ประกาศสหกรณ์

ภาพกิจกรรม

หน้าแรก

ความเคลื่อนไหว

 • สรุปผลการดำเนินงาน ณ 28 ก.พ.57 เงินหุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557)39,476,220 บาทอนุมัติเงินกู้ (เดือนกุมภาพันธ์ 2557)ฉุกเฉิน 49 ราย 2,341 ...
  ส่ง 3 เม.ย. 2557 20:58 โดย COOP CODI
 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชนจำกัด ได้มีมติให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีท ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2557 22:51 โดย COOP CODI
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหนังสือที่ กษ 1107/463 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบ ถึงประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ความว่า ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2556 04:04 โดย COOP CODI
 • ปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชน จำกัด จะปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 จนถึงว ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2556 01:42 โดย COOP CODI
 • ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชนจำกัด ได้มีมติให้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 3 ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2556 20:00 โดย COOP CODI
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศ

 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "การใช้ทุนสวัสดิการของสมาชิก พ.ศ. 2556" ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "การใช้ทุนสวัสดิการของสมาชิก พ.ศ. 2556"ข้อมูลเปรียบเทียบสวัสดิการสหกรณ์ฯ กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์ กับกรณีเป ...
  ส่ง 13 ธ.ค. 2556 03:58 โดย COOP CODI
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "เงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ. 2556" ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "เงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ. 2556"
  ส่ง 13 ธ.ค. 2556 03:49 โดย COOP CODI
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2556" ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2556"
  ส่ง 13 ธ.ค. 2556 03:51 โดย COOP CODI
 • ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556" ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย "การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2556"
  ส่ง 4 ก.ย. 2556 09:33 โดย COOP CODI
 • ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนาองค์กรชุมชน จำกัดประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการดำเนินการ 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน แทนท่านเดิมที่หมดวาระเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจเข ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2556 01:50 โดย COOP CODI
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

  ประชุมใหญ่สามัญ 2556


  ส่ง 6 มี.ค. 2557 22:37 โดย COOP CODI
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

  ประชุมใหญ่สามัญ 2555

  ส่ง 3 เม.ย. 2556 02:28 โดย COOP CODI
 • ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2555

  ส่ง 4 ต.ค. 2555 07:46 โดย COOP CODI
 • สัมมนาสหกรณ์ 2555

  ส่ง 4 ต.ค. 2555 07:47 โดย COOP CODI
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments