamse Liga na te leven, de belangen van de vereniging in het algemeen niet te schaden en de overige verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap na te komen, zoals het betalen van contributie.
De leden krijgen een uitnodiging voor de algemene ledenvergaderingen en hebben stemrecht. Ook kunnen zij zich aanmelden voor vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
Naast leden kent de vereniging begunstigers: mensen die bereid zijn de vereniging financieel te steunen. Zij hebben geen stemrecht.
 

Vrijwilligers
 
De inzet van veel vrijwilligers is onontbeerlijk voor de realisering van de doelstellingen van de Vlaamse Liga. Vrijwilligers vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de organisatie. Het bestuur benoemt de vrijwilligers die sleutelposities innemen en deze benoemen op hun beurt de vrijwilligers voor wier werkzaamheden zij verantwoordelijk zijn.

Vrijwilligers zijn als regel CVS/ME-patiënten - of zijn dat geweest - en mensen uit hun omgeving, of ze hebben anderszins kennis van CVS/ME  en affiniteit met de doelgroep en haar problematiek. Vrijwilligers vervullen tal van taken: zij kunnen bestuurslid zijn, alsook een bijdrage leveren aan tal van activiteiten van de Vlaamse Liga.
Voor een goed functioneren van de vrijwilligers is het essentieel dat hen duidelijk is wat de vereniging van hen verlangt en of zij in staat zijn daaraan als regel te voldoen. Degene die hen aanstelt dient dan ook goede afspraken met hen te maken; vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend.
Het is de taak van het bestuur de nodige faciliteiten te leveren voor het vrijwilligerswerk, de vrijwilligers waar nodig te ondersteunen, basis- en zonodig meer specifieke scholing aan te bieden, binnen de vereniging de nodige ruimte te geven, zo veel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken binnen de vereniging als geheel, collectief te verzekeren (WA en rechtsbijstand) en hun onkosten te vergoeden volgens de daarvoor vastgestelde regeling.  waardering voor hun inzet ontvangen ze aan het eind van elk kalenderjaar en bij hun vertrek een attentie. De rechten en plichten van vrijwilligers zijn vastgelegd in de nota Vrijwilligers.
 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten die namens de vereniging plaatsvinden en zal de kwaliteit van het vrijwilligerswerk moeten bewaken. Vrijwilligers zijn daarom verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur legt op zijn beurt jaarlijks verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

 
 
 
 
 
 
  CheckStat