Văn bản

 LĐLĐ HUYỆN NHO QUAN

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /KH-CĐGD

                                                                              Nho Quan, ngày 09 tháng 03 năm 2015

                    KẾ HOẠCH

Tổng kết  5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc  nhà” và sơ kết 5 năm 

thực hiện nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ  CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

         

          Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CĐN ngày 13/02/2015 của Công đoàn Giáo dục tỉnh về việc tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

          Căn cứ vào nội dung của phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đã được cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm lao động nữ của ngành Giáo dục và Đào tạo.

          Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổng kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” (GVT - ĐVN) giai đoạn 2010 – 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong toàn ngành như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Đánh giá kết quả phong trào GVT - ĐVN trong nữ cán bộ, giáo viên, CNV giai đoạn 2010 – 2015 và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          2. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu thi đua mới trong nữ cán bộ, giáo viên, CNV nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất.

          3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn và BNC đối với công tác vận động nữ nhà giáo và lao động trong giai đoạn hiện nay. Việc tổng kết phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

          1. Đánh giá kết quả công tác chỉ đạo của chuyên môn và các cấp Công đoàn đối với phong trào GVT – ĐVN. Tổng kết những thành tích xuất sắc của nữ cán bộ, giáo viên, CNV trong phong trào GVT - ĐVN những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

2. Tổng kết những kinh nghiệm về công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào GVT - ĐVN trong 5 năm qua, đồng thời bổ sung nội dung, tiêu chuẩn, đổi mới biện pháp chỉ đạo phong trào GVT - ĐVN và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện phong trào thi đua GVT – ĐVN và  thực hiện nghị quyết 6b trong thời gian tới.

3. Biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình trong công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện phong trào GVT - ĐVN trong 5 năm qua.

III. THỜI GIAN, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TỔNG KẾT

          1. Thời gian tổng kết

          - Các CĐCS tổng kết vào tháng 4 năm 2015. (hoàn thành trước 15/4/2015)

          - Phòng giáo dục và Công đoàn giáo dục tổng kết vào tháng 5.

2. Các bước tiến hành

          2.1. Đối với cơ sở

          - Ban chấp hành CĐCS phối hợp với nhà trường chỉ đạo Ban nữ công và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tiến hành bình xét các cá nhân đạt danh hiệu GVT - ĐVN giai đoạn 2010 – 2015 theo 3 cấp: cấp cơ sở, cấp huyện, cấp  tỉnh. Bình bầu danh hiệu từ tổ nữ công, BNC tập hợp bình xét và báo cáo kết quả với BCH Công đoàn cơ sở;

          - Công đoàn cơ sở phối hợp với nhà trường tổ chức tổng kết phong trào "GVT - ĐVN" 5 năm và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b và đề ra phương hướng, nhiệm vụ  trong  những năm tiếp theo;

          - Biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt danh hiệu "GVT - ĐVN".

          2.2.  Đối với phòng giáo dục và Công đoàn giáo dục huyện

          - Tập hợp  báo cáo và danh sách đề nghị khen thưởng của các đơn vị, xét và làm thủ tục đề nghị tặng giấy khen, bằng khen cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào GVT - ĐVN  cấp huyện, cấp  tỉnh.

- Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào GVT - ĐVN và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b trong 5 năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

          - Tuyên dương và khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt danh hiệu GVT - ĐVN.  

IV. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.

1. Tiêu chuẩn

1.1. Đối với cá nhân

- Chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chống mọi biểu hiện tiêu cực;

- Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt (nếu được cử đi học phải đạt từ loại khá trở lên), tích cực cải tiến nội dung, phương pháp quản lý và giảng dạy, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu thi đua của đơn vị và của CĐCS;

- Xây dựng gia đình no ấm, hoà thuận, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt KHHGĐ, phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập chính đáng, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, gia đình được công nhận gia đình văn hoá;

- Đoàn kết nhân ái, quan tâm đến mọi người trong đơn vị, nơi cư trú và toàn xã hội, được quần chúng tin yêu và tập thể suy tôn..

* Điều kiện để công nhận danh hiệu 5 năm GVT - ĐVN đối với từng cấp:

- Cấp cơ sở (cấp trường): Những chị đạt danh hiệu GVT - ĐVN từ 2  năm trở lên (trong đó có năm 2014).

