Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 3 of 3. View more »

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้ 31 มีค 2560 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการจัดการความรู้ 31 มีค 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ รพ.มะเร็งลำปาง เวลา 9.00-16.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 ท่าน 
  Posted Mar 30, 2017, 8:25 PM by Rin Ph2499
 • อบรมหลักสูตร KM มือใหม่และผู้ประสานงาน KM ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีค 60 งานสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้จัดอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้สำหรับ KMมือใหม่และผู้ประสานงาน KM ประจำปี 2560
  Posted Mar 28, 2017, 8:37 PM by Rin Ph2499
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

บันทึกเรื่องเล่าจากชุมชนนักปฏิบัติ‎‎(COP)‎‎

 • 5 วิธีดูแลพนักงาน ก่อนที่ความสุขในการทำงานของเขาจะลดลง   งานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมต้องมาจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และการที่ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมาทำงานในองค์กร นอกจากการเลือกจากคุณสมบัติเลิศ สามารถทำงานได ...
  Posted Mar 28, 2017, 8:40 PM by Rin Ph2499
 • 7 ขั้นตอนสำหรับกระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการกับความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งมีดังนี้การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ...
  Posted Mar 28, 2017, 8:36 PM by Rin Ph2499
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Comments