La immigració

En un context d'un nou estat, qui és un immigrant a Catalunya? S'ha de calcar el model d'immigració que actualment té l'estat espanyol? S'ha de ser selectiu amb qui es deixa immigrar en funció de les necessitats del país o bé s'ha d'acollir a tothom sense cap mena de restricció? Si s'és selectiu, amb quin criteri s'hauran d'anar a buscar? Caldrà potenciar uns immigrants o altres en funció dels acords inter-estatals? 
I fins quan una persona és un "immigrant"? Els fills d'immigrants també són immigrants nascuts a Catalunya? I els fills de parelles mixtes? Si els "immigrants" han de tenir els mateixos drets que els autòctons, quan podran ser electors i elegibles?

En el contexto de un nuevo estado, ¿quién es un inmigrante en Catalunya? ¿Debe calcarse el modelo de inmigración que tiene actualmente el estado español? ¿Hay que ser selectivo con quien se permite inmigrar en función de las necesidades del país, o bien se tiene que acoger a todos sin restricción? Si se es selectivo, ¿cuál seria el criterio? ¿Debería potenciarse unos inmigrantes u otros en función de los acuerdos inter-estatales? Y, ¿hasta cuándo una persona es inmigrante? ¿Los hijos/as de inmigrantes también son inmigrantes o ya son ciudadanos de pleno derecho? ¿y los hijos de parejas mixtas? Si los inmigrantes tienen que tener los mismos derechos que los autóctonos, ¿cuándo podrán ser electores y elegibles?


Tema proposat per Montserrat M. S.


Comments