Biosafety Lab


อัตราค่าบริการ

11

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1-2 (BSL1-2)

11.1 ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1-2

350

1,000

2,000

2,200

บาท/ชั่วโมง

11.2 ค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 1-2

1000

3,000

5,000

6,000

บาท/วัน

11.3 ค่าบริการอบฆ่าเชื้อและทำความสะอาดชุดปฏิบัติการ

50

840

1,000

1,200

บาท/ชุด


หน้าเว็บย่อย (1): BSL