Standards Corporate Graphic Identity Design Research Site

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยทุกท่าน
เรียน ผู้เข้ามาเยือน ทุกท่าน
ผมขอยุติการตอบแบบสอบถาม ตามเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้สรุปวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยในลำดับต่อไปครับ
16/6/2553
-------------------------------------------------------------------
   
ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า เพื่อเข้ามาอ่าน ดูผลงาน และเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
    ความร่วมมือผ่านทางระบบออนไลน์นี้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการประยุกต์ใช้บริการระบบฐานข้อมูลและพื้นที่ฟรีไซต์ของทาง GoogleSites ที่สะดวกสำหรับทุกท่านที่มีทักษะทางไอซีทีแล้ว ผู้วิจัยก็สะดวกในการเก็บรวบรวบข้อมูลได้กว้างไกล ได้ปริมาณประชากรมากยิ่งขึ้น สามารถนำเสนอข้อมูล-เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยให้ท่านสะดวก มีเวลา มีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณาตัดสินและให้ความเห็นชอบกับประเด็นคำถามมากยิ่งขึ้น
    ก่อนอื่นท่านควรเข้าดูรายละเอียดผลงานจากลำดับรายการเมนูด้านข้างซ้ายก่อน และหรือจาก Link ที่เชื่อมโยงไว้ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจแนวความคิดและแนวทางการศึกษาวิจัยร่วมกัน เป็นพื้นฐานก่อนเข้าตอบแบบสอบถาม และขอความกรุณาตอบแบบสอบถามต่อเนื่องให้แล้วเสร็จในคราวเดียว และตอบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 นี้

คำชี้แจง สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย
:            เว็บไซต์การนำเสนอผลงานการวิจัย-รวบรวบข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) โดยสอบถามท่านเพื่อนำผลการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกต้นแบบสำหรับการนำไปเป็นข้อมูลพัฒนาและกำหนดต้นแบบ เพื่อใช้งานและการผลิตที่เกี่ยวข้องจริงในลำดับต่อไป
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกแสดงลักษณะเอกลักษณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานชุดคือ
    1.ออกแบบกราฟิกตราเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    2.ออกแบบตัวอักษรเอกลักษณ์เฉพาะ(Font Characters) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    3.ออกแบบต้นแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับใช้เป็นตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และหน่วย งานของมหาวิทยาลัย

    แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นการนำเสนอรูปแบบกราฟิกเอกลักษณ์ อันเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา-ออกแบบ-พัฒนาและนำเสนอทดลองนำไปใช้จริงเป็นลำดับมาแล้ว โดยผ่านกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามกระบวนวิธีการออกแบบโดยสรุป ตามลำดับดังนี้คือ
    1.การศึกษาข้อมูลและการนำเสนอแนวความคิดเบื้องต้น(Preliminary  Research and Preliminary Ideas) 
    2.การออกแบบและพัฒนาปรับแก้ไขแบบ(Design Refinement)
    3.การร่วมพิจารณาคัดเลือกแบบที่เหมาะสม(Decision Making/Focus Group)
    4.นำต้นแบบผลิตจริงและหรือปรับแก้ครั้งสุดท้าย(Finalized Original Artwork) มอบเป็นต้นแบบไว้ให้เป็นแนวทางหรือทางเลือกสู่การพัฒนาและวางแผนใช้งาน
    ซึ่งความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลตามขั้นตอนที่ 3  เพื่อสรุปและกำหนดต้นแบบไว้เป็นมาตรฐานในลำดับสุดท้ายต่อไป
 
  
การเข้าตอบแบบสอบถาม ให้คลิกเมนูเชื่อมโยงที่นี่> แบบสอบถาม:Survey หรือจากเมนูรายการที่9 ด้านซ้ายมือ หรือคลิกที่ป้ายแบนเนอร์ จะเข้าสู่หน้าแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน และตอนที่2 มี 45 ข้อ เป็นความคิดเห็นแบบให้ค่าคะแนน(Rating Scale)จากคะแนน 1-5 ค่า จากระดับความเห็นน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด ซึ่งข้อมูลสรุปที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำต้นแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในลำดับต่อไป
   หากท่านประสบปัญหาเรื่องแบบสอบถามโหลด-แสดงผลช้า ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามได้จากหน้า-คลิกที่นี่> http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign/docum แล้วตอบโดยใช้โปรแกรม Acrobat (ฉบับเต็ม) โดยในเมนู Tools>Comment&Markup จะมีเครื่องมือเขียนเส้น กรอบ ดินสอเขียนลงในหน้าแบบสอบถามได้เลย จากนั้นก็บันทึกทับไฟล์เดิมแล้วส่งกลับไปยังผู้วิจัยได้อีกทางหนึ่ง 
    ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือของท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง
                        ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.
                        ผู้วิจัย 28/5/2553 โทรศัพท์มือถือ: 0896670091
Corporate Identity Implementation Sample Works
Corporate Identity Implementation Sample Works
ShoutMix chat widget ศิลปกรรมจันทรเกษม
 
Knowledge Managementand Information Technologyfor all Thai Teachers
WordPress Thai EditionDev to Serv YourKnowledge Managementby Wordpressthai.com
Thailand
Build Brand.info สร้างแบรนด์Brand Building Knowledge
Wittycomputer:วิตตี้คอมพิวเตอร์
prachid.com:ประชิดดอตคอม
e107CMS Thai Edition : FreeCMS
ThaiSME Community
Comments