QUYCHẾ HĐ UBKTCĐCS 2009 - 2010

CÔNG ĐOÀN GD BÌNH DƯƠNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CS VÕ MINH ĐỨC                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KTCĐCS

THPT VÕ MINH ĐỨC

Năm học : 2009 - 2010

 

            Căn cứ vào Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và hướng dẫn hoạt động của UBKT.CĐGD Tỉnh Bình Dương và phương hướng nhiệm vụ công tác của CĐ cơ sở nhiệm kỳ X (2008 – 2010) mà đại hội đã đề ra. UBKT CĐCS Trường THPT Võ Minh Đức đề ra QUY CHẾ  HOẠT ĐỘNG trong năm học 2009 - 2010 như sau:

 

I. NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN KT CĐCS

1. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.
2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.
4. Giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ: Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của  CNVCLĐ.
 5- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra.

II. QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KT CĐCS

1. Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra được tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành và được mời dự Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu Công đoàn cùng cấp.
2. Báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về hoạt động kiểm tra Công đoàn và đề xuất các nội dung, chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.
3. Yêu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do Uỷ ban Kiểm tra nêu ra.
4. Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp. Những kiến nghị của Uỷ ban Kiểm tra không được Ban Thường vụ giải quyết thì Uỷ ban Kiểm tra có quyền báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cấp mình và báo cáo lên Uỷ ban Kiểm tra công đoàn cấp trên.

 III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG UBKT:

1/ Đ/c HUỲNH ĐẮC NGUYÊN: Chủ nhiệm  - Chịu trách nhiệm phụ trách mọi hoạt động UBKTCĐ. Tổng hợp báo cáo  tình hình các tổ công đoàn trực thuộc với BCH CĐ cơ sở..Tham gia và giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo.

2/ Đ/c ĐỖ THU THẢO: Ủy viên – Giúp cho đ/c Chủ nhiệm trong công tác kiểm tra các hoạt động công đoàn  trong Nhà trường. Chịu trách nhiệm theo dõi chế độ chính sách cán bộ viên chức trong Nhà trường. Tư vấn cho các thành viên trong Ban, BCHCĐCS những quy định và các thủ tục giải quyết các chế độ người lao động…

3/ Đ/c NGUYỄN THỊ THU: Ủy viên – Chịu trách nhiệm theo dõi  tài chính, việc quản lí và sử dụng tài chính công đoàn, tình hình mảng đào tạo.

 IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Họp phân công nhiệm vụ các thành viên ngay sau khi được Ban Chấp hành ra quyết định công nhận UBKT CĐCS

- Giúp BCH CĐCS  thực hiện tốt NQ ĐH CBCC đầu năm và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện điều lệ CĐ Việt Nam thông qua các tổ công đoàn và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường : kết hợp với họp Tổ chuyên môn triển khai các công văn , chỉ thị của Công đoàn cấp trên và kế hoạch thực hiện do Ban Chấp hành CĐCS đề ra : 1 tháng / 1 lần

- Góp ý kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm thường xuyên

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của CĐ theo học kỳ/ 1 lần, theo tổng kết năm học.

- Giúp BCH trong việc giải quyết khiếu tố, khiếu nại ở đơn vị (nếu có).

- Tham gia đầy đủ các khóa học tập huấn và triển khai công tác CĐ cho các thành viên.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quý trong năm học.

                                     VÕ MINH ĐỨC, NGÀY 31 THÁNG 9 NĂM 2009

TM.UBKTCĐCS

CHỦ NHIỆM

 

 

 

 HUỲNH ĐẮC NGUYÊN

 

ĉ
duc vo,
Dec 23, 2009, 9:23 PM
Comments