ANTOLOGIA PARA ANDAR POR LAS RAMAS

https://sites.google.com/site/currosenriquezpoemas/ Manuel Curros Enríquez nació en Celanova el 15 de setiembre de 1851, en la casa número 14 de la calle de San Roque. Era hijo del escribano Xosé María de Curros Vázquez (deSantiso-Melide) y Petra Enríquez (de Vilanova dos Infantes).Se casó en 1873 con Modesta Luisa Polonia Vázquez Rodríguez (de Puebla de Sanabria)

Asistió a la escuela de don Manuel Rebollo y cuando estuvo preparado tuvo que ayudar a su padre como escribiente. En 1885marchó a Madrid, a casa de su hermano Ricardo, donde hizo el bachillerato e comenzó a estudiar derecho. Ingresa de escribiente en el Ayuntamiento de Madrid y visita los círculos literarios con la intención de hacer carrera literaria en Madrid.

En 1877 gana un certamen poético en Ourense con el poema "A Virxe do Cristal".Esta victoria le determinó como poeta gallego. Curros se establece en Ourense y trabaja en la Intervención de la Administracción Económica. En 1880 publicó "Aires da miña terra". Ante ese texto, el obispo de Ourense publicó un edicto condenando al libro de Curros por contener proposiciones heréticas, blasfemas y escandalosas. El juzgado ordenó el secuestro de los ejemplares en poder del editor y los moldes fueron deshechos, quedando Curros procesado por delito contra el libre ejercicio de los cultos. Fue condenado en Ourense y absuelto en A Coruña. Perdido el puesto de trabajo orensano, vuelve a Madrid e ingresa en la redacción de El Porvenir, periódico republicano.

En 1894 decide emigrar a América. En La Habana dirige un periódico, La Tierra Gallega, y cuando se suspendió su publicación ingresó en la redacción de El diario de las Familias y después en la del Diario de la Marina. Acogido con entusiasmo a su llegada, acabo indisponiéndose con la mayoría de sus paisanos.

En 1904 viaja a A Coruña, donde fue agasajado por los regionalistas. De volta a La Habana, reanuda sus actividades en el Diario da Marina. Murió el 7 de febrero de 1908. Sus despojos fueron embarcados para Galicia..

Curros fué miembro de la logia "Auria" de Orense.

Foi un dos dez fillos de Xosé María Curros e de Petra Enríquez. A causa da actitude tiránica Entre 1869 e 1877 o poeta, que se dedicaba ó periodismo en castelán, publicou algunhas composicións en El Heraldo Gallego, que dirixía en Ourense Lamas Carvajal. Pero a súa consagración definitiva veu coa publicación de Aires da miña terra (Ourense, 1880). Á primeira edición, que contiña vinteún poemas ademais dos tres premiados no certame de 1877, fóronselle engadindo outras composicións posteriores. En 1981 a Real Academia galega publicou unha edición facsimilar de Aires da miña terra, que reproduce con fidelidade a edición orixinal de 1880.do pai, Curros abandonou a casa paterna cando tiña quince anos. Foi a Ourense e de alí a Madrid. Alí foi protexido de Modesto Fernández e González, En Madrid completa a súa formación intelectual, literaria e ideolóxica. Estivo exiliado en Londres polo ano 1870 a causa dun escrito de carácter político. De volta en Madrid, funda en 1875 con Vesteiro Torres a Sociedade Galicia Literaria . Ese mesmo ano vai como correspondente de guerra de El Imparcial ó País Vasco. Un accidente cunha pistola pon a Curros á beira da morte.Logo da guerra, e recuperado, regresa a Madrid, restablecendo a súa actividade literaria e periodística.En 1877 gaña un certame poético en Ourense. A raíz da victoria no certame, o poeta, que conseguira praza de funcionario en Ourense, establécese en Galicia para dedicarse dun xeito definitivo á literatura galega. A causa duns versos que o Bispo de Ourense consideraba que ridiculizaban ou atacaban dogmas da relixión católica, Curros é sentenciado a dous anos, catro meses e un día, e multa de 250 pesetas, aínda que a Audiencia da Coruña absolveuno. Foi cesado no seu posto de funcionario e volve a Madrid. Emigra a Cuba en 1894 onde viviu a independencia da colonia, manifestándose en contra do goberno de Madrid. Colaborou coa prensa cubana ata a súa morte no sanatorio do Centro Asturiano no ano 1908.

Obras realizadas:

Entre 1869 e 1877 o poeta, que se dedicaba ó periodismo en castelán, publicou algunhas composicións en El Heraldo Gallego, que dirixía en Ourense Lamas Carvajal. Pero a súa consagración definitiva veu coa publicación de Aires da miña terra (Ourense, 1880). Á primeira edición, que contiña vinteún poemas ademais dos tres premiados no certame de 1877, fóronselle engadindo outras composicións posteriores. En 1981 a Real Academia galega publicou unha edición facsimilar de Aires da miña terra, que reproduce con fidelidade a edición orixinal de 1880.

No poema que serve de introducción a esta obra, Curros alega que a situación da lingua galega era consecuencia da opresión que padecía o pobo e declara o seu compromiso con esa lingua. A raíz do proceso que se inicia coa publicación de Aires da miña terra, Curros foi excomungado. Curros ataca abertamente a actitude social da igrexa e o seu anticlericalismo non é só unha reacción persoal, senón unha faceta da súa ideoloxía.

Para o certame de Ourense de 1877 Curros escribe A Virxe do Cristal. Trátase dun longo poema de máis de mil versos que relata a historia que deu orixe a unha devoción popular aínda hoxe viva naquelas terras. Pódese dicir que é unha composición de carácter popular, en certo modo de carácter costumista. A este tipo de poesía costumista corresponderían tamén os seus poemas titulados A gueiteiro, Unha boda en Einibó e O Maio.

En 1888 aparece publicado na Coruña O divino sainete, que foi considerado polo propio Curros como a mellor das súas obras. Trátase dunha libre parodia de A divina comedia de Dante na que a sátira é claramente palpable pola caracterización caricaturesca dos personaxes, a forza expresiva da linguaxe e o humor sarcástico.

Aínda que Curros se amosa contrario á poesía intimista, hai momentos nos que non deixa de expresar as súas reaccións e sentimentos persoais. Así sucede cunha serie de composicións de temática familiar: Ben chegado, que celebra o nacemento do seu primeiro fillo e as elexías ¡Ai!, que expresa a súa dor pola morte dun fillo e Na morte da miña nai, que é o máis longo poema intimista de Curros. Esta temática intimisma maniféstase tamén noutros poemas, aínda que non son de temática familiar, como son Tempro deserto, Sola e A Rosalía.

Polo que respecta á prosa, Curros escribiu só dous textos breves, un prólogo a Aturuxos de R. Armada Teixeiro e notas en Aires ós poemas A Virxe do cristal, Cántiga e Tempro deserto.

Aínda que a maior parte da producción de Curros está escrita en galego, cómpre destacar algunhas obras en castelán como Sátira en verso contra la Constitución de 1879, El ldos de mayo de 1808. Loa original y en verso (Madrid, 1874), El maestre de Santiago (1874), Paniagua y compañía. Agencia de sangre (A Coruña, 1878), El Padre Feijoo (Ourense 1880), El último papel, que se publicou na revista Galicia nos anos 1892 e 1893, La Condesita (1893), Eduardo Chao (A Habana, 1893) e bastantes traduccións de poemas portugueses que foron publicados en diferentes periódicos.

POEMA A CRUÑA (fragmento)

..........

E...¿quén son eu? Un poeta

ou, como quen di, un paxaro

a quen tallaron o bico

cando empezaba o seu canto;

e que, dende aquela, mudo,

dos patrios eidos xotado,

por longas terra e mares

arrastra as áas sangrando.

Un poeta a quen un dia

hastra ese nome negaron

porque arrolar nunca soupo

o sono vil dos tiranos;

porque seapertaba ós pobos

cos seus alegres recramos

i aigoraba auroras novas

que xa están alborexando;

un poeta aquen xueces

que Dios teña en seu descanso,

condenaron a cadea

que levan os presidarios

e cuios ferros, ¡ouh Cruña!

terra de peitos fidalgos,

mandaches limar a rentas

por man dos teus maxistrados.

Mais coido que nestas penas,

nestes aldraxes i escarnios,

nos que non hai groria algunha

(que de homes son os traballos)

estan as executorias

do voso tolo entusiasmo.

..............

Cuba, que améi delorida,

acólleme espatriado

e nella no ha de faltarme

unha conquiña de caldo.

..............

