สาขาวิชา การตลาดและโลจิสติกส์ วก. มุกฯ

  


ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  การเปิดภาคเรียนที่ 2/2561   วันที่ 22 ตุลาคม 2561  
  • ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
  • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์        "คลิดเพื่อดาวน์โหลด"

 ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

ข่าวครู - บุคลากร

  •    ประเมิน PLC  วันที่ 3 ตุลาคม 2561  

 ภาพกิจกรรม

 
https://photos.app.goo.gl/XWoKHj3pu41HTmV02


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานอาชีวศึกษาโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
รุ่นที่ 2 วันที่ 28-29 มีนาคม 2651 


 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ LEAN Simulation กับการเรียนการสอน ยุค 4.0  วันที่ 7-10 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Town in Town กรุงเทพฯ

โครงการTraining Program in Language Upskilling and Teaching Methodology

รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run