TAI LIEU HUONG DAN DAI HOI CS 2012-2015

Chú ý:
-Dưới dây là những nội dung hướng dẫn tham khảo, có phần nào chưa phù hợp đề nghị các đồng chí đóng góp thêm cho nội dung văn bản dược hoàn chỉnh hơn, nội dung cac đồng chí gửi về địa chỉ: duckkien@yahoo.com.vn , rất cảm ơn các đồng chí hợp tác.
-Để việc tải văn bản dể , các đồng chí vào phần muỗi tên quây xuống bên phải clich chuột vào để tải văn vản.
-Trong phần nội dung bên trong việc chỉnh sửa có chổ bị nhầm nhiệm kỳ Đại hội.Đề nghị xem và chỉnh lại dùm Đại hội CĐCS là 2012-2015, Công đoàn huyện là 2012-2017.
ĉ
ldld cailaytg,
19:06, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:06, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:06, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:07, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:07, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:07, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:07, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:08, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:08, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:08, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
18:51, 16 thg 5, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
18:51, 16 thg 5, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:09, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:09, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:09, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:09, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:10, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:10, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:10, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:10, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:10, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:11, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:11, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:11, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:12, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:12, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:12, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:12, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:13, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:13, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:13, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:14, 24 thg 4, 2012
ĉ
ldld cailaytg,
19:14, 24 thg 4, 2012
Comments