บัตรเครดิต แอร์เอเชีย
 เอกสารประกอบการสมัคร


 1.  สำเนาบัตรประจำตัประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. กรณีพนักงาน สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ สำเนารับรองเงินเดือน

 4. กรณีเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาจดทะเบียนบริษัทย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน พร้อมบัญชีผู้ถือหุ้น

 5. กรณีพนักงาน  สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

 6. กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาบัญชีธนาคารของบริษัทหรือส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน ที่แสดงรายงานเงินเดือนเข้า

 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำหรับโอนเงินเข้าบัญชีภายหลังการอนุมัติวงเงิน

 คุณสมบัติของผู้สมัคร


 1. อายุ 20-60 ปี

 2. กรณีพนักงาน รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีเจ้าของกิจการ 20,000 บาทขึ้นไป

 3. กรณีพนักงาน อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป  กรณีเจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

 4. มีสัญชาติไทย