ปฏิทินสอบตรง  ปฏิทินการศึกษา 2553
 
มกราคม
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
กุมภาพันธ์
 มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาล
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีนาคม
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เมษายน
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงการปริญญาตรีธุรกิจการเกษตร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับภาคพิเศษ
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 เปิดรับโครงการพิเศษ
พฤษภาคม
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม
 อุตสาหกรรมเกษตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มิถุนายน
 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 โควตามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรกฎาคม
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ม.ขอนแก่นรับเรียนแพทยศาสตร์
สิงหาคม
 มหาวิทยาลัยมหิดล
 กสพท.รับตรงแพทย์และทันตแพทย์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง - โควตา

http://www.decentrance.su.ac.th

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รับโครงการจุฬา-ชนบท
กันยายน
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าง
เจ้าคุณทหารลาดกระบั
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรง
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตุลาคม
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ราชมงคลธัญบุรีรับตรง
พฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง
 แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันการบินพลเรือน
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธันวาคม
 สถาบันพระบรมราชนก
 4 เหล่าทัพ รับนักเรียนเตรียมทหาร
โทร 02-534 3624-27
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 โรงเรียนนายเรือ รับนักเรียนเตรียมทหาร
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 
 รับนายร้อยตำรวจหญิง
Comments