Văn bản

 LĐLĐ HUYỆN NHO QUAN

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/ GTrT-CĐGD

                                                                     Nho Quan, ngày 27 tháng 6 năm 2017

                GIẤY TRIỆU TẬP


                   Kính gửi:

                                   - Các đồng chí Uỷ viên BCH Công đoàn Giáo dục huyện;

                                   - Các đồng chí Uỷ viên UBKT Công đoàn Giáo dục huyện;

                                   - Các đồng chí Chủ tịch CĐCS các trường MN, TH, THCS.


          Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-LĐLĐ ngày 16/6/2017 của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình về việc giải thể Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh, Công đoàn Giao thông vận tải tỉnh và các Công đoàn Giáo dục cấp huyện;

          Căn cứ Chương trình công tác của LĐLĐ huyện Nho Quan và Công đoàn Giáo dục huyện Nho Quan.

          Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện triệu tập dự Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở cụ thể như sau:

          1. Nội dung

          - Chuyển giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở.

          2. Thành phần

          - Các đồng chí Uỷ viên BCH Công đoàn Giáo dục huyện;

          - Các đồng chí Uỷ viên UBKT Công đoàn Giáo dục huyện;

          - Các đồng chí Chủ tịch CĐCS các trường MN, TH, THCS, PGDĐT.

          3. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 30/6/2017 (thứ sáu).

          4. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.

          Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện yêu cầu thành phần tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                                                                                  TM. BANTHƯỜNG VỤ

- Các CĐCS trực thuộc;                                                                                                                                      CHỦ TỊCH                                                         

- Lưu VPCĐGD, T/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (đã ký) 

.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Trần Văn Viện


Trang con (1): Văn bản lưu
ĉ
Công Đoàn,
17:15, 28 thg 8, 2016
Ċ
Công Đoàn,
18:05, 21 thg 2, 2016
ĉ
Công Đoàn,
22:44, 6 thg 12, 2015
Ċ
Công Đoàn,
00:38, 26 thg 3, 2015
Ċ
Công Đoàn,
18:06, 21 thg 2, 2016
ċ
KH tong ket 5 nam GVT-DVN.rar
(2379k)
Công Đoàn,
01:45, 11 thg 3, 2015
ĉ
Công Đoàn,
17:15, 28 thg 8, 2016
ĉ
Công Đoàn,
02:55, 20 thg 9, 2013
ĉ
Công Đoàn,
02:55, 20 thg 9, 2013
Ċ
Công Đoàn,
00:50, 21 thg 12, 2012
Ċ
Công Đoàn,
00:50, 21 thg 12, 2012