Voľné pracovné miesto

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Februárová 153/3, Partizánske príjme do pracovného pomeru odborného zamestnanca - špeciálneho pedagóga.
  • Nástup od januára 2020, resp. podľa dohody.
  • Pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky).
  • Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, kópiami o dosiahnutom vzdelaní zasielajte na uvedenú adresu.
Kontakt: 038/749 19 22, cpppappe@gmail.com