Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Nederlands ConflictInstituut  t.h.o.n. De Leugenacademie.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 56324391

 

1  Definities

In de Algemene Voorwaarden van Nederlands Conflictinstituut t.h.o.n. F.J. Ketelaars De Leugenacademie wordt verstaan onder:

 

1.1    Nederlands Conflictinstituut t.h.o.n. F.J. Ketelaars De Leugenacademie, hierna genoemd: ‘NCI’, is een professioneel organisatie- en adviesbureau (SBI-code: 70221) dat diensten verleent in conflictexpertise, zoals: advies, training, mediation, conflicthantering en coaching. (SBI-code: 85592). De hoofdvestiging van NCI is gevestigd aan de Westhaven 24H, 2801 PJ in Gouda. ING Bank : 6279676 , IBAN : NL50INGB0006279676 , BTW: NL188965750B01, KvK R'dam: 56324391;

1.2    In deze algemene voorwaarden wordt onder NCI de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot bovengenoemde dienstverlening;

1.3    De opdrachtgever is een ieder (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het afnemen van onder 1.1 vernoemde, of enig andere in een schriftelijke overeenkomst vastgelegde, dienstverlening;

1.4    De deelnemer is een ieder die op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en NCI enige cursus en/of training en/of coaching en/of mediation en/of advies en/of consultancy en/of enige andere dienstverlening van NCI volgt of verkrijgt;

1.5    Een incompany training of activiteit, is een lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of coaching en/of mediation en/of advies en/of consultancy en/of enige andere dienstverlening, die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt;

1.6    Een open training of activiteit, is een lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of coaching en/of mediation en/of advies en/of consultancy en/of enige andere dienstverlening waarvoor een ieder zich kan inschrijven, uiteraard totdat het door NCI te bepalen aantal beschikbare plaatsen is gevuld;

1.7    Voorschotten zijn de kosten die NCI in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt, te onderscheiden in met omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste verschotten);

1.8    Kantoorkosten zijn de vaste opslag op het honorarium ter dekking van de kosten van kantoorfaciliteiten. Hieronder vallen niet slechts kosten zoals papier, porti, telefoon-, fax- , kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening;

1.9    Locatiekosten zijn alle kosten voortvloeiende uit de voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening te gebruiken locaties, zoals te zijn: congrescentra, vergaderruimten, hotels, pleziervaartuigen, sportparken inclusief golfbanen, schaatsbanen, skihallen, wellness centra, zwembaden, etc., in binnen- en buitenland; 

1.10Het honorarium is de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten zoals bedoeld in 1.7 en 1.8 – die NCI voor uitvoering van de opdracht is overeengekomen;

1.11Eigen bijdrage: bij de aanvraag van een toevoeging inzake mediation, stelt de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage van de cliënt vast, ten behoeve van de kosten voor de mediator, hieronder niet begrepen overige kosten.

 

2         Toepasselijkheid

2.1    De Algemene Voorwaarden van Nederlands Conflictinstituut t.h.o.n. De Leugenacademie zijn van toepassing op alle opdrachten door NCI aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ze zijn geldig vanaf 1 Mei 2013;

2.2    Een door NCI uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. NCI is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt;

2.3    De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden;

2.4    De opdrachtgever stemt ermee in dat NCI de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden;

2.5    De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


3       Opdracht

3.1

 

 

3.2

 

 

 

3.3

Een opdracht komt tot stand wanneer de aanvaarding door NCI schriftelijk (ook per e-mail) is bevestigd.

Een mediation opdracht komt ook tot stand indien via de Rechtbank, het Gerechtshof of andere Gerechtelijke instantie ambtshalve een last (tot toevoeging) of mandaat wordt afgegeven;

De aanpak van een opdracht wordt steeds op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de trainer/adviseur gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffende groep of gegeven een specifieke situatie een belangrijke richtlijn vormt.

NCI acht het van belang om aangaande de invulling van het programma en de samenstelling en verzorging van het ondersteunend materiaal samenwerking te betrachten. Hiervoor kunnen aparte afspraken gemaakt worden.

3.4

NCI is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan uit te voeren indien de opdrachtgever een gedeclareerd voorschot terzake honorarium en verschotten heeft betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Cliënt heeft daartoe een betalingsbewijs te overleggen;

3.5

Opdrachtgever stemt ermee in dat NCI de opdracht (geheel of gedeeltelijk) door derden laat uitvoeren;

3.6

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan NCI en/of de door NCI ingeschakelde derden ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

 

4         Gedragsregels

4.1    Van opdrachtgever en/of de deelnemer(s) wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht;

4.2    Tijdens de werkperioden worden de opdrachtgever en/of de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente, vooraf aan NCI gemelde, omstandigheden;

4.3    De opdrachtgever en/of de deelnemer(s) behoren de onder 1.1. genoemde dienstverlening actief te volgen; indien een opdrachtgever en/of de deelnemer(s) een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van anderen, kan opdrachtgever en/of de deelnemer(s) het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de tot verdere deelname ontzegde betrokken deelnemer(s) aan de betreffende dienstverlening;

4.4    NCI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van anderen en de gevolgen daarvan;

4.5    NCI kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing of diefstal van goederen en/of persoonlijke eigendommen van opdrachtgever en/of deelnemer(s).

