Nothing Like Cường!
 

[ Site này chỉ dùng để chứa data ]

Coi thằng Bush hắn ngồi kìa! Kết thúc nhiệm kì tổng thống của hắn đó. Nghề này nhàn hạ, lương không cao nhưng thu nhập ổn định. Bush là thằng có tầm nhìn!