Instrument‎ > ‎

เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography (Fast protein liquid chromatography)

โพสต์15 ก.ย. 2558 00:09โดยCentral Lab Science TU
ยี่ห้อ GE Healthcare life sciences, ประเทศสหรัฐอเมริกา
รุ่น AKTA purifier UPC100

คุณลักษณะ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยใช้หลักการของโครมาโทรกราฟีควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตัวเครื่องประกอบด้วย
1. ส่วนดูดส่งสารละลายที่มีปั๊มดูดสารละลายแบบสองหัวสามารถดูดสารละลายได้ทั้งแบบชนิดเดียวและแบบผสม
2. ส่วนแยกสารตัวอย่าง คอลัมน์แยกสารด้วยเทคนิค Gel Filtration, Ion Exchange และ Hydrophobic Interaction
3. ส่วนตรวจวัดปริมาณสารตัวอย่างสามารถวัดสารได้อย่างที่ความยาวคลื่น 254 และ 280 นาโนเมตร และสามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเป็นกรด-ด่างได้ ในเครื่องเดียวกัน
4. ส่วนเก็บสารตัวอย่าง สำหรับใช้เก็บสารชีวโมเลกุลที่แยกผ่านจากท่อแยกสารโดยเป็นแบบชุดใส่สารตัวอย่างเป็นตัวเคลื่อนที่เข้าไปหาที่หยด
5. ส่วนควบคุมและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ มีโปรแกรมการทำงานสำเร็จรูปเป็นมาตรฐานในแต่ละเทคนิค โปรแกรมสามารถสั่งให้เครื่องทำงานแบบต่อเนื่องตามคำสั่งเดิมแต่ปรับเปลี่ยนสภาวะต่าง ๆ ในการทำงานแต่ละครั้ง เช่น อัตราการไหล หรือปริมาณสารตัวอย่างที่ใช้ได้ตามต้องการ

การประยุกต์
สามารถประยุกต์ในการแยกสารชีวโมเลกุลโดยเฉพาะโปรตีนให้มีความบริสุทธิ์สูง เพื่อนำไปใช้ศึกษาคุณสมบัติบัติเฉพาะในงานวิจัย นำไปใช้ในการผลิตสารทางชีวภาพตามคุณสมบัติของโปรตีน เช่น เอนไซม์ โปรตีนโครงสร้าง เป็นต้น
Comments