บุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนคอนสาวิทยา


ว่าที่ ร.ต.บัญชา  ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา
นายสุเชษฐ  จินดามุข
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นายจันทร์หล้า  นิวงษา
ครู
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
 นางหยาดฟ้า  วิชาพร
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายสุชา  เวียงบ่อแก
ครู
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายกำจร  นุชมา
ครู
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 นางน้ำผึ้ง  ใจศิริ
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวณัฐชา  บูรณเวช
ครู
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นางสาวเดือนเพ็ญ  พลฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระศิลปะ
นางสาวภิญญาภัทร  อินนุชิต
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายดนัย  รัตนะ 
ครู
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายนิพนธ์  สิงห์แดง
ครู
กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
ครู
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ครูวิจิตรา  จำปาสิม
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 ครูเกียรติศักดิ์  จันทะมอญ
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

Comments