ALBORADA, estrofa

¡Ouh, Libertá sagrada,

alba de gloria pró oprimido mundo,

dos pobos deseada,

que esclavos viven en dolor profundo!

Esparexe, querida,

de escura noite as tréboas cenicientas,

de verdugos e déspotas garida,

e fuxan medoñentas,

seguidas do seu lívido aparello,

¡diante de ti as visións de mundo vello!

O vento

Dis que por boca do Espítiru Santo,

que debe ter unha boca ben negra,

púxome o crego na misa do pobo

(¡nai que me deu!...) como naide se vexa.

Algo ha de haber de verdade no conto,

que hoxe, ó pasar onda mín a súa manceba,

fíxome a figa e rosmou polo baixo

mentres torcía pra on lado a cabeza:

"¡Que inda te mirres cal coiro no lume!

¡Que inda reventes como unha boleca!

¡Vólvase sénica o pan na túa boca!

¡Tóllate Dios, condanado poeta!

"¡Maldizoado na carne e nos ósos!

¡Maldizoado nos pes e na testa!

¡Entre as virillas de entrambas illargas!

¡Entre as xunturas das sete costelas!

"¡Gafo te vexas de males estranos!

¡Por onde vaias acougo non teñas!

¡Vivo, non des con camiño seguro!

¡Morto, non topes descanso na terra!"

.......................................................

Bótalle ó pote unha léngoa de porco,

miña muller, xa que andamos en léngoas;

bótalle ó pote unha léngoa de porco:

para engordar non che hai cousa como ela.

Os mozos

¡Qué triste está a aldea,

qué triste e qué sola!

¡A terra sen frutos, a feira sin xente,

sin brazos o campo,

sin nenos a escola,

sin sol o hourizonte, sin fror a semente!

A pedra e as nubes

a sembra arrasando,

Agoiran un ano de fame sombría;

sin pan os labregos

nin herba pro gando,

¿qué vai s ser deles na crúa invernía?

Manadas famentas

de lobos montesos

baixaron das chouzas na noite calada,

e postos en ringla,

cos ollos acesos

acenan dos probes prá porta pechada ...

Mociños honrados

de sangue bravía,

si ó mal dos petrucios non fordes alleos,

liberádeos da morte,

¡facei montería

nos lobos da terra, nos lobos dos ceos!

CREBANDO AS LIRAS

Por sobre a barafunda

de escarnios e pauliñas

que as cántigas dos servos

por onde quer suscitan,

espaventada, atóneta,

a virxe Poesía

clamou desalentada:

“¡Vates, crebade as liras!”

¡Crebar as liras,

cando se fai temer aínda

a maza de Xan Dente

por vara de xusticia!

¡Cando nos nosos Códigos

non val dun home a vida

os sete vis escudos

en que a tasou Molina!

¡Calar!... ¡Que non se escoite

o patuxar das vítimas

no mar de inxofre e sangue

da escravitú caídas!

¡Calar!... ¡i as maus cravadas,

i a túnica cinguida,

i a tolerancia abaixo

i a intolerancia arriba!

Non. Feita está a pormesa

i é menester cumprila.

A patria morre. ¡Malia

o fillo que a non mira!

¡E malia quen lle negue

por tedio ou covardía,

os himnos que a amortaxen,

o sangue que a redima!

Crebar as liras diante

da libertá que espira

baixo a gadoupa férrea

do dogma que asesina!...

¡Inda goberna Claudio!

¡Inda Seiano priva!

¡Inda os proscritos choran

e trunfa Mesalina!

¡Non a crebés, poetas!

Templaina en ódeo, en ira,

hastra que dela saian

as explosiós das minas;

hastra que cada nota

com’ onha espada fira,

com’ on andacio varra

as vellas tegonías.

Gustoso esnaquizara

e resinado a miña,

si neso do meu pobo

a sorte consistira;

mais, mentras orfo e triste

os meus consolos pida,

crebala... ¡na túa testa

tan sólo-tiranía!

A IGREXA FRIA

Por cima dos agros,

do monte no medio,

levántase aínda,

hidrópico e negro,

cal xigante hipopótamo morto,

de vermes cuberto,

rodeado de tréboas e gramas,

o lombo deforme do vello mosteiro.

Das torres as rexas

agullas de ferro, queixarse parecen

da marcha dos tempos;

e de cote paradas e inmobres, semellan os dedos

dunha mau de Titán que anda en busca

do raio que tarda das iras do ceo.

Dende a alta campana

cai inda en anelos

a forte cadea

con triste bambeo.

Cando á posta do sol, das montanas

azóutana os ventos,

unha serpe arromeda encantada

que garda as ruínas fungando e tecendo.

Os pelos de punta,

na mau cun coitelo,

coa sangue lixando

dos probes viaxeiros,

empos houbo en que aquí buscar viña

seguro i achego

o ladrón dos camiños, que os frades

que a Praga queimaban, en salvo puxeron.

De monxe vestido

como eles o reo,

de réprobo a santo

pasóu nun dia mesmo;

e da gorxa que ser debría

tallada nun cepo,

a pauliña saíu, que escomulga

ó insine Colombo i ó gran Galileo.

As virxes, forzadas;

os probes, valeiros,

pedían namentres

socorro e romedio;

i a xusticia, escudeiro mal pago

do crime sanguento,

do sagrado na porta quedaba

de rabia e de cólara os dentes batendo.

Nos meus solitarios

nouturnios paseos,

sucédeme ás veces

chegar ó mosteiro;

e caretas facéndome estonces

da lúa ó reflexo,

unha negra visión, de entre as ruínas,

"¡Qué tempos!", me dice; i eu digo: "¡Qué tempos!".

NA CHEGADA A OURENSE DA PRIMEIRA LOCOMOTORA

I

Velaí ven, velaí ven avantando

comaros e corgas, e vales, e cerros.

¡Vinde vela, mociños e mozas!

¡Saludaina, rapaces e vellos!

Por onde ela pasa

fecunda os terreos,

espértanse os homes,

frolecen os eidos.

Velaí ven, velaí ven tan oupada,

tan milagrosiña, con paso tan meigo,

que parece unha Nosa Señora,

unha Nosa Señora de ferro.

Tras dela non veñen

abades nin cregos;

mais vén a fartura

¡i a luz i o progreso!

II

Catedral, demagogo de pedra,

dun pobo fanático erguida no medio,

repinica esas chocas campanas

en sinal de alegría e contento.

Asocia esas voces

ó son dos pandeiros,

¡ás santas surrisas

de terras e ceos!

E ti, río dos grandes destinos,

que os himnos ensaias dos trunfos ibéricos,

requeimáda-las fauces de sede

vén o monstro a beber no teu seo.

Bon samaritano,

dálle auga ó sedento;

que a máquena é o Cristo

dos tempos modernos

Nocturnio

Da aldea lonxana fumegan as tellas;

detrás dos petoutos vai póndose o sol;

retornan prós eidos coa noite as ovellas

tiscando nas beiras o céspede mol.

Un vello, arrimado nun pao de sanguiño,

o monte atravesa de cara ó pinar.

Vai canso; unha pedra topóu no camiño

e nela sentóuse pra folgos tomar.

-¡Ai! -dixo-, ¡qué triste!

¡qué triste eu estóu!

I on sapo, que oía,

repuso: -¡Cro, cro!

¡Ás ánemas tocan! ... Tal noite como ésta

queimóuseme a casa, morréume a muller;

ardéume a xugada na corte, i a besta,

na terra a semente botóuse a perder.

Vendín prós trabucos bacelos e hortas

e vou polo mundo de entón a pedir;

mais cando non topo pechadas as portas

os cans sáienme a elas e fanme fuxir.

- Canta, sapo, canta;

tí i eu ¡somos dous! ... -

I o sapo choroso,

cantaba: -¡Cro, cro!

Soliños estamos entrambos na terra.

mais nela un buraco tí alcontras i eu non;

a ti non te morden os ventos da serra,

i a min as entranas i os ósos me rón.

Tí, nado nos montes, nos montes esperas,

de cote cantando, teu térmeno ver;

eu, nado entre os homes, dormendo entre as feras,

e morte non hacho, si quero morrer.

-Xa tocan ... Recemos,

¡que dicen que hai Dios! ...-

El reza, i o sapo

cantaba: -¡Cro, cro!

A noite cerraba, i o raio da lúa

nas lívidas cumes comenza a brillar;

curisco que tolle nos álbores brúa

i escóitase ó lexos o lobo oubear.

O probe do vello cos anos cangado

erguéuse da pedra i o pau recadóu;

viróu para os ceos o puño pechado,

e cara ós touzales rosmando marchóu ...

