1. Información Xeral

Redireccionando a www.grupoarial.es/ge

 
Emprazamento:                                            Parcela 1 do ámbito OE-5 de Galeras, na rúa Domingo García Sabell.
Edificabilidade da parcela:                          10.400 metros cadrados, ademais de 5.600 en plantas de soto.
Nº de vivendas:                                             81 vivendas de 1 a 4 dormitorios.
Baixos Comerciais:                                      Non permitidos. Non existe planta baixa comercial.
Prazas de garaxe:                                        162 prazas de garaxe.
Trasteiros:                                                    81 trasteiros.
Custo estimado de vivenda:                        2.550 euros/m2 construído. (sen IVE). Ir a Vivendas Dispoñibles.
Custo das prazas de garaxe:                       18.000 euros. (sen IVE)
Custo dos Trasteiros:                                  3.000 euros. (sen IVE)
Data de adquisición da parcela:                  19 de Abril de 2012
Data inicio das obras:                                  11 de Outubro de 2012
Data estimada de finalización das obras:   Novembro de 2014
Data estimada de entrega:                          Xaneiro de 2015
Vivenda piloto:                                              Avenida da Liberdade 2 Baixo, en Santa Marta. Ver mapa


GALERAS-ENTRERRIOS, SOC. COOP. GALEGA foi constituída o día 30 de novembro de 2011, mediante acordo da Asemblea Constituínte elevado a público en escritura outorgada ante o Notario de Santiago de Compostela, D. José Manuel Amigo Vázquez, o día 16 de Decembro de 2011, con nº 2351 do seu protocolo. Ten o seu domicilio social na rúa Santa Marta de Arriba, nº 55, planta Baixa, C.P. 15.706, en Santiago de Compostela, e C.I.F. F-70314521.
Comments