Через свавілля суддів у Львові подають в суд

Львівський окружний адміністративний суд

м.Львів, вул. Чоловського,2

Позивач: Стех Любов Василівна

м.Львів, вул.Бандери 2 кв.9а

тел. 261-26-26

Представник позивача: Стех Юрій Васильович

м.Львів, вул.Бандери 2 кв.9а

тел. 261-26-26

Відповідач: Галицький районний суд м.Львова

м.Львів, вул. Чоловського, 2

 


ПОЗОВНА  ЗАЯВА

щодо визнання неправомірною бездіяльності органа

державної влади і зобов’язання вчинити дію

 

14 травня 2010 року колегія судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області скасувала постанову судді Курильця А.Р. Галицького районного суду м. Львова від 18 березня 2010 року про скасування постанови прокурора Галицького району м. Львова  О.І. Залізко від 01 жовтня 2008 року про порушення проти Кругляка І.С. та Кругляка Ю.І. кримінальної справи за ч.І ст.125 КК України за неодноразове і систематичне нанесення мені, Стех Л.В., легких тілесних ушкоджень як інваліду III групи з дитинства і скерувала справу на новий судовий розгляд у той же суд іншим суддею. Це вже було четверте засідання колегії судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівсько області з приводу розгляду апеляцій на постанови Галицького районного суду м. Львова, які стосувалися розгляду скарги Кругляка І.С, Кругляка Ю.І. на постанову прокурора Галицького району м.Львова від 01 жовтня 2010 року про порушення проти них кримінальної справи за ч.І ст.125 КК України за неодноразове і систематичне нанесення Стех Л.В. легких тілесних ушкоджень як інваліду НІ групи з дитинства. Всі попередні постанови Галицького районного суду м.Львова з приводу розгляду скарги Кругляка І.С, Кругляка Ю.І. були скасовані Апеляційним судом Львівської області.

Відповідно до ст.381 КПК України для виконання ухвали апеляційного суду справа надсилається до суду першої інстанції не пізніше трьох діб після її розгляду, а у випадках, передбачених ч.2 ст.379 цього Кодексу - після складання і оголошення повного тексту ухвали (не пізніше 5 діб з дня оголошення учасникам судового розгляду).

Відповідно до ст.236-8 КПК України скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення справи розглядається суддею, який призначається в порядку, встановленому ч.З ст.16-2 цього Кодексу, одноособово не пізніше п»яти днів з дня її надходження до суду. З часу винесення ухвали колегією судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області пройшло вже сім місяців (двісті десять днів), однак справа ще не призначена до судового розгляду Галицьким районним судом м. Львова.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.

Відповідно до ст.6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Отже Галицький районний суд м. Львова є органом державної влади.

Відповідно до ч.І ст.1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом.

Відповідно до ч.І ст.2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією України і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч.І ст.7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист прав і свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.

Відповідно до ч.І ст.8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, яка підписана Україною 09.11.1995 року, ратифікована Україною 17.07.1997 року, набрала чинності для України 11.09.1997 року, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Відповідно до ст.55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до ч.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» з урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі (ст.124 Конституції), судам підсудні всі спори про захист прав і свобод громадян. Статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує.

Відповідно до ч.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

Вважаємо, що тривале, більше семи місяців не призначення до розгляду справи за скаргою Кругляка І.С., Кругляка Ю.І. на постанову прокурора Галицького району м. Львова від 01 жовтня 2010 року про порушення проти них кримінальної справи за ч.І ст.125 КК України за неодноразове і систематичне нанесення мені, Стех Л.В., легких тілесних ушкоджень як інваліду НІ групи з дитинства істотно порушило мої публічні права, гарантовані Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Керуючись ст.ст. 6, 8, 55, 124 Конституції України, ст.ст. 1, 2, 7, 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ч.2, ч.8 Постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», ст.6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод, ст.ст. 2, 6, 17-19, 104-106 Кодексу адміністративного судочинства України                       

                                                                             ПРОСИМО СУД:

1.Визнати неправомірною бездіяльність Галицького районного суду м.Львова щодо тривалого (більше семи місяців) непризначення до розгляду справи за скаргою Кругляка І.С., Кругляка Ю.І. на постанову прокурора Галицького району м.Львова від 01 жовтня 2010 року про порушення проти них кримінальної справи за ч.І ст.125 КК України за

неодноразове і систематичне нанесення мені, Стех Л.В., легких тілесних ушкоджень як інваліду III групи з дитинства, в якій я маю процесуальний статус заявника і потерпілої.

2.3обов»язати Галицький районний суд м.Львова призначити до розгляду справу за скаргою Кругляка І.С., Кругляка Ю.І. на постанову прокурора Галицького району м.Львова від 01 жовтня 2010 року про порушення проти них кримінальної справи за ч.І ст.125 КК України за неодноразове і систематичне нанесення мені, Стех Л.В., легких тілесних ушкоджень як інваліду III групи з дитинства, в якій я маю процесуальний статус заявника і потерпілої.

3.Стягнути з відповідача на мою користь сплачене державне мито.


 ДОДАТКИ:  1 .Копія ухвали Апеляційного суду Львівської області від 14 .05. 2010 року.

                          2.Копія довіреності виданою Стех Л.В. на представлення її інтересів Стех Ю.В.

                          3.Копія позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача.

                          4.Документ про сплату судового збору.

                                                                                                                                                         дата:                                                підписи:    Л.В. Стех,    Ю.В. Стех

 

Comments