ครูชอบ..อาสา...สมัครเลือกตั้งผู้แทนครู อกคศ.ใน สอศ.

ว่าที่ร้อยตรีชอบ   สมบุญเพ็ญ ครู วฐ.ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และจนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 
พร้อมแล้ว..พร้อมเสนอตัว..
 
ทำหน้าที่ผู้แทนครู ใน อกคศ.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
บทบาทและหน้าที่
 
พิธีกร..ในโอกาสอบรม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา, และพิธีกรงานในและนอกสถานศึกษาเกือบทุกประเภท, นักประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
วิทยากร..แผนการจัดการเรียนรู้, เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้, ทางวิชาชีพ, ทำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี,และปฏิบัติธรรม
วิทยากรพี่เลี้ยง..พัฒนาครูก่อนการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยากรพี่เลี้ยง..พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านฯ เข้าพัฒนาใหม่) ทุกรุ่น
วิทยากรพี่เลี้ยง..พัฒนาครูเพื่อรองรับการประเมินก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับครูเชี่ยวชาญ
วิทยากรแกนนำ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งฯ โดย สสอ. สอศ.
วิทยากรแกนนำ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย สสอ. สอศ., ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ขั้นต้น ขั้นสูง, วิทยากรฝึกปฏิบัติธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปี ๒๕๕๓ วท.ลพบุรี, วิทยากรปฏิบัติธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓ วัดเสาธงทองพระอารามหลวง ลพบุรี
ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ(วท.ลพบุรี) ATC อดีตผู้กำกับ นศท.วท.เพชรบุรี, วท.ลพบุรี
สร้างบ้าน ให้ผู้ประสพอุทกภัย อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการที่ สอศ.กำหนด ปี ๒๕๕๐
จดอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ม้าดัดเหล็กเส้นเล็ก ปี ๒๕๕๐ และจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จำนวนมาก
กรรมการจัดทำหลักสูตร ระดับปวช.และปวส.ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานโยธา สาขาวิชาโยธา ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗, ปี๒๕๕๓
กรรมการดำเนินงาน..โครงการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๓ ทั่วประเทศ ๔ รุ่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ..โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ สำรวจ และเครื่องเรือนและเคหภัณฑ์ ๕ โครงการ
ประธานเครือข่ายพัฒนาสมรรถนะครูสาขาวิชาการก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์ และสำรวจ คำสั่งสอศ.ปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน และปี๒๕๔๘ เข้าร่วมระดมความคิดจัดทำวิสัยทัศน์ สอ ศ. ๓ วาระ
ประธานชมรมครูวิชาการก่อสร้างอาชีวศึกษา ปี๒๕๕๒-ปัจจุบัน
ผู้นำด้านสวัสดิการในสถานศึกษา(วท.ลพบุรี) ประสานงานต่อ สกสค. มีวาระ ๒ ปี เริ่มปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕
ผู้แทนสมาชิก ชพค.อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี มีวาระ ๒ ปี เริ่มปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕
เลขานุการมูลนิธิช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ปี ๒๕๓๙-ปัจจุบัน
ปฏิคมสมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ปี๒๕๔๒-๒๕๔๔ (คำสั่งกรมอาชีวศึกษา)
อดีตครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ผลงานครู  งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อสังคม อีกจำนวนมาก
ผลงานฝึกทักษะ  นักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันและประกวดผลงาน จำนวนมาก
ผลงานรณรงค์  เกี่ยวกับประชาธิปไตยและภาวะผู้นำ, ลดภาวะโลกร้อน, รักการอ่าน
ของดสอนนอกเวลา..คงเหลือสอนแต่วิชายากๆ..แบ่งเวลาทำงานเพื่อครูอาชีวศึกษา
 
 
 
แนวคิด กบนอกกลา                   อาสา ดุจหนุมาน 
 
          ชำนาญการพิเศษ สารพัด          ไร้ข้อจำกัด ครูมืออาชีพ
 
 
 
 
 
 
Comments