นายรัชพร วรรณคำ

ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

นายทรงพล สมภาค

รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศนาธรรม อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พระครูสุนทร ชัยรังสี (พระอาจารย์นาวา) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ศธจ.ชัยภูมิ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ชัยภูมิ มีนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ วิทยากรบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และการจัดทำประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และในภาคบ่ายได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการประชาคมการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยทีมงานศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕​ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ทรงพล สมภาค รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...... ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Google Meet โดยมีนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานในการประชุม

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕​ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีการประชุมหารือ วางแผน และติดตามการดำเนินงาน อุปสรรค ปัญหา โครงการของกลุ่มต่างๆ ตลอดจนการมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

วันที่ พ.ค. ๒๕๖๕​ เวลา ๐.๓๐ น. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๗๔ อัตรา ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

ศธจ.ชัยภูมิ

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ศธจ.ชัยภูมิ

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ศธจ.ชัยภูมิ ประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายด้านการศึกษา ร่วมกับ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวาระเร่งด่วน คือการสำรวจการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนอายุ ๕-๑๑ ปี ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด

กศจ.ชัยภูมิ บรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 2564

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยได้กล่าวให้โอวาท ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน การเป็น ข้าราชการครูที่ดี

บุคลากรศธจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม

Big Cleaning Day

ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องประชุม สำนักงาน และบริเวณโดยรอบบริเวณสำนักงาน

วันนี้ (๙ พ.ย. ๖๔) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดิโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด

วันนี้ (๙ พ.ย. ๖๔) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดิโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด

วันนี้ (๙ พ.ย. ๖๔) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดิโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด

วันนี้ (๙ พ.ย. ๖๔) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยนายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ มอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดิโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด

นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก

วันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๙ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นวันแรก โดยได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้ แด่พระพุทธรูปหน้าสำนักงานและภายในห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับบุคลากร เพื่อมอบนโยบายในดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือร่วมใจดำเนินงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก

วันนี้ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๙ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นวันแรก โดยได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้ แด่พระพุทธรูปหน้าสำนักงานและภายในห้องทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ รองศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมประชุมกับบุคลากร เพื่อมอบนโยบายในดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือร่วมใจดำเนินงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

02-ประกาศผู้มีสิทธิ์.pdf
03-ประกาศเลื่อนวันสอบ.pdf
ศธจ.ชัยภูมิรับสมัครพนักงานขับรถ.pdf
https://sites.google.com/site/cpmpeo/khaw-cad-sux-cad-cang
ประกาศ(1).pdf