Văn bản

 LĐLĐ HUYỆN NHO QUAN

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /CĐGD

V/v tổng kết hoạt động Công đoàn

               năm học 2015 - 2016.

                                                                              Nho Quan, ngày 29 tháng 8 năm 2016

                   Kính gửi: Chủ tịch CĐCS các trường MN, TH, THCS.

 

  Thực hiện chương trình công tác của Công đoàn Giáo dục huyện Nho Quan.

          Được sự đồng ý của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Nho Quan, Ban Thường vụ công đoàn Giáo dục huyện tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2015 - 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017 Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện thông báo để các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Thành phần:

          - Đại biểu khách mời: (có giấy mời riêng)

          + Thường trực Công đoàn giáo dục tỉnh;

          + Thường trực LĐLĐ huyện;

          + Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Đại biểu triệu tập: (thay cho giấy triệu tập)

          + Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện.

          + Các đồng chí Ủy viên UBKT công đoàn Giáo dục huyện.

          + Các đồng chí Chủ tịch CĐCS các đơn vị: Phòng GD&ĐT; MN; TH; THCS.

          2. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 30/8/2016.

          3. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện yêu cầu Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thực hiện nghiêm túc; Nghiên cứu dự thảo báo cáo tổng kết, chương trình công tác để phát biểu, góp ý tại hội nghị./.

Nơi nhận:                                                                                                               TM. BANTHƯỜNG VỤ

- Các CĐCS trực thuộc;                                                                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH                                            - Lưu VPCĐGD, T/05                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký) 

.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Trần Văn Viện


Trang con (1): Văn bản lưu
ĉ
Công Đoàn,
17:15, 28 thg 8, 2016
Ċ
Công Đoàn,
18:05, 21 thg 2, 2016
ĉ
Công Đoàn,
22:44, 6 thg 12, 2015
Ċ
Công Đoàn,
00:38, 26 thg 3, 2015
Ċ
Công Đoàn,
18:06, 21 thg 2, 2016
ċ
KH tong ket 5 nam GVT-DVN.rar
(2379k)
Công Đoàn,
01:45, 11 thg 3, 2015
ĉ
Công Đoàn,
17:15, 28 thg 8, 2016
ĉ
Công Đoàn,
02:55, 20 thg 9, 2013
ĉ
Công Đoàn,
02:55, 20 thg 9, 2013
Ċ
Công Đoàn,
00:50, 21 thg 12, 2012
Ċ
Công Đoàn,
00:50, 21 thg 12, 2012