แบบทดสอบทางจิตวิทยา

โปรแกรม ค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ แบบทดสอบ จิตวิทยา

แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น
แบบทดสอบค้นหาตัวเองชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนระดับชั้นประถม เพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อ ในสายการเรียนที่ตนเองถนัด
แบบทดสอบ อาชีพไหนที่ใช่เรา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
การค้นหาอาชีพไหนที่ใช่ ที่เหมาะสมกับตัวคุณ โดยใช้หลักการและแนวทางของ Holland นักจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ นำมาจัดทำเป็นแบบทดสอบ และสร้างเป็นโปรแกรม ซึ่งมีควา้มน่าเชื่อถือสูง เปิดให้ใช้บริการตัั้งแต่ปี 2006 และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้ทำการทดสอบ
แบบทดสอบ ค้นหาตนเอง สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
แบบทดสอบค้นหาตัวเองชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะสาขาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยนำหลักการการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวามาใช้วิเคราะห์
แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-22 ปี
แบบทดสอบชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต
 
แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ด้วยสุดยอดโปรแกรมเลือกคณะ
EZ-GPAX
ช่วยคำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด3 ปี สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.4 , ม.5 และ ม.6 นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมนี้ตรวจสอบค่า GPAX ด้วยตนเอง
EZ-Competition
ส่วนนี้เป็นการช่วยนักเรียนโดยให้ค่าระดับความยากง่าย ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ ระดับความยากในการสอบเข้า ในคณะ สาขา และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความยากในการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 10 ระดับ
EZ-FAC
โปรแกรมส่วนนี้จะช่วย แปลงค่า GPAX GPA และคะแนนสอบ มาเป็น % ที่ใช้ในการแข่งขันในการสอบแต่ละสาขาทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับADMISSION ในปีนี้
นักเรียนสามารถใช้โปรแกรมส่วนนี้เพื่อครวจสอบด้วยว่า คณะที่นักเรียนจะเลือกนั้น จะใช้GPAสาระอะไรและคิดเป็นน้ำหนักเท่าไร
EZ-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้   สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในคณะหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง และต้องการค้นหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดเปิดรับสมัคร สามารถค้นหาได้ที่นี้
EZ-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย ที่มีผู้สนใจมากที่สุดในปีนี้ Update ทุกวัน
ตรวจสอบคณะ สาขาและมหาวิทยาลัยที่มีผู้สนใจมากที่สุด อยากรู้ว่าคณะยอดฮิตปีนี้คือคณะ อะไร ดูได้ที่นี้
EZ-FORECAST
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่าน ADMISSION โปรแกรมนี้ช่วย คิดคะแนนจากเกรด ช่วยคิดคะแนนรวม และยังคาดการณ์คะแนน Ent ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งประเมินโอกาส สอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละ คณะ ช่วยเป็นแนวทางในการ เลือกคณะ มหาวิทยาลัย
 
 
Download Free
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
ลิ้งค์อื่นๆ
   
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก eduzones.com
 
www.watpon.com / www.jvkk.go.th
Comments