- Cấp huyện, ngành: Những chị đạt danh hiệu GVT - ĐVN từ 3 năm trở lên có 02 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trong đó có năm học 2013 – 2014.

- Cấp tỉnh, ngành TW: Những chị đạt danh hiệu GVT - ĐVN  4 năm có 03 năm liên tục CSTĐ cấp cơ sở trong đó có năm học 2013 – 2014.

1.2. Những tập thể đạt danh hiệu GVT – ĐVN phải đạt được những yêu cầu sau:

- Có trên 50% tỉ lệ  nữ trong tổng số cán bộ, giáo viên, CNV của đơn vị;

- Thường xuyên phát động, hàng năm tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua GVT - ĐVN và cuối năm học có tổng kết phong trào;

- Không có nữ cán bộ, giáo viên, CNV bị kỷ luật, vi phạm chính sách DS – KHHGĐ, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội;

- Có 95% nữ cán bộ, giáo viên, CNV đạt danh hiệu GVT - ĐVN các cấp.

1.3. Danh hiệu “GVT – ĐVN” còn được xét tặng  cho các đối tượng sau:

- Nữ cán bộ, giáo viên, CNV nghỉ sinh con trong diện (con thứ nhất và thứ hai), sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm;

- Nữ thanh niên hoặc nữ  cán bộ, giáo viên, CNV chưa có con đạt danh hiệu lao động tiên tiến, vẫn thực hiện tốt trách nhiệm người con, người vợ, chị, em trong gia đình, xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm.

1.4. Công nhận danh hiệu GVT – ĐVN

- Đối với cấp tỉnh: cấp giấy chứng nhận GVT – ĐVN cho các đại biểu tiêu biểu đạt danh hiệu lao động từ tiên tiến trở lên 5 năm liền và đạt danh hiệu GVT – ĐVN hàng năm;

2. Hình thức khen thưởng và số lượng khen thưởng

2.1. Đối với các đơn vị trường học: cấp giấy chứng nhận hoặc ghi sổ vàng danh dự, có tặng phẩm đối với các chị đạt danh hiệu GVT - ĐVN.                     2.2. Đối với Công đoàn Giáo dục huyện: Cấp giấy chứng nhận cho tập thể, cá nhân.

3. Kinh phí tổ chức hội nghị và khen thưởng

          -  Kinh phí tổ chức tổng kết ở cấp nào do cấp đó đảm nhiệm.

          - Kinh phí khen thưởng thực hiện theo QĐ số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và do LĐLĐ huyện hướng dẫn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Các đơn vị báo cáo với cấp uỷ, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tổng kết phong trào GVT - ĐVN và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b theo đúng hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian qui định.

          2. Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị nộp Hồ sơ tổng kết phong trào GVT – ĐVN và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b về Thường trực Công đoàn giáo dục huyện trước ngày 22/4/2015. (Báo cáo trình hội nghị cấp cơ sở, danh sách đề nghị khen thưởng)

          Công đoàn Giáo dục huyện yêu cầu các CĐCS báo cáo với cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền, chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ  tổ chức tổng kết phong trào "GVT - ĐVN" và sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ trong nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của đơn vị theo đúng thời gian qui định, đạt hiệu quả thiết thực./.

Nơi nhận:                                                                                                               TM. BANTHƯỜNG VỤ

- Các CĐCS trực thuộc;                                                                                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH                                            - Lưu VPCĐGD, T/05                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký) 

.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Trần Văn Viện


Trang con (1): Văn bản lưu
Ċ
Công Đoàn,
08:03 19-08-2014
Ċ
Công Đoàn,
00:38 26-03-2015
Ċ
Công Đoàn,
17:51 04-03-2015
Ċ
Công Đoàn,
00:39 26-03-2015
Ċ
Công Đoàn,
01:45 11-03-2015
Ċ
Công Đoàn,
01:05 28-02-2014
ċ
KH tong ket 5 nam GVT-DVN.rar
(2379k)
Công Đoàn,
01:45 11-03-2015
ĉ
Công Đoàn,
02:55 20-09-2013
ĉ
Công Đoàn,
02:55 20-09-2013
Ċ
Công Đoàn,
08:04 19-08-2014
Ċ
Công Đoàn,
00:50 21-12-2012
Ċ
Công Đoàn,
08:04 19-08-2014
Ċ
Công Đoàn,
00:50 21-12-2012