หน้าแรก
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ รับรายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยอัตราว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 จำนวน 113 อัตรา สละสิทธิ์ 3 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานและกล่าวในโอวาทแก่ผู้อำนวยการใหม่
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 18:40 โดย G. Siripongpisut
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคม   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคม รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญาคู่คุณธรรม พึ่งพาตนเองได้ ณ วัดป่าบ้านพลัง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 จากจังหวัดชัยภูมิ
  ส่ง 27 ม.ค. 2562 02:25 โดย G. Siripongpisut
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net)  วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) ให้กับบุคลากรโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยภูมิ ที่ทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้กิจกรรมในการอบรมเน้นในเรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติที่ผ่านมา การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของรายวิชาแต่ละสาระ มีการแบ่งกลุ่มออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่โรงเรียนต้องการพัฒนา
  ส่ง 27 ม.ค. 2562 01:50 โดย G. Siripongpisut
 • ศธจ.ชัยภูมิ จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระยะ 4 ปี (2562-2565)   วันที่ 21 มกราคม 62 เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี    (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดชัยภูมิ (รอบทบทวน พ.ศ. 2563) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบบูรณาการ ตลอดจน   ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัดให้ดำเนินไปตามยุทธศาสตร์และทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดชัยภูมิ บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นรวมกว่า 50 คนถ่ายภาพ,ข ...
  ส่ง 27 ม.ค. 2562 02:43 โดย G. Siripongpisut
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วันนี้ (12 มกราคม 2562) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึง คุณค่า บทบาท ของตนเอง ภายใต้คำขวัญวันเด็กปี 2562 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ " 
  ส่ง 12 ม.ค. 2562 06:54 โดย G. Siripongpisut
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • รวมภาพความประทับใจ 1 ปี ศธจ.ชัยภูมิ
  ส่ง 21 พ.ย. 2561 05:00 โดย G. Siripongpisut
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »