Văn bản

 LĐLĐ HUYỆN NHO QUAN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/KH-CĐGD

Nho Quan, ngày 07 tháng 02 năm 2014

                                                         KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ - BCH của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 21/01/2014 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2014-2018


Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-BCH của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 21/01/2014 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2014-2018.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, giáo viên và người lao động (CB, GV, NLĐ) nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật lao động, củng cố niềm tin của CB, GV, NLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; nâng cao tỷ lệ người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn.

2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; hướng mạnh các hoạt động tuyên truyền về cơ sở với những hình thức, nội dung phù hợp.

3. Xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 22/CT-BBT của Ban Bí thư (khóa X) về “Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Hằng năm, có 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn Giáo dục các cấp; CB, GV, NLĐ trong các đơn vị, trường học được học tập các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

1.2. Hằng năm, bình quân mỗi CĐCS (nơi có nguồn phát triển đảng viên) giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú để cấp uỷ Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

1.3. Tham gia cùng với chính quyền phấn đấu 100% CB, GV, NLĐ được học

tập các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

1.4. Hằng năm CĐCS tham mưu với chính quyền bổ sung các đầu sách về pháp luật, luật lao động vào thư viện các trường học.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CB, GV, NLĐ

- Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và Nghị quyết của công đoàn các cấp đến CB, GV, nhân viên; nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng, về tổ chức Công đoàn, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; hiểu biết và nắm vững pháp luật, để hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và biết tự đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” gắn với việc thực hiện Chương trình nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

- Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình mới trong giảng dạy, công tác và hoạt động xã hội.

2.2. Phát động và tổ chức sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

Phát động và tổ chức sâu rộng trong CB, GV, nhân viên và người lao động phong trào học tập nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, sáng tạo trong lao động, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

2.3. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hoá. Xây dựng nếp sống. Tích cực phòng chống ma tuý, mại dâm, tệ nạn xã hội, tác hại của thuốc lá trong CB, GV, NLĐ.

- Thực hiện tốt trách nhiệm trong phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; hằng năm tổ chức đăng ký thực hiện “Quy chế văn hóa công sở”, “Quy tắc ứng xử”, “Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, tác hại của thuốc lá trong CB, GV, Nhân viên và người lao động. Hằng năm các CĐCS tổ chức cho CB, GV, nhân viên và người lao động đăng ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội.

2.4. Tuyên truyền, tổ chức và vận động CB, GV, NLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tổ chức, vận động

đoàn viên, CB, GV, nhân viên và người lao động đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của Đảng và các văn bản Luật của Nhà nước; tham gia giám sát và phản biện xã hội; tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công nhân lao động ưu tú để cấp ủy Đảng xem xét, phát triển Đảng.

- Đa dạng hóa các loại hình hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nhằm thu hút đông đảo CB, GV, NLĐ tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.

- Phối hợp tổ chức tốt chương trình đối thoại định kỳ và đột xuất giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trường học với CB, GV, NLĐ nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh và kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Công đoàn Giáo dục huyện

 Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết cho từng năm và cả nhiệm kỳ.

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra CĐCS các đơn vị trực thuộc thực hiện Nghị quyết; Hướng dẫn sơ kết, tổng kết Nghị quyết theo định kỳ và báo cáo về Liên đoàn Lao động huyện.

2. Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc

2.1. Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết tới cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động đạt kết quả tốt.

2.2. Đổi mới và lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn đơn vị, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong CB, GV, NLĐ.

2.3. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CB, GV, nhân viên và người lao động.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện yêu cầu Công đoàn cơ sở các đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết và báo cáo về Thường trực Công đoàn Ngành qua báo cáo tháng./.

Nơi nhận:                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Công đoàn Giáo dục tỉnh  (để báo cáo);                                               CHỦ TỊCH  

- LĐLĐ huyện (để báo cáo);

- BCH CĐ ngành (để chỉ đạo);                                                                 (đã ký) 

- CĐCS trực thuộc (để thực hiện);

- Lưu VPCĐGD, T/05.                                                                 Trần Văn Viện


Trang con (1): Văn bản lưu
Č
Ċ
ď
Công Đoàn,
19:22 02-12-2013
Ċ
ď
Công Đoàn,
02:56 20-09-2013
Ċ
ď
Công Đoàn,
01:05 28-02-2014
ĉ
ď
Công Đoàn,
19:22 02-12-2013
ĉ
ď
Công Đoàn,
02:55 20-09-2013
ĉ
ď
Công Đoàn,
02:55 20-09-2013
Ĉ
ď
Công Đoàn,
19:22 02-12-2013
Ċ
ď
Công Đoàn,
00:50 21-12-2012
Ċ
ď
Công Đoàn,
00:50 21-12-2012