Curs de valencià C 1

TORNEM A LA FAENA!!

Ramon Tormo ha elaborat aquesta pàgina com a suport de les classes de valencià mitjà de preparació per als exàmens de la JQCV.

CONTINGUTS DEL CURS DE VALENCIÀ NIVELL C 1

1.    Iniciació a la sociolingüística: història i evolució del català a les nostres terres. Les variants dialectals.

2.    Els dígrafs i les lletres compostes. La separació de síl·labes.

3.    Pronúncia genuïna: el vocalisme. El vocalisme diferent del castellà.

4.    Els articles i les contraccions. L’ús de l’apòstrof.

5.    Diftongs i hiatus. L’accentuació gràfica. Dificultats de l’accentuació i l’ús de la dièresi.

6.    La formació del gènere i del nombre. Comparació de la coincidència de gènere amb el castellà. Homòfons amb diferent gènere i significat distint.

7.    La composició de mots. Prefixació i l’ús del guionet.

8.    L’ús incorrecte del “lo” neutre castellà en la nostra llengua. Solucions i coneixement de modismes i locucions genuïnes per a evitar-lo.

9.    La conjugació verbal. Regulars i irregulars, simples i compostos.

10.  Les oracions simples. La funció sintàctica. Anàlisi de complements de l’oració.

11.  Els pronoms personals forts i febles. El seu ús. Les dificultats de la substitució i de l’apostrofació de pronoms.

12.  Les oracions compostes adjectives i substantives. Els pronoms de relatiu.

13.  Les perífrasis verbals: d’obligació, probabilitat i imminència.

14.  Les preposicions.

15.  Les conjuncions.

16.  Els adverbis.

17.  Ortografia de les fricatives alveolars, la essa.

18.  Ortografia de les palatals sonores i sordes, la ge, la jota, la ics i els seus dígrafs.

19.  Ortografia de les laterals: l, l·l, ll, tl, tll

20.  Ortografia dels mots acabats en –t o –d.

21.  L’expressió escrita: tècniques de composició textual: l’ús dels connectors.

22.  Coneixement de barbarismes i incorreccions més comunes en la nostra llengua.

23.  Coneixement d’expressions i frases fetes genuïnes.

24.  La tècnica del dictat. Els signes de puntuació.

25. Les majúscules i les minúscules.

26.  La lectura de relats: les rondalles valencianes. Les rondalles d’Enric Valor.


Manifest pels drets lingüístics al País Valencià

MOTIUS PER A LA LECTURA

PROPOSTA D'ACTIVITAT PER A ESCRIURE I PARLAR