Trang chủ

Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy đổi mới, sáng tạo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển hài hòa, ổn định, bền vững của đất nước ! 

 

 

  

    Chào mừng quý vị đã đến với cổng thông tin hoạt động công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy .

 

     LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY

Khu 2-Thị trấn Cai Lậy-ĐT(fax): ( 073 ) 3.826.445 
 

CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI

 NHIỆM KỲ 2013-2018

 
 
 
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN


 

 

 


 

KẾ HOẠCH

thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 24/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động,

sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (Xem tiếp)


  KẾ HOẠCH

Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  năm 2014.

(Xem tiếp)


KẾ  HOẠCH

Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” năm 2014 ( Xem tiếp)

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động

tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông năm 2014.(Xem tiếp)


CÔNG VĂN  
V/v tuyên truyền trong CNVCLĐ tham gia bảo đảm trật tự, ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2014 ( xem tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác phòng - chống tham nhũng năm 2014KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Nét đẹp công nhân” tỉnh Tiền Giang năm 2014 ( XEM TIẾP)

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 291/CV.LĐLĐ

V/v tuyên truyền các nội dung trọng tâm

                 tháng 11và 12/2013.

\Cai Lậy, ngày 19  tháng 11  năm 2013

 Nhằm tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 và 12/2013. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các CĐCS tham mưu cấp uỷ, phối hợp lãnh đạo đơn vị tuyên truyền CNVCLĐ các nội dung cụ thể như sau: (XEM TIẾP)


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

LIEN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY

                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 301/HD.LĐLĐ

Cai Lậy, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Phối hợp tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ năm 2014.

(Xem tiếp)

 


KẾ HOẠCH

Tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia

 An toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ lần thứ 16 ­năm 2014 ( Xem tiếp )


  TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KET QUẢ ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 được long trọng tổ chức từ ngày 27/7 đến 30/7/2013 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội (Việt Xô), Thủ đô Hà Nội.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và sự phát triển bền vững của tổ chức Công đoàn. Sau 4 ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp; sự thành công của Đại hội là động lực để tiếp tục đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Việt Nam phát triển ở tầm cao hơn trên chặng đường mới.

Để kịp thời tuyên truyền kết quả Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh biên soạn và gửi đến các cấp công đoàn tỉnh tài liệu (có đề cương kèm theo) để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  trong tỉnh./. (vào đây)

 

 

 

 

 

    

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  86/QĐ-LĐLĐ

  Tiền Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành

Liên đoàn Lao động tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động tỉnh được quy định tại Điều 32, Chương IV Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang lần thứ 2 khoá IX (2013-2018) ngày 29 tháng 3 năm 2013, (xem tiếp)


 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TIỀN GIANG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47  /QĐ-LĐLĐ

Cai Lậy, ngày 24  tháng 12  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành

Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CAI LẬY

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện được quy định tại Điều 32, Chương IV Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy lần thứ 2 khoá X (2012-2017) ngày 13 tháng 11 năm 2012,(Xem tiếp)LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB

 

 

 

 

          


    


Comments