ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

CONTACT US 

 

GIỚI THIỆU 

 

Useful Links

Tin tức

 English News

Trường Đại học

 

Báo Kinh tế

 

Các tổ chức KT

 Học bổng

Mua và bán

 Việc làm cho SV

Fullname:                      PHAN THE CONG

Office phone: + 844 7641408

Cell phone:     +844 987493537              

                           

Email:                           congphanthe@gmail.com

Work address:              The Faculty of Economics - Vietnam University of Commerce - Ho Tung Mau Road - Mai Dich - Cau Giay - Hanoi - Vietnam.