Hlavná stránka
NOVINKY!


Správu o činnosti 2012 nájdete v sekcii SÚBORY NA STIAHNUTIE.     Správa o činnosti 2011 nájdete v sekcii SÚBORY NA STIAHNUTIE.


Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie /CPPPaP/


CPPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eleminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby.


CPPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno – patologických javov v populáci detí vo svojej územnej pôsobnosti.


CPPPaP na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.


Subpages (1): Kalendár