מאמרים‏ > ‏

שימוע-זכויות עובד בהליך פיטורים-הליך השימוע הכולל את השלבים והתוצאה


שימוע-זכויות עובד בהליך פיטורים-הליך השימוע הכולל את השלבים והתוצאה

 

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

למשרדנו ניסיון מוכח בייצוג בהליך השימוע הכולל זכויות רבות הן טרם השימוע הן במהלך השימוע והן לאחר קביעת פיטורי העובד לאחר השימוע או ללא שימוע.


שימוע

שימוע הינו זכות העומדת לעובד להשמיע (להציג ולטעון) את נימוקיו וטיעוניו בפני המעביד (המעוניין בהפסקת עבודת העובד). השימוע הינו מתן הזדמנות אחרונה לעובד להציג את עמדתו על מנת לשנות את ההחלטה לטובת המשך העסקתו במקום העבודה במקרה בו העובד עומד בפני פיטורים. השימוע נועד לשכנע את המעביד על מנת למנוע את פיטורי העובד בטרם תתקבל ההחלטה אודות פיטוריו.מקורה של חובת השימוע

 

מקורה של חובת השימוע במשפט הציבורי ובסיסה בעקרון תום הלב. מכאן עולה כי לעובד זכות הטיעון (לחילופין חובת השמיעה מצד המעביד). זכות הטיעון הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני המעביד במסגרת יחסי עובד מעביד. חובת השימוע נגזרת מכללי הצדק הטבעי- כללים משפטיים בסיסיים הקובעים מתי הליך משפטי אינו הוגן ואינו ראוי. בהליך ראוי של שימוע מתאפשרת הביקורת השיפוטית.הליך השימוע


הליך השימוע אמור להתקיים "בלב שלם ובנפש חפצה" והוא נועד להישמע בצורה הוגנת.
על מנת שהשימוע יהיה חוקי: מעביד ייתן לעובד הזדמנות אמיתית הוגנת וכנה להשמיע את טענותיו אודות הנושאים שבגינם הודיע המעסיק את טענותיו כנגד העובד. המעביד ישמע את טענותיו והסבריו של העובד בפתיחות ומתוך נכונות לייחס להם חשיבות בעת קבלת ההחלטה על המשך או אי המשך העסקתו של העובד. 

הפסיקה הרחיבה את זכותו של העובד להגן על מקום עבודתו ולפרוש טיעונים לביטול הגזירה.


השלבים בהליך השימוע

 

א.      מתן הזמנה בכתב לעובד בגין השימוע טרם הליך השימוע.

ב.      ההזמנה תכלול את הטענות שהועלו כנגד העובד ואשר הועלו בפני העובד טרם השימוע.

ג.        ההזמנה תישא את הכותרת שימוע, תוך ציון שהשימוע הינו בגין אפשרות סיום העסקתו של העובד בחברה, בעסק, במוסד או ברשות המעסיקה.

ד.      בהזמנה לשימוע יש לציין את נושא השימוע - סיום העסקה או הקטנת היקף משרה.

ה.      המעביד ייתן לעובד שהות של מספר ימים על מנת להתכונן לשימוע בזמן סביר.

ו.        בהזמנה יצוין כי יש באפשרות העובד להיות מיוצג על ידי נציג הוועד, נציג איגוד מקצועי, עורך דין או מי מטעמו בו הוא חפץ.

ז.       בהזמנה יצוין כי יש באפשרות העובד לקבל מסמכים מתאימים הנוגעים לנימוקי המעביד בהזמנת העובד לשימוע, בהם יש לעובד צורך כהיערכות להליך השימוע.    

ח.      בהזמנה יצוין מיקום הליך השימוע (מומלץ שהשימוע יתקיים במקום שקט נוח ובפרטיות), כן יצוינו מועד השימוע  והשעה.

ט.      בעת הליך השימוע רשאי העובד להקליט את הליך השימוע.

י.        בעת הליך השימוע ירשמו הטענות בפרוטוקול והנוכחים יחתמו על פרוטוקול השימוע.הגורמים הנוכחים בשימוע

 

א.      הגורמים המעסיקים בחברה אשר מכירים את העובד ואשר יכולים להתייחס לאופן תפקודו של העובד.

ב.      נציג מטעם החברה אשר קשור בהחלטה ומוסמך להחליט על פיטורי העובד.

ג.        נציג הוועד, נציג איגוד מקצועי, עורך דין או מי מטעמו של העובד.שימוע בגין פיטורי צמצום והתייעלות מקום העבודה

 

חובת השימוע קיימת גם כאשר מדובר בפיטורי צמצום במגזר הפרטי, כך נקבע בבית הדין הארצי לעבודה בפסק דין פרג'ון (ע"ע 378/08 אלי פרג'ון נ' חברת הדואר). בין אם מדובר בפיטורי צמצום או פיטורי התייעלות, חלה חובת שימוע. אם לא נערך שימוע לאדם שהיה זכאי לכך על פי דין, לפני קבלת החלטה בעניינו, הרי שלפי דוקטרינת הבטלות היחסית (בניגוד לדוקטרינת הבטלות המוחלטת ומודל הנפסדות), בוחנים האם לאותו אדם היו טענות שלו היה משמיען בשימוע, היה בהן כדי להשפיע על ההחלטה. אם הטענות יכלו להשפיע - תבוטל ההחלטה, ואם לא יכלו להשפיע - לא תבוטל ההחלטה.

