การเพิ่มโทษ ลดโทษ การเปลี่ยนโทษ การรอการลงโทษ และการระงับโทษ

1.     ในการเพิ่มโทษ ห้ามเพิ่มถึงขั้นประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกเกินห้าสิบปี สำหรับโทษประหารชีวิตในการลดโทษ ถ้าจะลด 1 ใน 3 ให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต ถ้าลดกึ่งหนึ่งให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษจำคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปี สำหรับโทษจำคุกในกรณีที่มีการเพิ่มโทษหรือลดโทษจำคุก โดยปกติแล้วคำนวณจากระวางโทษหรือโทษที่ศาลจะลงเป็นหลักแล้วจึงเพิ่มหรือลดตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าเป็นการลดโทษจำคุกตลอดชีวิตให้เปลี่ยนเป็นโทษจำคุกห้าสิบปี

2.     การเปลี่ยนโทษ อาจจะเปลี่ยนจากโทษจำคุกเป็นโทษกักขังหรือเปลี่ยนจากโทษกักขังกลับไปเป็นโทษจำคุกอีก ถ้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขของกฎหมาย แต่ถ้าเป็นการลงโทษจำคุกระยะสั้นและมีโทษปรับด้วย ศาลจะยกโทษจำคุกให้คงเหลือแต่โทษปรับอย่างเดียวก็ได้

3.     การกระทำความผิด ซึ่งศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ประกอบกับเหตุผลอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ศาลจะพิพากษาว่ามีความผิดแล้วแต่อาจให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ โดยกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไว้ด้วยก็ได้

4.     โทษทางอาญาระงับเมื่อผู้กระทำความผิดตาย หรือชำระค่าปรับอย่างสูงสำหรับความผิดบางประเภท

 

การเพิ่มโทษและการลดโทษ

การเพิ่มหรือลดมาตราส่วนโทษ หมายถึง วิธีการเพิ่มหรือลดตามสัดส่วนของระวางโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ เช่นกฎหมายกำหนดโทษจำคุก 3 ปี เมื่อเพิ่ม 1 ใน 3 ก็คือจำคุก 4 ปี เป็นการเพิ่มตามสัดส่วนกับอัตราโทษที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย การลดโทษก็เช่นกัน ถ้าลด 1 ใน 3 ก็คือจำคุก 2 ปี ฉะนั้นในการคิดเพิ่มหรือลดมาตราส่วนโทษนี้หากหากมีทั้งการเพิ่มและลดมาตราส่วนโทษแล้วจะเพิ่มก่อนหรือลดก่อนก็จะได้ผลลัพธ์ เท่ากัน

ในกรณีที่มีการเพิ่มและลดโทษที่จะลงด้วยในคดีเดียวกัน ศาลต้องเพิ่มหรือลดมาตราส่วนเสียก่อน แล้วจึงกำหนดโทษที่จะลง ต่อไปจึงค่อยเพิ่มหรือลดโทษที่จะลงอีกขั้นหนึ่ง

 

การเปลี่ยนโทษ และการยกโทษ

วิธีการที่ศาลเลี่ยงโทษจำคุกจำเลยระยะสั้นมี 2 วิธี คือการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังตามมาตรา 23 การยกโทษจำคุกเสียตามมาตรา 55

 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนโทษ ได้แก่ การเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังและการเปลี่ยนโทษกักขังเป็นจำคุก ส่วนการยกโทษ ได้แก่มาตรา 23 27 และมาตรา 55 ตามลำดับ

Comments