ಹೊಯ್ಸಳ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ !