บุคลากร

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนคอนสาวิทยา

นายสุรพล  วุฒิจิรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา
นายจันทร์หล้า นิวงษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นางหยาดฟ้า วิชาพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 นายสุชา เวียงบ่อแก
ครู คศ.3
หัวหน้างานอาคาร สถานที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการคณิตศาสตร์
นายกำจร  นุชมา
ครู คศ.2
หัวกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวณัฐชา  บูรณเวช
ครู คศ.1
งานวัดผล ประเมินผล
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 นางน้ำผึ้ง  ใจศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
ครู คศ.1
งานสารบรรณกลางโรงเรียน
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
นางสาวเดือนเพ็ญ  พลฤทธิ์
ครู คศ.1
งานทะเบียนนักเรียน
กลุ่มสาระศิลปะฯ
นางสาวมยุรี  เหมสุทธิ
ครู คศ.1
งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายดนัย  รัตนะ
ครู คศ.1
หัวหน้างานพัสดุ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นายนิพนธ์  สิงห์แดง
ครู คศ.1
งานกองทุน แนะแนว
กลุ่มสาระภาษาไทย
นายสุเชษฐ  จินดามุข
พนักงานราชการ
งานสหกรณ์โรงเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางวิจิตรา  จำปาสิม
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นายเกียรติศักดิ์  จันทะมอญ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 นางสาวบารมี  ศรีบุรินทร์
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 
  นายอเนก  จันทาสี
ช่างเทคนิค
 

Comments