เอกสารการวิจัย ๒๖-๓๐ก.ค.๕๓

ข้อมูลพัฒนาฯ ชุด๒ เป็นข้อมูลประกอบที่ใช้ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(กรณีผู้ขอฯที่มีผลการประเมินด้านที่๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด) ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ขึ้นเว็บ ๑ ส.ค. ๒๕๕๓ เริ่ม ๒๓.๐๗ น เอกสารมีทั้งสิ้น ๒๐ ไฟล์
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
1 ส.ค. 2553 09:46
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
1 ส.ค. 2553 09:52
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
1 ส.ค. 2553 09:56
Ċ
ชอบ สมบุญเพ็ญ,
1 ส.ค. 2553 10:36
Comments