Cos ollos seguíndoo

na escura estensión,

o sapo quedouse

cantando: ¡Cro, cro!.

¡AL!...

¿Como foi?... –Eu topábame fóra

cando as negras vixigas lle deron;

polo aramio súa nai avisoume

i eu vinme correndo.

¡Coitadiño! Sintindo os meus pasos

revolveu cara a min os seus olllos.

Non me viu... e chorou... ¡ai!

xa os tiña ceguiños de todo.

Non me acordo que tempo me estiven

sobre o berce de dor debruzado;

sólo sei que me erguín co meu neno

sin vida nos brazos...-

Bolboreta de aliñas douradas

que te pousas no berce baleiro

pois por el me perguntas, xa sabes

que foi do meu neno.

Diante unha imaxe de Iñigo de Loyola

A místeca alegría no sembrante,

no peito a ira, o sono na mirada,

ben te conezo, Euménide sagrada,

trenca virtú, católico bergante.

Treidora do Evanxelio á lei amante,

a Esposa dos Cantares, desleigada,

tivo tratos co demo e desta allada

naciches tí, ¡parásito trunfante!

Mais ¿qué fas nese altar roubando preces,

xenio da intolerancia soberano,

tí, que tan solo maldiciós mereces?

¿Tí, que trocaches a Cristo nun tirano,

os saiós u os verdugos en xueces,

i en fouce a Dios do pensamento humano?

NA MORTE DA MIÑA NAI

Doce malenconía, miña Musa,

do meu esprito noiva feiticeira

¡déixame que hoxe no teu colo dorma

sono de pedra!

Nunca, reiciña, nunca com’ agora

falla fixéronme os teus bicos mornos:

choveu por min chuvia de sangue e traio

frío nos ósos.

Quéntame ti, que tiritando veño,

ti, que do peito curas as feridas,

¡amiga xenerosa dos que sofren,

malenconía!

Tope miña alma, á sombra dos ciprestes

que os tristes ermos das túas illas cobren,

o esquecemento que en ningures hacho

prós meus doores.

Fai que ó rumor dos teus regueiros, brando,

se adormezan meus tristes pensamentos.

¡Son un orfo!... Agarímame ó teu colo...

Xa outro non teño.

¡Xa autro non teño en que pousa-la frente,

polas agurras do pesar sulcada;

xa outro non teño que a amargura enxugue

das miñas bágoas!

Nai, ¡adorada nai! mártir escura,

branca pombiña arruladora e tenra,

¡ai! Si souperas cómo me deixabas

non te morreras.

Dende que te perdín, a terra, o ceo,

todo é pra min da mesma cor da morte.

O sol non me alumea, nin os campos

para min tén frores.

Cal sobre os condenados a pauliña,

caíu sobre miña alma eterno loito;

todo me amarga, hastra o aire que respiro;

dáname todo.

Do corazón fuxiume esa alegría

que é nas frores aroma e vos nos paxaros,

i andan por dentro do meu peito os corvos

arrevoando.

¡Como recordo aquelas noites craras

en que ó fulgor da prateada lúa

me arrulaba o sono, dos teus cantos

coa doce música!

¡Como recordo aquelas tardes tristes

en que os tronos sintindo, rezabamos

por que Dios leve ós probes mariñeiros

a porto a salvo:

Polos necesitados camiñantes

polos vellos sin pan e sin abrigo,

polos nenos sin pai..., abandonados...

com’ os teus fillos!

¡Ai! Eu tamén rezar quixera agora

por ti, de tanto amor en xusto pago;

mais dende que te fuches, miña rula,

¡teño un cansancio!...

Malenconía, Musa dos doentes,

do meu esprito noiva feiticeira

¡déixame que hoxe no teu colo dorma

sono de pedra!.

En corso

Mariñeiros da Marola,

de Illas Cies e do Orzán,

remendade ben as velas,

dáille sebo ás cordas xa;

reparade as vellas redes,

os coitelos afiái

i aprestaivos, mariñeiros,

pola patria a mariñar.

Dende o Norte americano

chega a España occidental,

de ignominias e de aldraxes

unha negra tempestad,

e nas olas que levanta

i en Galicia van parar,

¡cuspos flotan de desprecio

para vós e vosa nai!

Mariñeiros da Marola,

de Illas Cies e do Orzán,

non seredes mariñeiros

si temedes hoxe ó mar;

unha forca en cada verga,

na cintura un bon puñal,

no temón un brazo forte

i a bogar, bogar, bogar ...

Mariñeiros da Marola,

de Illas Cies e do Orzán,

grande pesca vos agarda

si sabedes ben pescar;

unha lencha de centollas

vinte cinco pesos val,

un cargamento de yankees

valvos ... ¡a inmortalidá!

O MAIO

Aquí vén o maio

de frores cuberto....

puxéronse á porta

catándome os nenos;

i os puchos furados

pra min estendendo,

pedíronme crocas

dos meus castiñeiros.

Pasai, rapaciños,

calados e quedos;

que o que é polo de hoxe

que darvos non teño.

Eu sónvo-lo probe

do pobo gallego:

pra min non hai maio,

¡pra min sempre é inverno!...

Cando eu me atopare

de dono liberto

i o pan no me quiten

trabucos nin préstemos,

e como’os do abade

frorezan meus eidos,

chegado habrá estonces

o maio que eu quero.

¿Queredes castañas

dos meus castiñeiros?...

Cantádeme un maio

sin bruxas nin demos:

un maio sin segas,

usuras nin preitos,

sin quintas, nin portas,

nin foros, nin cregos.

CANTIGA

No xardín unha noite sentada

ó refrexo do branco luar,

unha nena choraba sin trégolas

os desdés dun ingrato galán.

I a coitada entre queixas decía:

“Xa no mundo non teño ninguén,

vou morrer e non ven os meus ollos

os olliños do meu doce ben.”

Os seus ecos de malencolía

camiñaban nas alas do vento,

i o lamento

repetía:

“Vou morrer e non vén o meu ben”.

Lonxe dela de pé sobre a popa

dun aleve negreiro vapor,

emigrado, camiño de América

vai probe, infelís amador.

I ó mirar as xentís anduriñas

cara á terra que deixa cruzar:

“¡Quen pudera dar volta, pensaba,

quen pudera convosco voar!...”

Mai as aves i o buque fuxían

sin ouír seus amargos lamentos;

sólo os ventos

repetían:

“¡Quen pudera convosco voar!”

Noites craras, de aromas e lúa,

desde entón ¡que tristeza en vós hai

prós que viron chorar unha nena,

prós que viron un barco marchar!...

Dun amor celestial, verdadeiro,

Quedou sólo, de bágoas a proba,

unha cova

nun outeiro

i on cadavre no fondo do mar.

Fragmentos do DIVINO SAINETE

CANTO VIII

Os dous agardando a hora

de ir xantar co Santo Padre

botamos do tempro fóra,

E pra poder aprecialos,

fomos ver as galarías

de exposición dos regalos.

Canto en sigros dazanove

o temporal poderío

ten arrapiñado ó probe;

Canto se ten apropeado

a garra cardenalicia

i o ventre do episcopado,

Alí están, en montós xigantes

da oriental manificencia-

dende as pelras i os diamantes

Hastra a prata e ouro fino-

enormes bostas guindadas

do católico intestino.

Diante daquela cruxía

de esprendores, onde mesmo

loce xunta i a porfía

Toda a pompa i a riqueza

que encerra o mundo do arte

ou garda a naturaleza,

Acordeime dos que fozan

na terra, dos que non comen,

dos que non rin e non gozan;

Do labrego que traballa

pra manter muller e fillos

e dorme en mollos de palla;

Do probe vello baldado,

sin agarimo no inverno,

de porta en porta arrastrado;

Do neno que emporranchiño,

orfo, perdido na fraga,

garda o gando dun veciño;

Do frío lar, que dá medo;

dos hórreos sin grau, das vacas

sin leite, do arado quedo...

E cun amargor sin nome:

-¡Cantos sudan neste mundo

-pensei- pra que folgue un home!

I Añón, cal se me escoitara:

-¿Logo seique tes envexa?

-díxome- pois ben, repara:

Iste calis esmaltado

desapareceu da igrexa

de Ousende o ano pasado.

Esta costodia esculpida

foi da ermida de Seixalbo,

noites atrás sutraída.

Canto tes diante os teus ollos

débese da fe á gazúa,

que non respeta ferrollos.

¿E queres con tal grandeza

facer a sorte dos pobres?

¡Pois pídeslles boa limpeza!

-Contra todo espolio feito

ós pobos cabe interdiuto...

