สินเชื่อ สำหรับโอนหนี้ citi advance


พร้อมช่วยให้คุณเติมเต็มทุกความต้องการ ไม่ว่าความต้องการของคุณ คือ การจัดการภาระสินเชื่อเพื่อลดยอดการชำระคืนรายเดือน (โอนหนี้) ,ใช้ตกแต่งซ่อมแซมบ้าน, หรือเพื่อลงทุนธุรกิจเพิ่มเติม, แม้แต่กระทั่งต่อเติมฝันที่วาดไว้ได้อย่างตั้งใจ

อัตราดอกเบี้ยต่ำ 19%-28% ต่อปีแบบลดต้นลดดอกการยกภาระหนี้ หรือสินเชื่อมาให้เราดูแล

ด้วยบริการโอนยอดค้างชำระเพื่อชีวิตที่สบาย … แบ่งเบาระได้ง่ายขึ้น

 •  บริหารสภาพคล่องของคุณได้ง่าย…สะดวกขึ้น

 • เครดิตทางการเงินดีขึ้น

 • ลดจำนวนสินเชื่อลงไม่ต้องเสียเวลาไปชำระหลายที่

 •  คล่องตัวมากขึ้น…ชำระขั้นต่ำน้อยกว่า

 •  สามารถกำหนดวงเงินและระยะเวลาการผ่อนได้

เอกสารประกอบการสมัคร


 1. สำเนาบัตรประจำตัประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. กรณีพนักงาน สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนารับรองเงินเดือน

 4. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาจดทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน พร้อมบัญชีผู้ถือหุ้น

 5. กรณีพนักงาน  สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

 6. กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทหรือส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินเข้าบัญชีภายหลังการอนุมัติวงเงิน

 คุณสมบัติของผู้สมัคร


 1.  อายุ 20-60 ปี

 2. กรณีพนักงาน รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีเจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

 3. กรณีพนักงาน อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป  กรณีเจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

 4. มีสัญชาติไทย