אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA - סילבוס

 

שם הקורס: עקרונות החשבונאות

מספר הקורס: 6204

שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי - רואה חשבון ועורך דין

שעות קבלה: בתיאום מראש

דואר אלקטרוני: cpa-adv-itamar@bezeqint.net.il

אוניברסיטת חיפה – עקרונות החשבונאות – הפקולטה לניהול – תואר MBA

מחזור ה' - כיתת הדרית

27.02.2015 - 30.12.2014            

 

מטרות הקורס

א. הקניית מושגי יסוד בחשבונאות פיננסית.

ב. הקניית מושגי יסוד בבקרה ניהולית.

ג. הקניית היכולת להשתמש בנתונים חשבונאיים לעריכת דוחות כספיים.

ד. הקניית היכולת להשתמש בנתונים כספיים לתכנון, תקצוב ובקרה.

 

נושאי הלימוד

1. המערכת החשבונאית

מקומה של המערכת החשבונאית במערכת הכלכלית. תפיסות בסיסיות, הגדרות יסוד של דוח רווח והפסד והמאזן, המשוואה החשבונאית. הסבר בגין מערכות השכר ועלויותיהן.

2.  דוח רווח והפסד

מדידת הרווחיות, מרכיבי דוח רווח והפסד, מימוש הכנסות, מדידת ההוצאות, הפסדים, מוסכמות חשבונאיות תפעוליות ומוסכמות משלימות. הסבר בגין קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות כחלק מעלויות השכר.

 

3. מרכיבי המאזן

הכרת מרכיבי המאזן, נכסים שוטפים ולא שוטפים, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לטווח ארוך והון עצמי.

 

4. כללי החשבונאות

מוסכמות חשבונאיות - הנחות יסוד, מוסכמות תפעוליות ואילוצים חשבונאיים. גילויי דעת, תקנים חשבונאיים מקומיים ותקנים חשבונאיים בין-לאומיים.

 

 

5. מבוא לבקרה ניהולית

אמצעי בקרה ניהולית, קבלת החלטות ניהוליות, הגדרת עלויות ומיונן, ניתוח כדאיות השקעה.

 

6. הכרת מערכת הבקרה הניהולית

דוח עלות הפעילות, צורת איסוף המידע על עלויות ישירות ועלויות עקיפות.

 

 

7. תקצוב

יעדי התקצוב, תנאים הנדרשים להצלחתו, אופן התקצוב ובעיות התנהגותיות במערכות תקציביות.

 

8. ניתוח דוחות כספיים

יחסים פיננסיים - חישוב והבנת משמעותם.

אופי הקורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי אשר יאפשר להם להבין ולנתח דוחות כספיים.

הקורס מורכב משיעורים ותרגולים והוא יעניק למשתתפים כלים כמותיים מתחום הבקרה הניהולית והתקצוב.

על הסטודנטים יוטלו משימות לביצוע בבית, את התרגילים יש להגיש בתחילת השיעור של השבוע שלאחר הטלת המשימה. לא יתקבלו עבודות שיוגשו באיחור.

 

מפגש מס'

נושא

קריאה

תרגיל

1

מבוא לחשבונאות והמערכת החשבונאית

 11-32

 

2

דוח רווח והפסד

63-70

תרגיל מס' 1

3

מרכיבי המאזן

37-62

 

4

כללי החשבונאות הפיננסית

74-91

תרגיל מס' 2

5

חשבונאות ניהולית - מבוא והגדרת עלויות

יח' 1, איינהורן 

 

6

מדידת עלויות ישירות והעמסת עלויות עקיפות

יח' 2, איינהורן 

תרגיל מס' 3

7

ניתוח דוחות כספיים

 493-524

8

תקצוב וסיכום הקורס

יח' 9

 

9

מבחן

 

 

 

·         עמודי הקריאה מתייחסים לספר הלימוד של פרופ' בן-ציון בר-לב.

·         היחידות לקריאה מתייחסות לספר של פרופ' לבנת.

·         ייתכנו שינויים בתוכנית.

 

ספרות

נדרש: פרופ' בן-ציון בר-לב, חשבונאות פיננסית, תיאוריה ויישומים, הוצאת מאגנס מהדורת תשנ"ח.

             רו"ח ראובן איינהורן, תמחיר הלכה למעשה, הוצאת צ'ריקובר, 1984.

 

ספרות עזר

Horngren, Sundem and Elliott, Introduction to Financial Accounting, Prentice Hall, 2006.

פרופ' י. לבנת, מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר, כרכים א' ו-ב', האוניברסיטה הפתוחה.

 

ציון הקורס יתבסס על המרכיבים הבאים:

1. מבחן בסיום הקורס - 90%

2. הגשת 3 תרגילי בית* - 5% (2 תרגילים - 4%). על הגשת פחות מ-2 תרגילים, לא יינתנו אחוזים כלל.

3. נוכחות לפי התקנון - 5%

*תוספת האחוזים בגין עבודות בית ונוכחות בכיתה תינתן רק למי שיקבל במבחן ציון של 65Comments