-¿Que entendes ti de Dereito?

Os bens non enventariados

son do primeiro que os pilla,

diquiridos ou roubados.

E se o que os furta acontece

ser xente de sancristía,

o ladrón nunca aparece.

Inquidá, desacato,

o que queiras... mais é forza

respetar o Concordato.

Así o meu vello falaba

cando tivemos aviso

de que León XIII agardaba.

-Vamos alá –dixo o vate-

e correndo unha cortina

de veludo cor granate,

Nun camarín penetramos,

onde xa sentado á mesa

ó Padre Santo miramos.

-Sentaivos tamén –nos dixo-

requeneou catro preces,

o pan i as ostras bendixo,

I entanto unha copa enteira

de viño vello apuraba,

faloume desta maneira:

-Sei quen es: se o non soubera,

o que berrache en S. Pedro

craramente mo dixera.

Ti vés, cantor galiciano,

dunha raza que ondeou sempre

o predominio romano.

Alá do monte Medulio

nas lareiras, inda os ósos

relocen ó sol de xulio.

De teus avós que, brandindo

contra o Imperio a fouce céltica,

un a un, foron caíndo.

Pero dos Conqueridores

pasados, dos mortos déspotas,

Césares i Enperadores

O Para non é o herdeiro:

sono os reis que hoxe gobernan,

castigo do mundo enteiro.

¡Ai! Olla: por toda a terra

érguese un bafo de morte

que os espíritus aterra.

Naciós de tódalas trazas,

homes de tódolos crismas,

xentes de tódalas razas

Míranse con ollo airado,

búscanse us ós outros i alzan

no aire o puño pechado.

O fillo do Norte, frío,

desputa ó do Oriente, inquieto,

da fronteira o señorío.

Recrama o galo ó xermano

as terras que lle detenta;

do ingrés recea o italiano;

Rifa Améreca coa Europa;

os arsenás funden ferro;

os cuartés dispoñen tropa.

Roda polo espacio un vento

de asolación e exterminio

que escurece o firmamento...

Treme o chau, vacila a roca;

¡rompe en cada peito un ódeo

e un ultraxe en cada boca!

I aquí o Papa outro traguiño

botando, excramou: -¡Que tempos!

I Añón respondeu: -¡Que viño!

-No medio de loita tanta

soio hai paz –tornou León XIII-

no seo da Igrexa santa.

¡E chamádesme tirano

a min, triste prisioneiro

na cárcel do Vaticano!

-Perdóneme súa mercede

-dixen entón- pero coido

que mentres a Santa Sede

Os bens temporales ame

e insulte coa súa riqueza

ós que morren de fame;

Mentres o Papa, que o trono

das almas herdou sementes,

queira ser do mundo dono

I a pel do pascoal Carneiro

trocando en coraza, trate

de convirtirse en guerreiro,

A obra papal será impía;

non de paz, de turbulencia;

non de orde, de tiranía.

De Cristo a mística esposa

fixo nefando adulterio,

i a súa falta vergonzosa

Non terá perdón divino,

senón cando a Cristo torne

dos brazos de Constantino.

Añón pegoume co codo

como quen di: “¡Non te escurras!”

e León falou deste modo:

-¡Ah! ¡Como ó teu beizo asoma

o afán do mundo! Ti pides

que o Papa abandone Roma...

¡E ben! Agradarche quero;

deixarei Roma ós romanos,

quedareime en coiros... pero

Cando dos bens me despoxe

que a tradición me legara,

e que gardei hastra o de hoxe,

¿Terá a Igrexa quen lle acuda?

-¡Vinte sigros predicando

caridade pra esa duda!

¡Señor! O mundo moderno

non é, como o mundo antigo,

a imaxen viva do inferno.

Os pobos están chamados

a rexilo: cando trunfen,

cando do chau levantados

O himno canten da vitoria,

volveranse a Dios i os ceos

resprandecerán de groria.

I entón, Señor, non temades

polaIgrexa que ela é barca

que flota nas tempestades.

Estas democracias novas

son feitas de amor e gastan

a piedade por arrobas.

¡Amádeas! ¡Que ollen e vexan

que Cristo está da súa parte

mentres loitan e pelexan!

Quédese a rabia prós lobos:

¡Cristo era bon, era homilde!

i a homildá cautiva ós pobos.

Tal falei, Añón estaba

páledo; volvín a testa

e vin que o Papa... choraba.

-¿Que ten, señor? -¡Esto é feito!

repricoume- e naquel punto,

erguendo o busto escorreito,

Marmurou: -Ide e anunciade

que o Papa renuncia a Roma

pra vivir da caridade.

Dende hoxe a miña facenda,

todo o que eu teño é dos probes;

que as naciós poñan en venda

Canto for meu; desto en pago

non quero máis, se ma dades,

que unha coviña en Santiago.

Sentinme entón conmovido

tamén: o Papa marchouse,

i eu, de Añón sempre collido,

Botei fóra do palacio

e respirei fortemente

o vento libre do espacio.

Aquela noite saímos

de Roma eu i o vate; a penas

os dous no vagón nos vimos

De volta pró chau paterno,

díxenlle: -Mestre, ¿que pensas?

-Que é un gran viño o de Falerno...

-¿Dudas dos votos formales

do Papa? -¡Nunca se compren

os programas liberales!

Logo de chegar a España

Añón tornouse ó comando

da súa Santa Compaña,

I eu, do que vin de parvo e mudo,

dende entón creo... ou non creo...

pero dudar ¡xa non dudo!

CANTO VIII

Os dous agardando a hora

de ir xantar co Santo Padre

botamos do tempro fóra,

E pra poder aprecialos,

fomos ver as galarías

de exposición dos regalos.

Canto en sigros dazanove

o temporal poderío

ten arrapiñado ó probe;

Canto se ten apropeado

a garra cardenalicia

i o ventre do episcopado,

Alí están, en montós xigantes

da oriental manificencia-

dende as pelras i os diamantes

Hastra a prata e ouro fino-

enormes bostas guindadas

do católico intestino.

Diante daquela cruxía

de esprendores, onde mesmo

loce xunta i a porfía

Toda a pompa i a riqueza

que encerra o mundo do arte

ou garda a naturaleza,

Acordeime dos que fozan

na terra, dos que non comen,

dos que non rin e non gozan;

Do labrego que traballa

pra manter muller e fillos

e dorme en mollos de palla;

Do probe vello baldado,

sin agarimo no inverno,

de porta en porta arrastrado;

Do neno que emporranchiño,

orfo, perdido na fraga,

garda o gando dun veciño;

Do frío lar, que dá medo;

dos hórreos sin grau, das vacas

sin leite, do arado quedo...

E cun amargor sin nome:

-¡Cantos sudan neste mundo

-pensei- pra que folgue un home!

I Añón, cal se me escoitara:

-¿Logo seique tes envexa?

-díxome- pois ben, repara:

Iste calis esmaltado

desapareceu da igrexa

de Ousende o ano pasado.

Esta costodia esculpida

foi da ermida de Seixalbo,

noites atrás sutraída.

Canto tes diante os teus ollos

débese da fe á gazúa,

que non respeta ferrollos.

¿E queres con tal grandeza

facer a sorte dos pobres?

¡Pois pídeslles boa limpeza!

-Contra todo espolio feito

ós pobos cabe interdiuto...

-¿Que entendes ti de Dereito?

Os bens non enventariados

son do primeiro que os pilla,

diquiridos ou roubados.

E se o que os furta acontece

ser xente de sancristía,

o ladrón nunca aparece.

Inquidá, desacato,

o que queiras... mais é forza

respetar o Concordato.

Así o meu vello falaba

cando tivemos aviso

de que León XIII agardaba.

-Vamos alá –dixo o vate-

e correndo unha cortina

de veludo cor granate,

Nun camarín penetramos,

onde xa sentado á mesa

ó Padre Santo miramos.

-Sentaivos tamén –nos dixo-

requeneou catro preces,

o pan i as ostras bendixo,

I entanto unha copa enteira

de viño vello apuraba,

faloume desta maneira:

-Sei quen es: se o non soubera,

o que berrache en S. Pedro

craramente mo dixera.

Ti vés, cantor galiciano,

dunha raza que ondeou sempre

o predominio romano.

Alá do monte Medulio

nas lareiras, inda os ósos

relocen ó sol de xulio.

De teus avós que, brandindo

contra o Imperio a fouce céltica,

un a un, foron caíndo.

Pero dos Conqueridores

pasados, dos mortos déspotas,

Césares i Enperadores

O Para non é o herdeiro:

sono os reis que hoxe gobernan,

castigo do mundo enteiro.

