LEGISLACIÓ BÀSICA


 

 NOVETATS:

 

LLEIS ORGÀNIQUES:

 LOE. Llei Orgànica d'Educació 2/2006 de 3 de maig.

 ALUMNAT:

DECRET 39/2008 de 4 d'abril sobre la convivència en els centres docents no universitaris i sobre els drets i deures de l'alumnat, mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis.

AVALUACIÓ:

 

CALENDARI ESCOLAR: 

 

CONSELLS ESCOLARS:

 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

REIAL DECRET 829/2003 pel qual s'estableixen les ensenyances comunes a l'educació infantil.

REIAL DECRET 828/2003, pel qual s'estableixen els aspectes bàsics de l'educació prescolar.

REIAL DECRET 114/2004, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil.

REIAL DECRET 113/2004, pel qual es desenvolupen els aspectes educatius bàsics i l'organització de les ensenyances de l'educació preescolar, i es determinen les condicions que hauran de reunir els centres d'esta etapa.


 

ESCOLA RURAL:

 

FORMACIÓ:

 

INSTRUCCIONS INICI DE CURS:

 

MENJADOR ESCOLAR:

 

ORGANITZACIÓ CEIPS:

 

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ:

 

PLANTILLES:

 

PROFESSORAT:

      Decret pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent.

ALTRES: