מאמרים‏ > ‏

דמי הַבְרָאָה


דמי הַבְרָאָה

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".

מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.

מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

 

שיעורי מבוא – שכר ותגמולים – חשבונאי, משפטי, מיסויי

מבוא – בקרת עלויות – עקרונות החשבונאות – חשבונאות פיננסית

דמי הַבְרָאָה

הַבְרָאָה

הַבְרָאָה נועדה לשהייה לצורך מנוחה ונופש לאנשים בריאים. כמו כן, להתחזקות והחלמה לאחר מחלה, תאונה או ניתוח, וכן ליולדות הבאות להינפש ולהתחזק לאחר הלידה. הבראה לעובדים שכירים, נועדה להחליף אוויר וליהנות מתזונה טובה. בתי הבראה נבנו באזורים כפריים, סמוך לים, לאגם או בהרים, כדי לאפשר לאנשי העיר להפיק תועלת מאוויר צח ומנופים פתוחים. תכליתם של בתי ההבראה, לשם הנאה, מנוחה, נופש וכן התאוששות למי שכבר נחלצו ממחלתם.

דמי הַבְרָאָה

תשלום אותו מחויב מעביד לשלם לעובדו השכיר אשר הינו בעל ותק של שנה ויותר. דמי ההבראה נועדו במקור לצורך השתתפות המעביד בהוצאות החופשה השנתית של העובד בעת שהייתו בבית ההבראה. כיום, התשלום הינו זכות כספית, העומדת לזכותו של כל עובד שכיר במשק הישראלי.   

הזכאות לדמי הַבְרָאָה

הזכאות לדמי הבראה נובעת, ממספר מקורות שונים. (דמי הבראה להם זכאי כל עובד הינם בכפוף להסכם הקיבוצי החל עליו. כך למשל, עובדי המדינה זכאים לדמי הבראה בהתאם להוראות התקשי"ר, עובדים במגזר הפרטי כפופים להסכמים קיבוציים שונים).

רוב העובדים במשק, אשר בעניינם לא חל כל הסכם קיבוצי, זכאים לדמי הבראה, מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית. להסכם קיבוצי הכללי האמור הוצא צו הרחבה, שפירושו שכל עובד זכאי לדמי הבראה, לפי צו ההרחבה. (ר' הסברי בהמשך).

 

סכום דמי ההַבְרָאָה

 סכום דמי ההבראה נקבע כל שנה מחדש, לפי תעריף הרשום מטה ליום הבראה המוכפל במספר ימי הבראה שהעובד זכאי להם. מספר ימי ההבראה משתנה בהתאם לוותק של העובד, היקף משרתו ותקופת העסקתו בשנה הרלבנטית לקבלת דמי ההבראה. כעולה מהטבלה דלהלן.

     טבלת זכאות לדמי הבראה לפי צו הרחבה לסקטורים הציבוריים והפרטי

שנה

שירות המדינה

מוסדות ההסתדרות

עובדי הוראה

המגזר הפרטי

המרכז לשלטון מקומי

7.2015

425 ₪

425 ₪

425 ₪

378 ₪

425 ₪

7.2014

427 ₪

427 ₪

427 ₪

378 ₪

427 ₪

7.2013

423 ₪

423 ₪

423 ₪

374 ₪

423 ₪

מהאמור עולה כי הזכאות לדמי ההבראה לשנת 2015 במגזר הפרטי עומד על הסכום של 378 שקל ליום, ובמגזר הציבורי הסכום עומד על סך של 425 שקל ליום. הזכאות לדמי הבראה עומדת לעובד אך ורק לאחר שהשלים שנת עבודה במקום העבודה. סכום דמי ההבראה ליום מתעדכן בחודש יולי מידי שנה, במסגרת צו הרחבה.

מספר ימי ההבראה שעובד בסקטור הפרטי זכאי להם הנם כדלהלן:

לאחר השלמת השנה הראשונה זכאי העובד                    ל-5 ימי הבראה בשנה.
מהשנה השנייה עד השנה השלישית זכאי העובד             ל-6 ימי הבראה בשנה.
מהשנה הרביעית עד השנה העשירית זכאי העובד           ל-7 ימי הבראה בשנה.
מהשנה האחת עשרה עד השנה החמש עשרה זכאי העובד ל-8 ימי הבראה בשנה.
מהשנה השש עשרה עד השנה התשע עשרה זכאי העובד ל-9 ימי הבראה בשנה.
מהשנה העשרים ואילך זכאי העובד                              ל-10 ימי הבראה בשנה.

