COTUTORIES A SECUNDÀRIA

Per accedir a un resum d'aquesta proposta, pot consultar-s'hi aquí

L’acció tutorial és un dels projectes, aspectes, fenòmens, etc. més importants i excepcionals que tenen lloc als centres educatius. Tant des del punt de vista normatiu, com des de la pròpia vida als instituts, la funció tutorial pot ser clau per a la millora dels resultats educatius, sent una eina clau per a l’acompanyament dels alumnes en el procés de creixement personal i la millora del clima de centre[1].

Des del punt de vista de l’assessorament psicopedagògic, col·laborar a fi de que aquesta funció del professorat realment contribueixi a l’acompanyament dels alumnes i a la mateixa vegada a la millora de la convivència al centre esdevé un objectiu primordial. És evident que tot i que d’entrada s’apropa a un assessorament institucional, en quant a que treballem per a una modificació final del Pla d’Acció Tutorial, i en l’elaboració per tant de documentació del centre, el treball parteix i es centra en una proposta d’acció directa amb la resta del professorat i no pas en l’orientació de com modificar una documentació de centre.

Reconeixem i prioritzem l’escola inclusiva, l’atenció a la diversitat, la millora de la convivència al centre, l’aprenentatge significatiu, la importància de la interacció i influència del context (sobretot familiar), l’ensenyament d’estratègies d’aprenentatge, la programació i avaluació  de competències bàsiques, la innovació i treball col·laboratiu, etc.... 
Entenc que des de les tutories i la seva forma tant de dur-les a terme amb l’alumnat,  com amb la forma com les entén i organitza l’equip directiu i el professorat  es pot incidir directament en tots aquests aspectes.

És per tant un plantejament de les cotutories com una forma a afegir per tal d’arribar a una escola inclusiva, amb un òptim repartiment de funcions i responsabilitats en l’equip docent amb la finalitat última d’acompanyar de la forma més excel·lent possible a l’alumne en el desenvolupament del seu projecte personal.

Des de les teories de l’andamiatge fins a les estratègies d’ensenyament de les competències bàsiques, els processos educatius necessiten tant del treball individual amb l’alumnat com el treball que té lloc a l’aula ordinària, amb el grup classe.Plantejo la tutoria com l’espai en el qual convergeix l’atenció heterogènia que es dona dins d’una aula on tots i totes hi tenen cabuda, i l’atenció individualitzada que cada alumne necessita tenir.  A vegades perdem de vista la distància entre allò que l’alumne pot fer sol i el que pot arribar a fer, o acaben escapant-se entre urgències de contingut, l’assoliment de les competències bàsiques que realment fonamentaran el projecte personal de l’alumnat. Quan alguns autors parlen de la idea d’àrea comuna[2] es torna quasi evident que la tutoria es converteix en l’espai adient per com a mínim, coordinar-la.

Amb la idea final d’una educació inclusiva que la LEC ja defensa, entesa com un dret innegable a l’alumnat a ser membre de la classe ordinària[3] cal trobar noves formes aprofitant els recursos dels centres educatius a fi que aquesta sigui una realitat.  El desenvolupament del període de pràctiques del Màster en una USEE ha fet que em qüestioni la realitat de l’educació inclusiva, observant com un recurs que hauria de ser “virtual” acaba esdevenint un espai físic de reunió de la diversitat del centre. Però, al marge de les dificultats i inconvenients, les pràctiques educatives que hi tenen lloc, són també un exemple de què podria fer-se no només a una USEE sinó a tot l’Institut:

Així arribo a l’extensió de la idea de les cotutories. Una funció que a la USEE es demana al professorat allà assignat juntament amb el tutor de l’aula ordinària [4], i que pot dissenyar-se de forma que tot el professorat de l’Institut assumeixi la funció tutorial com a pròpia, amb una acurada distribució de tasques i pausada implementació, de forma a més, que el marc normatiu ho pugui recolzar.

La proposta  s’emmarca també en la cerca d’una millora en  l’organització del temps i espai escolar, de forma que tot i la situació contextual actual de retallades en recursos (materials i personals) als centres educatius, la millora de la convivència i clima al centre passi per una reorganització de funcions tradicionalment ordenades d’una manera en concret, i que tant des del punt de vista normatiu, com teòric, trobem prou fonamentació com per plantejar-nos el “fer-ho diferent per fer-ho millor”.

Cada cop amb més força i presència es parla del treball cooperatiu entre els alumnes com una estratègia per arribar a l’aprenentatge significatiu, a l’assoliment de competències bàsiques, etc. Però, sap també l’equip docent treballar de forma cooperativa entre ells? És aquesta doncs, la cotutoria, una forma de treball cooperatiu entre el professorat, una posada en pràctica dels docents, del que a moltes de les lectures del màster de formació del professorat, es demana que es dugui a terme amb l’alumnat

Subpàgines (1): Autoria i Llicències