¡Ai! Olla: por toda a terra

érguese un bafo de morte

que os espíritus aterra.

Naciós de tódalas trazas,

homes de tódolos crismas,

xentes de tódalas razas

Míranse con ollo airado,

búscanse us ós outros i alzan

no aire o puño pechado.

O fillo do Norte, frío,

desputa ó do Oriente, inquieto,

da fronteira o señorío.

Recrama o galo ó xermano

as terras que lle detenta;

do ingrés recea o italiano;

Rifa Améreca coa Europa;

os arsenás funden ferro;

os cuartés dispoñen tropa.

Roda polo espacio un vento

de asolación e exterminio

que escurece o firmamento...

Treme o chau, vacila a roca;

¡rompe en cada peito un ódeo

e un ultraxe en cada boca!

I aquí o Papa outro traguiño

botando, excramou: -¡Que tempos!

I Añón respondeu: -¡Que viño!

-No medio de loita tanta

soio hai paz –tornou León XIII-

no seo da Igrexa santa.

¡E chamádesme tirano

a min, triste prisioneiro

na cárcel do Vaticano!

-Perdóneme súa mercede

-dixen entón- pero coido

que mentres a Santa Sede

Os bens temporales ame

e insulte coa súa riqueza

ós que morren de fame;

Mentres o Papa, que o trono

das almas herdou sementes,

queira ser do mundo dono

I a pel do pascoal Carneiro

trocando en coraza, trate

de convirtirse en guerreiro,

A obra papal será impía;

non de paz, de turbulencia;

non de orde, de tiranía.

De Cristo a mística esposa

fixo nefando adulterio,

i a súa falta vergonzosa

Non terá perdón divino,

senón cando a Cristo torne

dos brazos de Constantino.

Añón pegoume co codo

como quen di: “¡Non te escurras!”

e León falou deste modo:

-¡Ah! ¡Como ó teu beizo asoma

o afán do mundo! Ti pides

que o Papa abandone Roma...

¡E ben! Agradarche quero;

deixarei Roma ós romanos,

quedareime en coiros... pero

Cando dos bens me despoxe

que a tradición me legara,

e que gardei hastra o de hoxe,

¿Terá a Igrexa quen lle acuda?

-¡Vinte sigros predicando

caridade pra esa duda!

¡Señor! O mundo moderno

non é, como o mundo antigo,

a imaxen viva do inferno.

Os pobos están chamados

a rexilo: cando trunfen,

cando do chau levantados

O himno canten da vitoria,

volveranse a Dios i os ceos

resprandecerán de groria.

I entón, Señor, non temades

polaIgrexa que ela é barca

que flota nas tempestades.

Estas democracias novas

son feitas de amor e gastan

a piedade por arrobas.

¡Amádeas! ¡Que ollen e vexan

que Cristo está da súa parte

mentres loitan e pelexan!

Quédese a rabia prós lobos:

¡Cristo era bon, era homilde!

i a homildá cautiva ós pobos.

Tal falei, Añón estaba

páledo; volvín a testa

e vin que o Papa... choraba.

-¿Que ten, señor? -¡Esto é feito!

repricoume- e naquel punto,

erguendo o busto escorreito,

Marmurou: -Ide e anunciade

que o Papa renuncia a Roma

pra vivir da caridade.

Dende hoxe a miña facenda,

todo o que eu teño é dos probes;

que as naciós poñan en venda

Canto for meu; desto en pago

non quero máis, se ma dades,

que unha coviña en Santiago.

Sentinme entón conmovido

tamén: o Papa marchouse,

i eu, de Añón sempre collido,

Botei fóra do palacio

e respirei fortemente

o vento libre do espacio.

Aquela noite saímos

de Roma eu i o vate; a penas

os dous no vagón nos vimos

De volta pró chau paterno,

díxenlle: -Mestre, ¿que pensas?

-Que é un gran viño o de Falerno...

-¿Dudas dos votos formales

do Papa? -¡Nunca se compren

os programas liberales!

Logo de chegar a España

Añón tornouse ó comando

da súa Santa Compaña,

I eu, do que vin de parvo e mudo,

dende entón creo... ou non creo...

pero dudar ¡xa non dudo!

A VIRXE DO CRISTAL

LENDA

Rapazas de Vilanova,

ben vos podedes gabar;

que non hai Virxe no mundo

com’a VIRXE DO CRISTAL.

(Cantar do pobo)

Almas ardentes pra chorar nacidas

unha cencia que Dios non quixo darvos;

bolboretas xentís, esparexidas

arredor dunha lus que ha de queimarvos;

almas cheas de duda, de fe espidas;

dunha eterna inorancia eternos parvos;

vermes envoltos no montón aceso

de ósos de mortos que chamás progreso:

Parade un pouquichiño o fatigoso

paso en que vades a rodar sin tino,

e non ó vento dedes, enganoso,

a balbucente vos dun pelegrino,

sombra dun sol que nace esprendoroso,

póla esgallada de xigante pino,

recordo vivo dunha idá pasada,

entre o polvo dos tempos enterrada.

A vos amiga que hastra vós se astreve

é de xente de paz. Eu sonvos ave

de pío morosiño i áas de neve,

que só aniñar nos campanarios sabe.

Dende eles colle lus, dende eles bebe

o incenso en ondas que rubiu da nave.

e cando cai esborrallada a torre,

mirra as aliñas, e piando morre.

Cando teñades esta vos ouído,

cal eco de fantástica viola,

xa esta sombra terá desaparecido,

cinza sólo quizais será esta póla;

estonces, que tralo último queixido,

sólo será un cadavre esta ave tola,

¡almas, volvede ó voso afán, voade,

buscade o fin da cega humanidade!

¡Eu non podo seguirvos! Si amo tanto

o progreso i a lus, ¿por que na frente

gravado hei de levar o desencanto

desta doce ilusión que o peito sente?

¿Por que, cando profétecos levanto

ó porvir os meus ollos, tristemente,

fíreme a sen remordemento xordo,

e dos pasados tempos me recordo?

Medroña queixa espállase no vento

por cibdades e vilas á redonda,

que inda zoa con tanto sentimento

como na praia cando toupa a onda.

Ese triste queixido, ese lamento,

de alguén vos sai que sofre pena fonda...

¡É o pasado que morre! A lira daime,

e si canto ese morto... perdonaime.

Sí, eu cántovo-la vida no pasado;

que outros canten a vida no futuro:

eu dun tesouro sei que está olvidado,

e pra sacalo á lus a terra furo.

Si o tempo é sempre o mesmo, i agarrado

vai o presente ó que pasou, seguro,

podía ser, ben na vila ben na aldea,

que útil pra moitos o meu canto sea.

I

Preto da cibdá de Ourense,

camiño de Celanova,

onde é máis tépedo o vento

que a terra gallega azouta,

dun círcolo de montanas

na faldra, sempre verdosa,

esténdese un val frorido,

cuberto de herbas cheirosas,

piñeirales e arboredos

ricos de frutas e sombra.

Alí, pola primaveira,

dispois de saír da escola,

van os rapaces buscar

freixós pra comer i apóutigas;

i as nenas, máis delicadas,

e non como eles golosas,

topan alí os caraveles

con que os cabelos adornan,

e fan, con espriego e néveda,

ramiños que logo esfollan.

Deste val no medio e medio,

entre edras e musgo envoltas,

ergue as torres un castelo,

feito alá n'eras remotas

de pedra de sillería,

cáseque co tempo roxa.

Com’este antigo edificio

outro non hai según contas,

pois diz que foi levantado

por unha Princesa moura

dendes da posta do sol

hastra a saída da aurora;

e inda hai vellos que aseguran,

e podia que certo fora,

que debaixo dos cementos

que os altos muros soportan,

deixou a moura Princesa

pra que quen se astreva, morra,

sobre unha trabe en quilibrio

dúas cántaras que asombran:

unha de alquitrán inchida

i outra de moedas e xoias.

De sorte, que quen quixere

coller a que ouro atesoura,

creba unha cántara e morre

feito carbón baixo a outra,

quedándose ó mesmo tempo

sin o santo i a limosna.

A carón deste castelo,

agarimadiñas todas,

ou pola veiga ceibadas,

como bandada de pombas,

as retelladas troneiras

abertas ó sol que as doura,

alcóntranse as brancas casas

da vila de Vilanova.

Vilanova dos Infantes

é vila de grande sona:

n'hai zapateiros no mundo

que batan millo-la sola;

non se cocen en ningures

petadas que aquí non cozan,

e de aquí sán prós teares

as millores mazarocas.

