מאמרים‏ > ‏

הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה


הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה


ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

על פי חוק הבטחת הכנסה משולמת הגמלה לזכאים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הכנסה מעבודה, כגון חולים, נכים, נפגעי עבודה או מובטלים, ושאינם זכאים לתשלומים על פי תכניות אחרות.

כמו כן, קיימת גמלת השלמת הכנסה אשר הינה גמלה חלקית המשולמת לזכאים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה (לדוגמא: השלמה לשכר נמוך, דמי אבטלה, תשלום מזונות).

הגמלה מחולקת לשלוש רמות: גמלה בשיעור רגיל לנמצאים במערכת הזכאות עד שנתיים, גמלה מוגדלת לאלו הנמצאים במערכת הזכאות יותר משנתיים, וגמלה גדולה עוד יותר למשפחות חד- הוריות.

 

תנאי הזכאות לקבלת גמלת הבטחת הכנסה

א) רציפות תושבוּת - תושב ישראל לפחות 24 חודשים רצופים מעל גיל 20.

ב) חריגים:

(1) בגיל 18 בנסיבות מיוחדות כגון היריון, מחלה או התמכרות לסמים.

(2) תושב ישראל פחות מ-24 חודשים רצופים יוכל להיות זכאי לגמלה אם יתקיים אחד מאלה:

(א) בן זוגו תושב ישראל 24 חודשים רצופים לפחות ומלאו לזכאי 20 שנים.

(ב) הוא או בן זוגו מקבלים מן המוסד לביטוח לאומי אחת מן הקצבאות האלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת נכות מעבודה, או קצבת תלויים בנפגעי עבודה.

(ג) הוא עולה חדש השוהה בארץ לפחות 12 חודשים מצטברים, וטרם חלפו 5 שנים ממועד עלייתו.

(ד) הוא ילד יתום.

(ה) הוא ילד נטוש.

(ו) הוא הורה יחיד.

(ז) הוא פרוד.

(ח) הוא נמצא באחד מהמצבים האלה: מחלה, היריון, או מצב מצוקה חמור.

(3) מבחן ההכנסות - הכנסות הזכאי והכנסות בן זוגו אינן עולות על סכום מסוים. סכום זה נקבע על פי גיל,  מצב משפחתי ומספר הנפשות במשפחה.

לא יובאו בחשבון ההכנסות הבאות: קצבת ילדים, גמלה לילד נכה, קצבת שירותים מיוחדים לנכה, קצבת ניידות, גמלת סיעוד, דמי מחיה לאלמנה וליתום, קצבאות מיוחדות לנכה עבודה, גמלה או הטבה המשולמת לנזקקים על פי חוק שירותי הסעד, תשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם ומענק התמדה המשולם למשתתפים בתוכנית אורות לתעסוקה (מהל"ב). זכאי המשלם מזונות לאשתו או לילדיו לפי פסק דין ואשר אינם גרים עמו, ינוכה סכום המזונות מסכום הכנסותיו, אולם הסכום המנוכה מהכנסותיו לא יעלה על סכום הגמלה המגיעה לו על פי הרכב משפחתו.

(4) מבחן תעסוקה - זכאי לגמלה הינו: מחוסר עבודה הרשום בשירות התעסוקה, הדורש עבודה לפי הכללים שקבע שירות התעסוקה, ולשכת שירות התעסוקה לא הציעה לדורש כל עבודה התואמת את מצב בריאותו ואת כושרו הגופני, או הפנתה אותו לאבחון ולשיקום מקצועי. אולם לא יהא זכאי לגמלה במשך חודשיים אם סירב לקבל עבודה שהוצעה לו, או שסירב לשתף פעולה. כך לדוגמא: בפסק-דין אסתר הבש אישר בית המשפט את קביעת המוסד לביטוח לאומי כי אין להעניק גמלה לתובעת בחודש אשר בו התייצבותה במרכז שירות התעסוקה לא הייתה מלאה.

כמו כן, זכאי לגמלה הינו מחוסר עבודה המקבל דמי אבטלה הנמוכים מסכום הגמלה, בתנאי שהוא מתייצב גם במדור להבטחת הכנסה שבשירות התעסוקה, ומוכן לקבל כל עבודה שהוצעה לו בשירות התעסוקה.

