Sining ng Pakipagtalastasan

Bilang ng Kurso  Filipino 3
Pamagat ng Kurso
Sining ng Pakipagtalastasan
Deskripsyong ng Kurso
Ang Filipino 3 ay pag aaral ng mga prinsipyo at proseso ng masining na paghahayag sa filipino. nakatuon ito sa malayang pagtuklas at pagpapakita ng kakayahan at kahusayan sa pagdidiskursong pasulat at pasulat at pasalita tungkol sa mga paksang pangkomunidad,pambansa at pandaigdig.
No. of Units  3 units 
Pre-requisite 
General Objectives Sa kursong ito ang mga estudyante ay inaasahang:
  1. natatalakay ang kalikasan,simulain at mga estratehiyang panretorika;
  2. nagagamit ang angkop ang repertwa (reportoire) ng wika sa pagpapahayag ng kaalaman,karanasan at saloobin
  3. nasusuri ng estilo ng mga modelong akda tungo sa malay na pagbuo ng sariling estilo sa pagsulat;
  4. nakasusulat ang ibat ibang sanaysay kontemporyaryong anyo ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw ng sarili,local,global; at
  5. nakikritik ang sariling likha, gayundin ang awput ng iba.
ĉ
FIL3.doc
(967k)
CSU Cabadbaran,
Feb 20, 2011, 6:59 PM
Comments