Aquí está a gracia dos homes

i a fror i a nata das mozas;

en fin, sólo aquí naceron,

sólo aquí, Martiño e Rosa.

II

Alá polo ano de gracia

de mil seiscentos e trinta,

era dono do castelo

que en Vilanova se ve inda,

don Xácome Mazcareñas,

señor de catorce vilas.

Home de fárragos vellos,

na corte do Rei vivía,

pois gallego como hai moitos,

dáballe noxo Galicia.

Sólo dela se acordaba,

si algunha ves o faguía,

pra cobrar rendas e foros

sin aviso e por xusticia.

Por estas falcatruadas

todos olleira lle tiñan,

e cando cara a Madril,

aló polo vrau, saían,

en carros acugulados,

diñeiro, graus e fariñas,

os probes dos levadores,

que naqueles carros vían

irse as mizquiñas ganancias

con que seus fillos mantiñan,

de traballar eslombados,

mentres os carretos se iban,

quedaban pra sí dicindo:

"¡Que de solimán che sirvan!"

Entre a baixa servidume

que don Xácome mantiña

pra que lle coide dos eidos,

dos bes e das regalías,

estaban Martiño e Rosa:

el pra faguer as vendimas,

prás sachas e prás decotas

dos xardís, hortas e quintas,

i ela pra gardar o gando

nas carballeiras veciñas.

Dos dous solasmentes Rosa

dentro o castelo vivía.

Martiño tiña vinte anos

e Rosa dezaséis tiña,

el era un mozo arrogante,

i ela un feitizo de linda;

nunca tiveran amores,

i anque por ela bebía

os ventos Xan de Ventraces,

Rosiña tomábao a risa.

Orfos antrambos a dous,

sin amparo nesta vida,

servindo os dous ó mesmo amo

topáronse certo día.

De estonces, Martiño e Rosa

sentiron a alma ferida,

e quizais que se morreran

de mal de malenconía,

si unha mañá non quedaran

noivos ó saír da misa.

III

Moito deben de quererse

os criados de Mazcareñas,

moito deben de quererse

cando tanto parrafean.

Tódalas noites sentados

nun grande poio de pedra,

están parolando solos

ó pé do castelo el i ela.

Mentira ou verdade, il corre

dendes da vila hastra a aldea,

que pra no outono casárense,

teñen a roupa xa feita;

pero hai quen xura e perxura

(nunca faltan malas lenguas)

que deica que os namorados

sallan xuntados da igrexa

han de pasar moitas cousas

i han de nacer moitas herbas...

Mala cousa é neste mundo

a condenada da envexa,

mais non van descamiñados

os que o casamento negan:

pois unha noite de lúa,

noite caladiña e fresca

do mes de Santiago, cando

todas son frores as veigas,

todo é aromas o campo

e doce música a terra,

na praza de Vilanova,

do castelo ond’a cancela,

Martiño e Rosa falaban

de semellante maneira:

-Martiño, ¿que diaño

tes hoxe? ¿Non falas?

¿Pra estar com’o moucho

viñeche da sacha?

Si cando te fuches

noxado n'estabas,

¿qué frema trouxeche

do monte prá casa?...

¿Picoute unha cobra?

¿Guindoute unha galla?

¿Saíronche os lobos?

¿Botáronche a fada?...

Respunde, Martiño,

¿qué tes, que te calas?

-Non sei como te oio,

garduña eslavada,

non sei cómo te oio

¡i estoume con calma!

¡Que teño! ¿Qué teño

pergúntasme, maula?...

¡Que teño! Direicho...

Pois... ¡ténoche lástema!

¡Treidora!

-¡Dios mío!

-Fiai de rapazas

que din que vos queren...

¡Fiai de palabras!...

-¡Martiño!

-O Martiño

n'impórtalle a nadia!...

-Pero, home, ¿toleas?

¡Asús, qué disgracia!

¡Veciños!...

-¡Non berres!

¡Non berres... e cala!

-Pero, home, si cousas

me dis que me espantan...

¡Si mesmo dás medo!

¡Si os ollos che saltan!

Martiño, ven, séntate,

sosega, descansa;

eu nada che figuen

pra o mal que me tratas.

Soliña no mundo,

de nadia mirada

¡faltábaine agora

que ti me deixaras!

Pois eu ben te quero...

¡Por eso non marra!...

-Ti quéresme moito...

Rosiña... rosada...

Ti quéresme moito...

Ti dícelo... e basta.

O mesmo dixeches

a Pedro Balada,

i a Xan de Ventraces

i ó amo da casa,

cando hai ano e medio

veu ver a labranza...

¡Que nunca el viñera!

¡Que nunca el chegara!

-¡Santísimo Cristo

de Ourense me valla!...

-Pra que hoxe te axude

xa é tarde, rapaza.

I eu, tolo, quería,

i eu, tolo, pensaba

casarme contigo...

¡Miniña da casta!...

-Martiño, anque probe,

faltar non me faltas.

¡Pois coida o que pensas!

¡Pois coida o que falas!

Pra bulra, xa abondan

seis meses de palra...

¿Que Xan, nin que Pedro?

¿Ti seique tes gana?...

No, pois... ¡Esmiólame

co rabo da sacha,

mais déixame a honra,

que é cousa sagrada!

¡Ai! Ti andas, Martiño,

con malas compañas

ti xúntaste agora

con xente malvada

e crés esas lenguas

peores que a rabia!

Fas ben, xa que podes.

Dende hoxe n'hai nada

de canto prá boda

decirche esperaba...

Tocante á limpeza

¿e pois qué pensabas?,

¡cristal nunca viche

que á miña egualara!

-Rosiña!...

-¡A Rosiña

n'impórtalle a nadia!

I adiós. Si autra queres...

porveito che faga.-

Desta sorte marmurando

Rosa, de esconsolo chea,

facendo como que ría

entrou no castelo á présa;

pero anque fai que fagamos

pra que se lle non coneza,

ela vai limpando os ollos

mentres que rube a escaleira.

Na porta, com’unha estauta,

Martiño mórdese a léngoa,

i anque tose i asubía,

como quen non sente penas,

unha da boca lle sai

i outra no corpo lle queda...

Cando por fin, acordando,

pensou no que lle arrodea,

dixo, falando consigo:

"Ou mente Xan, ou mente ela".

E logo, tirando ó chau,

desesperado a monteira,

añidiu: "No, pois... si Rosa

ten do cristal a pureza,

¡xuro a Dios, Xan de Bentraces,

que che hei de arrinca-la léngoa!”

IV

Namentres, ¡coitadiña!, a nena namorada,

de pena esmorecida, chorando a fío está;

mais vive do castelo na cámara aleixada

e naida dos seus males se compadecerá.

¡Miraina! Polo lombo caíndolle o cabelo,

os ollos arrasados, partido o corazón,

meteuse no seu carto, pechou co tarabelo

i está, ¡miña cousiña!, xemendo nun rincón.

Da alcoba en que ela dorme pola alta lumieira,

de albahacas tapizada, mapolas i alelís,

esbara o branco raio da lúa pracenteira

i o recendente aroma da campesina bris.

Dalí, Rosiña escoita o burbullar do río

que do castelo preto dende us penedos cai,

dos paxaros da noite o resonante pío

i a música que o vento nas alboradas fai.

Mais ten tan consumido o corazón de pena,

que en nada topar pode consolo nin pracer,

e chora que te chora, com’unha Madalenal,

dá lástema, abofellas, dá lástema de a ver.

Primeiro desengano do noso amor primeiro,

que trás contigo o frío dunha mañá sin sol,

¡tu rosnos como os vermes a fror do laranxeiro,

i o corazón nos trocas en seco pirifol!

Por onde pasas deixas a baba corrumpida

da lesme venenosa, amarga com’a fel,

convirtes nun infemo a máis hermosa vida,

detrás de ti non queda sinón fastío cruel!

No peito remordida por ese desengano,

Rosiña desbautízase, murchada de pesar;

enxúgase as bagullas ca punta do seu pano

i escrama moitas veces, volvéndoas derramar:

"¡Eu, que así Dios me salve, s’entendo o que me dixo!

Dalgunha malquerencia calunia debe ser,

porque eu xurar xurara, ó pé dun Crucifixo,

que a nadia máis que el quixen, nin penso máis querer.

Si probas me el pidira e darllas eu pudese;

s’arquiña das virtudes poidéralle amostrar,

vería que, gardada, anque a el non lle interese,

aquela virtú teño que é meu deber gardar".

De solouzar ó cabo e pelexar cansada

con tanto pensamento que na cabeza ten,

a coitadiña Rosa deitouse apesarado,

no cabezal chantando a fatigada sen.