הזכאות לימי ההבראה המצוינים לעיל הינם הרף המינימאלי הקבוע בצו ההרחבה (דהיינו, לא ניתן להתנות עליו לרעת העובד), כאשר יש לבדוק האם חל בכל מקרה ספציפי הסדר ו/או נוהג ו/או הסכם עבודה אישי ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה הקובעים אחרת.
היעדרות עובד/ת לרגל חופשה שנתית, או חופשת לידה, מהווה חלק מהוותק של העובד/ת לעניין חישוב דמי הבראה.

עובד אשר עד למועד תשלום דמי ההבראה טרם השלים שנה במקום העבודה, יקבל את דמי ההבראה במועד תשלום דמי ההבראה הבא, בשנה העוקבת. בדמי ההבראה שיקבל תחושב גם השנה הקודמת. במידה והעובד סיים את עבודתו לפני שהשלים שנת עבודה, הזכאות לדמי הבראה תחושב באופן יחסי, לפי מספר חודשי העבודה. עובד במשרה חלקית זכאי לדמי ההבראה על פי חלקיות משרתו.

צו הרחבה כללי

חקיקת משנה ששר העבודה או שר הרווחה או שר הכלכלה, מוסמך לחוקק.

מטרת צו ההרחבה: להשוות תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות שנבעו ממנו לבעלי ההסכם.

§         הצווים ניתנים רק על הסכמים קיבוציים כלליים החתומים על ידי ארגונים משני הצדדים, צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין העובדים למעבידים.

§         שר הרווחה רשאי להרחיב בצו את הסכמים קיבוציים או הסכמים ענפיים על המשק כולו.

§         הוראות חוזיות, שמקורן בצו הרחבה, עדיפות על הוראות שמקורן בהסכם קיבוצי שהוראותיו הורחבו.

§         צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי.

§         עובד אינו יכול לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח צו הרחבה.

 

צווי הרחבה – במישור המשפט העבודה הקיבוצי

דוגמא לצווי הרחבה: צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לשנת 2014.

"צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957:

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן – ההסכם) שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, ביום כ"א בסיוון התשע"ד (19 ביוני 2014) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7026/2014, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו מיום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

 (1)       עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

(2)        עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;

(3)        עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987."

מטרתו של צו ההרחבה להשוות תנאי עבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הנובעים ממנו לבעלי ההסכם. צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין עובדים למעבידים.

מועד תשלום דמי ההבראה

צו ההרחבה קובע, כי דמי ההבראה ישולמו באחד מחודשי הקיץ (מחודש יוני ועד חודש ספטמבר), אלא אם הוסכם ו/או נהוג מועד אחר במקום העבודה הספציפי. ברוב מקומות העבודה נהוג לשלם את דמי ההבראה פעם אחת בשנה, במשכורת חודש יולי. ניתן לשלם את דמי ההבראה, בתשלומים חודשיים, עם תשלום השכר החודשי במהלך השנה. לחילופין קיימת אפשרות למימון נופש, הבא במקום דמי הבראה, אך זאת במידה והמעביד הודיע מראש לעובד על כך והעובד הסכים. מכאן עולה כי אפשרות מימון נופש במקום דמי הבראה נתונה לשיקול דעתו של העובד. במקרה כזה, אם עלות הנופש, שמומן על ידי המעביד, נמוכה מסכום דמי ההבראה שהעובד זכאי לה, על המעביד לשלם לעובד את ההפרש. על המעביד להוסיף בתלוש השכר, את הסכום ששולם לעובד כדמי הבראה בין אם שולמה כסכום שנתי כולל או בנוסף לשכר החודשי במהלך השנה.

 

המיסים החלים על דמי ההבראה

מדמי ההבראה ששולמו ינוכו תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן ביטוח בריאות.  התשלומים האמורים ינוכו מהשכר ששולם לעובד בגין דמי ההבראה בדומה לכל שכר המשולם לעובד בתלוש השכר.

סיכום

בסיס הרעיון המקורי של דמי ההבראה, אשר שולם לעובד מדי שנה, היה לאפשר לעובד לממן את שהייתו בבית הבראה. הסכום נועד למימון הוצאות החופשה השנתית, על מנת שהעובד יצא לחופשה וישוב למקום העבודה רענן ובכוחות מחודשים. ואולם, כיום מדובר בזכות כספית המגיעה לכל עובד במשק הישראלי.

 

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".

ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of  Law, University of Haifa, ISRAEL.

במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.         

מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים  7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050

                          e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net

Comments