על מנת לקבל את הגמלה עליו להציג אישור משירות התעסוקה. תקופת הזכאות הינה למשך כל זמן שהתובע מחוסר עבודה והוא דורש עבודה לפי הכללים שקבע שירות התעסוקה.

כן זכאי לגמלה מי ששירות התעסוקה הפנה אותו להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום במשך 12 חודשים לכל היותר, והוא משתתף בלימודים השתתפות סדירה. בנוסף, זכאי לגמלה שכיר או עצמאי עם הכנסה נמוכה (אשר הכנסתו מעבודה נמוכה מהסכום שנקבע לפי גילו, מצבו המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה) ובלבד שהוא עובד במשרה מלאה, או שהוא עובד במשרה חלקית מטעמי בריאות, או מפני ששירות התעסוקה לא מצא לו עבודה אחרת, כל זמן שהוא משתתף בהכשרה הנמשכת עד שנה אחת.

 

היתרונות של גמלת הבטחת הכנסה

גמלת הבטחת הכנסה מונעת פגיעה כלכלית באזרח שאינו מצליח לפרנס את עצמו ואת משפחתו. הגמלה מהווה רשת מגן כלכלית המיועדת להבטיח רמת קיום מינימלית, ושיעורי הגמלה הם ביטוי לאחריות שהמדינה קיבלה על עצמה בנוגע ליחידים ולמשפחות המצויים במצוקה. קובעי המדיניות ערים למצוקת העוני ובעת הצורך מעלים את שיעור גמלת הבטחת הכנסה.

חוק הבטחת הכנסה קובע כללי זכאות שוויוניים במקום שורת תכניות רווחה והטבות, והוא יוצר אחידות מרמת ההכנסה המינימלית. ישנה התייחסות מיוחדת לנתמכים חריגים הזכאים לגמלה ללא מבחן התעסוקה. נוסף על כך מעודד חוק הבטחת הכנסה השתתפות בהכשרות מקצועיות שונות ללא אובדן ההכנסה. הגמלה ניתנת רק לזכאי שהינו תושב המדינה יותר משנתיים רצופות. ההנחה שבבסיס מגבלה זו היא שרק המעוניינים לחיות במדינה ושהוכיחו זאת בעצם הישארותם כאן, ייהנו מהגמלה.

 

החסרונות של גמלת הבטחת הכנסה

מנגנון הבטחת ההכנסה מעודד הישארות מחוץ לשוק העבודה, מאחר שהזכאים לו מקבלים תשלום כספי כלשהו, גם אם נמוך, והדבר אינו מסייע למיגור העוני. כמו כן, המנגנון גורם לעלייה בשיעור הנתמכים על ידי הגמלה, החורג משמעותית משיעור גידולם באוכלוסייה. מספר מקבלי הבטחת הכנסה עלה מ-10,000 משקי בית בשנת 1980 ל-151,000 משקי בית בשנת 2002, ואכן הוצאות המדינה על גמלת הבטחת ההכנסה מצויות בגידול מתמיד. העלייה ההמונית לישראל ומשברי האבטלה שאפיינו את שנות ה-90 היו אמנם גורמים מרכזיים לגידול במספר מקבלי גמלת הבטחת הכנסה, אך ישנם גורמים נוספים לכך. ראשית, בעשור האחרון נמשכה המגמה הדמוגרפית-חברתית של הגידול במספר המשפחות החד-הוריות. שנית, סכום הגמלה להבטחת הכנסה הועלה מכוח חוק משפחות חד-הוריות ומכוח החוקים לצמצום העוני (1994 ו-1995), העלאת סכום הגמלה גררה בעקבותיה את העלאת גובה ההכנסה המרבית המזכה בגמלה, ולפיכך אפשרה את הצטרפותם של זכאים נוספים בעלי הכנסה נמוכה למעגל מקבלי הגמלה. החל משנות ה-90 גברה הדעה הרווחת בקרב אנשי הממסד הכלכלי של ממשלת ישראל, אנשי המגזר העסקי ואנשי האקדמיה, שההוצאה לביטחון סוציאלי בכלל והבטחת הכנסה בפרט מהווה נטל על המשק וקיים חשש לניצול לרעה של גמלת הבטחת ההכנסה והתרחקות מן המטרה לשמה הוקם מנגנון זה.

 


הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

 e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Comments