Pouquiño a pouco os ollos fóronselle pechando,

doíñas acendidas na lus dun puro amor,

i á Virxen entre dentes unha oración rezando,

quedouse adormecida nun sono encantador.

Estonces, unha Señora

toda de lus rodeada,

de estreliñas coroada

que como diamantes son,

cun mantelo na cabeza

de pano negro, moi lindo,

caladamente, surrindo,

entrou pola habitación.

Nunca se víu neste mundo

máis feiticeira criatura,

nin pra tan grande hermosura

comparación pode haber:

por ollos ten dous luceiros,

por dentes pelras dos mares,

por greñas raios solares,

por risa... un amañecer.

Das orellas pendurados

leva us aretes de lume,

e por gallega costume,

dengue de pano sedán;

zoquiños de pau de almendro

nos pés de feitura enana,

i ó cinto unha muradana

con plegues que xenio dan.

Pasiño a paso, chegouse

á cama en que dorme Rosa,

e botándolle graciosa

unha mirada de amor,

díxolle cun tono brando

que música parecía:

"Rosiña, a Virxe María

traiche consolo e favor".

"Eu ben sei que a túa ialma

está cuberta de loito;

eu ben sei que sofres moito

porque hai quen duda de ti;

pero eu, que dendes do ceo

coido daquél que me chama,

eu farei -¿si?- que a túa fama

quede cal foi hastra aquí".

"Non chores, miña pequena,

non chores máis, pastoriña;

eu velo por ti, miniña,

ti da miña conta estás.

Martiño estará pesante

mañá quizais do que figo;

pasado, serei contigo

no monte, si ó monte vas".

Calouse Nosa Señora

i envolta en dourada nube,

rube... que rube... que rube,

perdeuse na inmensidá.

Rosa quedouse dormindo

a seu pracer e regalo.

Pronto espertará: xa o galo

cantou. ventando a mañá.

O GUEITEIRO DE LEREZ

Déndesde do Lérez lixeiro

ás veigas que o Miño esmalta,

non houbo no mundo enteiro

máis arrogante gueiteiro

que o gueiteiro de Penalta.

Sempre retorcendo o bozo,

erguida sempre a cabeza,

daba de miralo gozo:

era un mociño... ¡que mozo!

era unha peza... ¡que peza!

Depois do tempo pasado,

pasado pra non volver,

como on profeta inspirado,

inda mo parece ver

na festa de San Trocado.

Calzón curto, alta monteira,

verde faixa, albo chaleque,

i o pano na faltriqueira;

sempre na gaita parleira

levaba dourado fleque.

Non houbo home máis comprido

no mundo, de banda a banda;

nin rapaz máis espelido,

con máis riqueza vestido,

nin de condición máis branda.

Prás festas e romarías

chamado todos os días,

topábase donde queira,

anque por certas porfías

sólo tocaba a muiñeira.

Pois, como poucos teimado,

cando unha venta lle pega,

xura que pra o seu agrado,

non se ten inda enventado

múseca como a gallega.

Nena era eu cando el vivía,

mais non o podo esquecer,

¡O que el na gaita sabía!

¡O que el cos dedos podía

naquel punteiro faguer!

Cando nas festas maores

era esperado o gueiteiro,

botábanlle as nenas frores,

ledas copras os cantores,

foguetes o fogueteiro.

Tras del, en longa riola,

da gaita o compás levando

con infernal bataiola,

iban correndo e choutando

os rapaciños da escola.

Nunca se puido avriguar,

véndolla repinicar,

por que, o son da gaita ouíndo,

cantos bailaban sorrindo,

acababan por chorar.

Pero el cando no turreiro,

cal na trébede a Sibila,

pegaba o pío primeiro,

daban ó vento o sombreiro

todos os mozos da vila.

Comenzado o baile entón,

cousa era pra ademirar

aquel sembrante bulrón,

aquel aire picarón

i aquel modo de mirar...

I era de ver con que trazas,

sin faguer pausas nin guiños

nin caso das ameñazas,

furtaba un bico ás rapazas,

dos noivos diante os fuciños.

Ninguén soubo frolear

do xeito que el froleaba:

verlle a muiñeira botar,

era unha nube mirar

de anxeliños que pasaba.

Xentil, aposto, arrogante,

en cada nota o gueiteiro

ceibaba un limpo diamante,

que logo no redobrante

pulía o tamburileiro.

¿Que Orfeo se lle igualaba,

si mesmo, dentro do fol

que co cóbado apertaba,

parecía que cantaba

escondido un rousiñol?

Músico on tempo e poeta,

algunha fada sacreta

tiña con que conmovía,

pois nunca dunha palleta

saíu tan doce harmonía.

Tocaba..., e cando tocaba,

o vento que do roncón

polo canuto fungaba,

dixeran que se queixaba

da gallega emigración.

Dixeran que esmorecida

de door a patria nosa,

azoutada, escarnecida,

chamaba, outra Nai chorosa,

ós filliños da súa vida...

I era verdá. ¡Malpocada!

Contra on penedo amarrada,

cravado un puñal no seo

naquela gaita lembrada

Galicia era un Prometeo.

Un Prometeo cantando

eternas melanconías;

sempre un consolo agardando

e sempre as bágoas chorando

do desdichado Macías.

Por eso, cando a tocar

se puña o gueiteiro lindo,

cantos viñan pra bailar,

si escomenzaban sorrindo,

acababan por chorar.

Por eso en vilas i aldeas,

por xentes propias i alleas

era aquel home estimado,

e por todos saudado

en camiños e vereas.

Por eso, donde el chegaba

dábanlle cita de amores

as mozas por que el toleaba,

e sempre á mesa xantaba

dos abades e priores.

Que dende o Lérez lixeiro

ás veigas que o Miño esmalta,

non houbo no mundo enteiro,

máis arrogante gueiteiro

que o gueiteiro de Penalta.

UNHA BODA EN EINIBÓ

1877

-¿Como te chamas, rapaza?

-Chámome Ádega Silván.

-Ai, Adega!... Entre esas silvas

quixérame eu enredar…

Tal dixo a certa miniña

certo diaño de rapaz,

e dende estonces antrambos

quérense a non poder máis.

Todas as noites de inverno

nas fiadas do lugar

están de groma e palique

dende entón Ádega e Bras;

e non hai festa na aldea,

nin precisión na cibdá,

onde xuntos non se atopen

un galán i outro galán.

Cando hai danza no turreiro,

e Bras ó turreiro sai,

é sempre Ádega a primeira

que coel se pon a bailar.

Si ela vai á romaría,

el á romaría vai;

si ela dá un ichavo ón cego

el outro ichavo ha de dar;

i espello de namorados,

do seu cariño en sinal,

si ela un caravel na boca

leva por causelidá,

el outro caraveliño

ha de por forza levar.

Envexa de tod’as mozas

cando xuntos vén ou van,

moitas ó son do pandeiro

cantábanlle este cantar:

“Non te chegues moito ó lume,

bolboretiña real;

non te chegues moito ó lume,

mira que te vas queimar”

Mais fan tanto caso desto,

tanto desto se lles dá,

como si rousara un carro,

como si ladrara un can.

Un ano pasou i outro ano

prós namorados en paz;

si dinantes se querían,

quérense hoxe moito máis.

Á lei que os dous se tiveron,

temendo ó cabo faltar,

porque toda corda creba...

por onde exprica o refrán,

unha miaxa de estado

tratando ó fin de tomar,

Ádega e Bras de esponsallas

fixeron xuro formal,

e pra casarse pediron

lisencia e venia a seus pais.

II

I alí van de cara á igrexa

alí van ambos a dous

polos dous sogros gardados,

seguidos de seus avós:

ela de alegría foncha,

el morréndose de amor,

parecían dous paxaros,

conforme un doutro a carón

mirábanse ás furtadelas

cal si tiveran rebor.

Ádega estaba tan cuca,

que daba adimiración;

de aqueles seus ollos negros

aumentábanlle o negror

a cofia i a palramenta

i a saia, que negras son.

As mapolas dos seus beizos

collían roxo inda mor

do colar de coraliños

que o noivo lle regalou.

“¡Que hermosa vas! –marmuraban

detrás dela algús chismós-.

¡Diolo queira que che dure

moito tempo esa color!..”

Pero si ela en compoñerse

puxo todo o seu tesón,

Bras non vai menos composto,

que atrás non se lle quedou;

pois anque era por Agosto

e queima que pasma o sol,

leva unha capa tan longa,

que non hai outra millor.

¡Que calados na camisa!

