คณะวิจัยจิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Research Team


โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา  ม.ค. ๕๐ - ม.ค. ๕๑

                คณะวิจัยได้ร่วมกันศึกษาสำรวจพรมแดนความรู้อันเกี่ยวข้องกับจิตตปัญญาศึกษามาเป็นเวลา ๑ ปี ทั้งในด้านประวัติศาสตร์แนวคิด เครื่องมือและการปฏิบัติ แนวทางการประยุกต์ใช้ วิธีวิทยาการวิจัย และการประเมินสำหรับจิตตปัญญาศึกษา คณะวิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจ ร่วมเป็นกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการประชุมนำเสนอผลงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา

                  สำหรับท่านที่สนใจต้องการศึกษาผลการวิจัย เรื่อง "จิตตปัญญาพฤกษา: การสำรวจและสังเคราะห์ความรู้จิตตปัญญาศึกษาเบื้องต้น" โปรดดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่