Casa de Sanatate

Documente necesare la depunerea cererilor de recuperare pentru concedii medicale:

 

Documente necesare pentru decontarea sumelor reprezentând indemnizaţiile plătite asiguraţilor din FNUASS


1. adresa de solicitare (anexa 2 - pentru cereri de solicitare dupa data de 01.01.2011)

2. *situaţia defalcată pe luni la adresa de solicitare

3. declaraţiile 112 depuse şi înregistrate la ANAF (centralizator şi confirmarea că nu există erori de validare ) cuprinzând secţiunile C2(anexa 1.1) şi D(anexa 1.2) pentru luna de încasare.

4. certificatul medical (exemplarul 2 - de culoare roz ), precum şi copie conform cu originalul după certificatul medical iniţial

5. nota de calcul cu stabilirea bazei de calcul

6. centralizator concedii medicale

7. extras de cont

8. certificat fiscal

9. dosar de încopciat cu şina

TOATE COPIILE VOR FI ŞTAMPILATE ŞI SEMNATE CONFORM CU ORIGINALUL

 

*Nota:se completează numai în situaţia în care există cel puţin 2 luni pentru care se solicită recuperarea sumelor


- cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completat� �n dou� exemplare; se vor completa separat cereri de recuperare pentru fiecare lun� �n parte; pe cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale se va completa si adresa de e-mail a persoanei de contact

- declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul FNUASS pt asig. Soc. De sanatate si pentru concedii si indemnizatii ( anexa 1 si 2, copie) dovada plaţii contribuţiei pentru concedii si indemnizatii care se va face astfel:

1. pt marii contribuabili - dovada stingerii debitelor

2. pt contribuabilii mici si mijlocii - fisa sintetica (contributia pentru concedii si indemnizatii), verificata si punctata lunar

- certificatul de atestare fiscală emis de ANAF-DGFP

- copii ale certificatelor medicale (exemplarul roz), pe care se va aplica �tampila societ��ii pentru conformitate cu originalul;

- la certificatele medicale "în continuare" se va ataşa copia certificatului medical "iniţial", pe care se va aplica stampila societatii pentru conformitate cu originalul

- din 1 ianuarie 2011 copie dupa declaratia 112 a lunii pentru care se solicita rambursarea si sectiunea C2

- centralizator privind concedii medicale anexa nr.5 - model atasat

Legislatie referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate: OUG 158/2005, Ord. 60/32/2006, Legea 399/2006, OUG 91/2006, Ord.830/2007, OUG 118/2008.


Raportare persoane angajate aflate in incapacitate temporara de munca

Conform Ordinului 430 din 11 mai 2010, Articolul 1, paragraful 25, punctul (6):

Angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate, in termen de maxim 6 zile de la data la care au fost instiintati cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca, lista cu persoanele angajate aflate in incapacitate temporara de munca, precum si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta.

Listele vor fi de forma unui tabel pe suport de hirtie si pe suport magnetic, in format MS Excel. Tabelul il puteti descarca de aici: tabel_persoane_cm.xls


UNITATEA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . . . , sc. . . . . . . , et. . . . . . . ,
ap. . . . . . . , sectorul/judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/ Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trezoreria/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

Catre Casa de Asigurari de Sanatate TIMIS

Unitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , bl. . . . . . . , sc. . . . . . . ,
et. �, ap. �, sectorul/judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cont . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
deschis la Trezoreria/Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . , va rugam a ne vira suma de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) lei, reprezent�nd diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite (tip
indemnizatii):
-J1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
-J2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
-J3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
-J4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
-J5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
si contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator pe
luna/perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dupa cum urmeaza:
-totalul cuantumului prestatiilor de suportat din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate pentru concedii si indemnizatii platite pe luna/perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei;
-totalul contributiilor pentru concedii si indemnizatii datorat de angajator pe luna/perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei;
-totalul sumei de recuperat de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
concedii si indemnizatii pe luna/perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . , suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei.
Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus si pentru corectitudinea
determinarii drepturilor de indemnizatii sociale de sanatate.
Anexa: Declaratia/Declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii pe luna/perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Director Director economic,
(Admnistrator), ��������
�������
Stampila societatii