Văn bản

 LĐLĐ HUYỆN NHO QUAN

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CĐGD

V/v chăm lo đời sống CBNGNLĐ

dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015

                                                                              Nho Quan, ngày 08 tháng 01 năm 2015

                    Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS các trường MN, TH, THCS.

          Thực hiện Công văn số 281/LĐLĐ ngày 26/12/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình; Công văn số 02/CĐGD ngày 06/01/2014 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Ninh Bình về việc chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015;

  Thực hiện chương trình công tác Công đoàn năm học 2014 - 2015 của Công đoàn Giáo dục huyện.

  Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Báo cáo với cấp ủy Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) của đơn vị và căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống cho đội ngũ CBNGNLĐ dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 ở các đơn vị trường học.

          Công đoàn ngành và Sở GD&ĐT dành một số suất quà hỗ trợ cho các gia đình cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cành khó khăn trong dịt tết Nguyên đán Ất mùi. Các đơn vị khảo sát tập hợp theo danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên theo biểu mẫu số 1 đính kèm gửi về Công đoàn ngành trước ngày 12/01/2015. (Người nhận: Đồng chí Trần Anh Tuấn; chỉ thu bản giấy có dấu; sau 12/01/2015 đơn vị nào không nộp coi như không có)

  2. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp có giải pháp khắc phục khó khăn của đơn vị, trường học, tổ chức thăm hỏi, chăm lo đời sống cho CBNGNLĐ, gia đình các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm. Hết thời gian nghỉ tết, nhanh chóng đưa hoạt động của đơn vị, hoạt động dạy - học của trường học ổn định, nề nếp.

  3. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc của CBNGNLĐ kịp thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết cho CBNGNLĐ ở lại đơn vị hoặc phải làm việc trong dịp tết, cùng với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch phân công CBNGNLĐ trực tết đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, tài sản của nhà trường, đơn vị và cá nhân; đảm bảo an ninh, tật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015.

Ban Thường vụ CĐGD huyện đề nghị Công đoàn các đơn vị tổ chức thực hiện, đảm bảo kịp thời và báo cáo chính thức kết quả công tác hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán - 2015 về CĐGD huyện trước ngày 14/02/2015 theo mẫu số 2 đính kèm. (Người nhận: Đồng chí Trần Anh Tuấn; chỉ thu bản giấy có dấu)

          Ban Thường vụ công đoàn Giáo dục huyện yêu cầu Chủ tịch CĐCS thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                                                                               TM. BANTHƯỜNG VỤ

- Như kính gửi;                                                                                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH                                            - Lưu VPCĐGD, T/05                                                                                                                                                                                                                                     (đã ký) 

.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Trần Văn Viện


Trang con (1): Văn bản lưu
Ċ
Công Đoàn,
08:03 19-08-2014
Ċ
Công Đoàn,
01:05 28-02-2014
ĉ
Công Đoàn,
02:55 20-09-2013
ĉ
Công Đoàn,
02:55 20-09-2013
Ċ
Công Đoàn,
08:04 19-08-2014
Ċ
Công Đoàn,
00:50 21-12-2012
Ċ
Công Đoàn,
08:04 19-08-2014
Ċ
Công Đoàn,
00:50 21-12-2012