זכותו של המעביד, במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו, לערוך צמצומים והליכי ארגון מחדש בחברה. כלל בסיסי בנוגע לפיטורים במקום עבודה פרטי הוא זכותו המלאה של המעביד להעסיק ולפטר עובדים כראות עיניו, אולם כל זאת תחת חובת השימוע.

גם כשנערכים צמצומים בחברה, חלה על המעביד חובה לערוך שימוע לעובד, לבחון את המקרה האישי של כל עובד, לשקול את טענותיו של העובד ולנמק מדוע דווקא עובד זה מפוטר.

בתי הדין לעבודה קבעו כי הגינות, סבירות ותום לב אלו הציפיות מכלל המעסיקים לפעול בענייני פיטורים במידתיות ותוך התחשבות מרבית בצרכיו ובקולו של ציבור העובדים.

כמו  כן, במידה והדבר אפשרי, מומלץ לנסות לבחון את כישוריו של העובד ולשקול לנייד אותו לתפקיד אחר.תוצאות השימוע


  א.      עם סיום השימוע מומלץ לא להודיע לעובד מידית על פיטוריו ולהמתין זמן מסוים.

  ב.       פיטורים צריכים להיעשות בהליך מסודר תוך דיון פנימי עם הגורמים המחליטים.

   ג.       יש לקבל החלטה שקולה לאחר התייעצות עם כל הגורמים הקשורים בפיטורים.

  ד.       יש לברר את כל הטענות העולות נגד העובד באופן יסודי ולאפשר לו להפריך את החשדות נגדו.

  ה.      יש לשלוח לעובד החלטה מנומקת אודות פיטוריו או אי-פיטוריו.

   ו.       בהחלטה יש לדחות או לקבל את טענות העובד אשר הועלו במהלך השימוע, תוך מתן נימוקים מתאימים על דחיית או קבלת הטענות.

 

מעביד אשר מקבל החלטה סופית לפטר, יעניק לעובד את כל זכויותיו כולל הודעה מוקדמת. מדובר בהתראה בת חודש במידה שהעובד עובד יותר משנה. ואולם ברוב המקרים ניתן לשלם לעובד 'פדיון הודעה מוקדמת' כאשר הוא שוהה בביתו. ניתן להעניק לעובד שכר חודשי ולפטרו מידית על מנת לאפשר לעובד למצוא מקום עבודה במהלך תקופת ההודעה מוקדמתויתור העובד על הזכות לשימוע


רשאי העובד לוותר על הזכות לשימוע. עובד אשר קיבל הזמנה לשימוע, ועם קריאת כל הטענות המועלות כנגדו הודיע כי אינו מעוניין בשימוע עם סיום העסקתו, יבהיר לו המעביד את קיום הזכות לשימוע ואת משמעות הוויתור על זכות הטיעון. יש להחתים את העובד על כתב ויתור מפורט בו הוא מצהיר שהוא מוותר על זכותו לשימוע. ההחתמה נועדה למנוע מצב בו עובד יגיש תביעת פיצויים בבית הדין לעבודה לאחר קבלת מלוא זכויותיו, בטענת אי ביצוע הליך שימוע כמתחייב בפסיקה בדיני העבודה. כאשר עובד בוחר מיוזמתו שלא להגיע לשימוע ללא כל סיבה אמיתית המונעת ממנו לעשות כן או המצדיקה את אי הגעתו, כאשר הוא מתחמק במכוון מפגישות וישיבות שימוע אליהן זומן, כאשר הוא אינו מבקש לדחות את ישיבת השימוע למועד אחר מזה שאליו הוא אינו יכול להגיע מסיבה כלשהי לישיבת השימוע, הרי שניתן לראות בו כמי שוויתר, בהתנהגותו, על זכותו להישמע והמעסיק יכול לפטרו אף ללא שימוע. בית הדין הארצי לעבודה פסק (עע 113/08 חרב והיב נ' עו"ד יוסף קבלאן ואח'): "על רקע העובדה שהעובד הופיע במשרד המועצה במועד שנקבע לשימוע אך לא הגיע לישיבת השימוע, ניתן לקבוע כי העובד ויתר על זכותו לשימוע ואין הוא יכול לעלות טענה על פגם בהליך פיטוריו בשל היעדר שימוע. יש לזכור כי הליך השימוע הוא מתן הזדמנות לעובד להשמיע טענותיו בטרם פיטוריו, ואם העובד אינו מנצל הזדמנות זו, לא תישמע טענתו על אי מתן הזכות לשימוע".

 

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.


הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Comments