¡Que zapatos de mallós!

¡Que cutín o da chaqueta!

¡Que rizo o do pantalón!

¡Que ben lle di a escarapela

que cusida cun liño

leva a un lado do chapeio

desque das quintas librou!

¡Traballos que pra esculirse,

pasara naquel entón!...

¡Meciñeiros que o roubaron!

¡Diñeiro que lles custou!

Mais aquelas agonías

pasadas, gracias a Dios,

todo pra Bras hoxe é groria,

felicidade i amor.

Á par de Ádega, moi teso,

na igrexa o rapaz entrou;

deulle á novia auga bendita,

ouíunos o confesor,

e logo o señor abade

botoulles as bendiciós.

Dende a víspora avisado,

por ser de uso en Einibó,

está esperando ós cortexos

o gueiteiro que chegou.

E cando, por fin, do tempro

saíron ambos a dous,

da gaita ó tirililiro,

da caixa ó tromporrontrón,

caíndo as doce do día

da espadaina no relós,

descontra á casa do noivo

a patuleia marchou.

III

Mais xa de Bras na cociña

roxe o rixón na sartén,

ferven a cachón os potes

e cheira a aurego e prixel.

Perparada no sobrado

unha mesa de oito pes,

con catro mantés cuberta,

porque non chega un manté,

fumegan enriba dela

tres barcales, todos tres

de chourizos cugulados,

lacón e vaca, a escoller.

Panochas por onde queira

de pan albeiro se ven,

bicas de centeo e millo

pra gusto de quen quixer;

e nun curruncho, con netos

alá por corenta e seis,

toupa de chea unha cántara

de purrela como a mel.

Chegados á casa os noivo

i os cunvidados tamén,

fixeron a crus nos pratos

e puxéronse a comer.

¡O que aquelas probes vellas

nos seus fillos se revén!

¡Case envidian ós casados

os que están pra merecer!

¡Que olladas lle botan a ela,

que olladas lle botan a el,

solteiriñas e solteiros,

cando non os ve ninguén!

Mentres us falaban i autros

non paraban de comer,

os pais dos noivos decían

quediño, con certo aquel:

-O meu... leva unha xugada

e on carro... ¿I a de vosté?

-¡Unha uchiña chea... de honra!

-Pois mire, abóndalle ben;

porque onde hai honra e saúde

estanlle os millores bes.

Perdidos un polo outro,

tras de unha vez outra vez,

os noivos chúscanse o ollo,

como o que a cousa non quer.

Alá, debaixo da mesa

rebulía non sei que,

que Ádega púxose roxa,

roxa como on caravel...

“Marcha, can –dicía onha vella_.

¡Ora o demo onde te ves!

Vaite roer pra outro lado

¿ou seique tes gana de...?”

Nesto, o viño comenzaba

nas cholas a remexer,

e bébedos eles i elas,

todos puxéronse en pe;

i as xerras levando á boca

i escurrinchado o pichel,

ó son pecador da gaita,

que toca tocatas cen,

os convidados brindaron

desta maneira cortés:

“¡Viva a noiva! ¡Viva o noivo!

¡Vivan homiño e muller!

¡Por moitos anos se gocen,

por moitos anos, amén!”

IV

A francachela acabouse,

que a fe que non foi ruín,

xa é de noite; a branca lúa

alá do ceo nos confís,

entre un enxame de estrelas

como almendras de Allariz,

inda loce que parece

un pandeiro de marfín.

De frescos cheiros cargada

pasaba soprando a bris,

i os paxariños nas pólas

e nas chousas a perdiz,

nos seus buracos os grilos

i as ovellas no cubil,

us cos seus roucos cantares

i autros con trinos xentís,

compuñan unha harmunía

¡que era o que había que ouír!

Parece que a Natureza,

nai querendosa e felís,

daba o parabén ós noivos,

que eran esposos por fin.

¡Mirainos! Ó son da gaita,

do bombo e do tamburil,

están bailando a muiñeira

el i ela ó pe do patín.

¡Como el torce aquelas pernas!

¡Como ela estroza o mandil!

¡Como recolle el a faixa!

¡Como ela move os cadrís!

Arredor deles, en roda,

mozos e mozas alí

bailar tamén, entramentres

que pegando atruxos mil,

esmoen o pan da boda

un fato de pelingrís.

Tanta alegría mirando,

os vellos sin dentes rin,

e senten non ter as pernas

pra choutar e rebulir.

Erguen cen nubes de polvo

coas chancas os bailarís,

e tanto castañetexan,

que naide se entende alí.

Gueiteiro que máis ben toque

nunca en Einibó se viu,

que anque toca a secas, toca

que non hai máis que pedir.

Vendo como repinica

naquel punteiro sutil,

todos quédanse asombrados

un instante sin sentir.

E cando ó cabo, repostos

do asombro, volven en si,

perguntan todos: “¿I os noivos?”

.... .... ... ... .. .. .... ... ..

¡Vai boa! ¡Nin cun candil!

A ROSALIA

I

Do mar pola orela

mireina pasar,

na frente unha estrela,

no bico un cantar.

E vina tan sola

na noite sen fin,

que inda recei pola probe da tola

eu, ¡que non teño quen rece por min!

II

A Musa dos pobos

que vin pasar eu,

comesta dos lobos,

comesta morreu...

Os ósos son dela

que vades gardar.

¡Ai, dos que levan na frente unha estrela!

¡Ai, dos que levan no bico un cantar!

Mirando ó chau

(imitación de Berenguer)

Dios, non atopando

cousa en qué entreterse,

farto de estar solo

cavilando sempre

en forxar cadeas,

traballos e pestes;

a razón buscando

i a causa en que pende

que tan poucas almas

polas portas lle entren,

do seu paradiso

deixando os verxeles,

saléu de apaseo

certa mañán quente,

do reuma e da gota

por esparexerse.

Como é xa velliño

i o coitado vese

tocante á saúde

moi pouco valente,

cansouse ós dous pasos;

mais como alí arrentes

topase un asento,

sentóuse, i alegre,

por cima das nubes

asomando a frente

i a terra buscando cos ollos celestes,

Carápesta!- dixo

falando entre dentes-;

Si dou coese mundo,

que o demo me leve.

Debéu de atopalo

si co conto non mente,

porque el dalí a pouco

quedóu como a neve,

cos ollos cravados

que espantan e feren,

nun bulto que iñoro

si é de home ou de verme.

Mirouno dispacio

e víu que era un ventre

coas sedas vestido

mais ricas de Oriente.

Nun solio sentado

que envidian os reises,

i en capa revolto

de tépedas peles,

ceibando saudabres

arrotos de enchente,

da terra, súa escrava,

recolle os presentes;

e si hai algún louco

que, probe ou rebelde,

diñeiro non teña

i darllo se negue,

o ventre que, mudo,

falar sabe ás veces,

con solo que diga:

"¡Pauliña no herexe!",

o herexe é borrado

da lista da xente.

Mirando este monstro,

Dios dixo entre dentes:

-¡Bah, bah! ... Si "tu es Petrus",

que o demo me leve.

Volvendo a outro lado

súa testa solene,

miróu levantarse,

rodeado de plebe

que espera ó verdugo,

dél ríndose mentres,

do pau-, a cucaña

da festa dos xueces.

A vítima chega;

¡Quizáis é un imbecil,

quizáis naceu tolo,

quizáis é inocente! ...

Millor que matalo

(que a morte é un berce

donde o home, gran neno,

descansa pra sempre),

millor que matalo

tal vez conviñese

metelo no fondo

de catro paredes,

ou, preso a unha argola

que á terra o suxeite,

mandalo abrir montes

e furar tuneles,

dicíndolle: "Sofre,

traballa e mantente,

i a libertá chora

que tí non quixeches".

Mais non; é preciso

que morra o que peque,

i o criminal morre ...

i o crime repétese.

Parvo a tal escándalo,

Dios dixo entre dentes:

-Si che esto é xusticia,

que o demo me leve.

Suspenso i atóneto,

non lexos moverse

miróu de labregos

un fato misérrime.

De malas patacas

mantidos, con leite,

máis ben que non homes

fantasmas parecen.

De cote forzando

na codia terrestre,

toupeiras humanas

que furan as seves,

o sangue das venas

perdendo a torrentes,

traballan sin folgos

un chau que non é deles.

Traballan ... i o fruto

que tras doce meses

de lita recollen

dos eidos que atenden,

metá pro dominio,

metá pros lebreles

do fisco e da curia,

todiño o perden,

quedándose ó cabo

de tantos riveses

sin pan prós seus fillos

nin grau prá semente.