 

5         Keuze van de locatie ten behoeve van de dienstverlening

5.1    Om goede resultaten te bereiken moet de locatie waar de onder 1.1 genoemde dienstverlening plaatsvindt voldoen aan door NCI te stellen eisen;

5.2    Voor branche- en bedrijfsactiviteiten wordt in onderling overleg een geschikte locatie gereserveerd;

5.3    Het wijzigen van de locatie kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.

 

6         Prijzen

6.1    Voor alle onder 1.1. genoemde diensten van NCI worden de prijzen in rekening gebracht conform de door NCI verstrekte offerte en / of opdrachtbevestiging;

6.2    Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

 

7         Honorarium

7.1    Het honorarium van aan NCI verbonden personen of zo nodig derden betreft de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten zoals bedoeld in 1.7 en 1.8 – die NCI voor uitvoering van de opdracht is overeengekomen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

7.2    NCI berekent voor het honorarium van aan haar verbonden personen of zo nodig derden een vast uurtarief, te zijn: € 195,00 per uur per persoon, exclusief de verplichte BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

 

8         Kosten

8.1    De kosten van de accommodatie waar de onder 1.1. genoemde dienstverlening van NCI plaatsheeft, alsmede reistijd en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de dienstverlener  van NCI, zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de opdrachtbevestiging;

8.2    Kantoorkosten als onder 1.8 gedefinieerd, zijn: 5% over het honorarium, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

  8.3   NCI berekent voor de onder 8.1 genoemde reistijd t.b.v. de onder 1.1 genoemde activiteiten door aan haar verbonden personen of zo nodig derden uitgevoerd een vast  uurtarief, te zijn: 50% van het standaard uurtarief per persoon, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

8.4    Reisvergoeding (€ 0,38 per km vanaf de woonplaats van de trainer/adviseur/ dienstverlener);

8.5    verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever;

8.6    Huur van video-apparatuur is € 130,00 per dag of dagdeel;

8.7    Huur telefoonset € 50,00 per dag of dagdeel;

8.8    Huur Laptops €500,00 per dag of dagdeel;

8.9    Toepassing JTI vragenlijst € 35,00 per deelnemer;

8.10Toepassing MBTI® vragenlijst € 95,00 per deelnemer;

8.11Per januari van elk kalenderjaar worden onze tarieven aangepast in overeenstemming met de prijsontwikkeling;

8.12Alle prijzen exclusief BTW.

 

9         Betalingsvoorwaarden

9.1    NCI zal steeds voorafgaand aan het geven van een lezing en/of workshop en/of cursus en/of training, en/of voorafgaand aan het verlenen van enige andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie;

9.2    Alle facturen van NCI zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende lezing en/of workshop en/of cursus en/of training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van NCI van door opdrachtgever af te nemen enige andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van NCI. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NCI ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking;

9.3    Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder 9.2 bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door NCI noodzakelijk is;

9.4    Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder 9.3 bedoeld in verzuim is, heeft NCI het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door NCI te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra NCI als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,00 bedragen, onverminderd het recht van NCI om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn;

9.5    Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder 9.3 bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van NCI per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van NCI op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 9.4 bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten;

9.6    Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder 9.3 bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van NCI op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 9.1 tot en met 9.5 van overeenkomstig toepassing zijn.

 

10     Annulering

10.1Indien de opdrachtgever de lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening annuleert of ter afname daarvan niet verschijnt, is hij desalniettemin gehouden NCI alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu NCI over het algemeen de bij NCI gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

 

11     Annulering bij overmacht

11.1Het in artikel 10 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt NCI echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande lezing, workshop, cursus en/of training, en/of enige andere overeengekomen dienstverlening deel te nemen aan een zelfde lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met NCI een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een incompany lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening, voor zover NCI een dergelijke datum beschikbaar heeft. In dit geval zal de opdrachtgever boven het bedrag van het oorspronkelijke honorarium aan NCI een vergoeding verschuldigd zijn ad:

·         bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag;

·         bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag;

·         bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag;

·         bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.

 

12     Annulering van nader in te vullen dienstverlening

12.1Indien een opdrachtgever met NCI overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen lezingen en/of workshops en/of cursussen en/of trainingen en/of enige andere overeengekomen dienstverlening af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd al ware alle overeengekomen lezingen en/of workshops en/of cursussen en/of trainingen en/of enige andere overeengekomen dienstverlening afgenomen, aangezien NCI over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

 

13     Gedeeltelijke deelname

13.1Deelnemers die tijdens een lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale kosten t.b.v. de lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening, alsmede reistijd-, reis- en verblijfkosten verschuldigd;

13.2Indien een deelnemer aan een ‘open’ lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de deze voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige bedrag ten behoeve van de lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of en/of enige andere overeengekomen dienstverlening verschuldigd;

13.3In overleg met NCI kan de deelnemer aan een vervangende open lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening of, indien van toepassing een deel daarvan, deelnemen.

 

14     Mediation

14.1Daar waar NCI, mediation als specifieke dienstverlening levert, zullen de bepalingen en gedragsregels van het NMI - Nederlands Mediation Instituut van toepassing zijn verklaard, indien en uitsluitend dan wanneer partijen de mediation zijn aangaan op basis van een mediationovereenkomst waarin is opgenomen dat de bepalingen en gedragsregels van het NMI-Nederlands Mediation Instituut van toepassing zijn;

14.2Indien een mediation, door de namens NCI voorgestelde mediator, onder de bepalingen en gedragsregels van het NMI-Nederlands Mediation Instituut wordt aangegaan, zal alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aangaande het mediationproces door de mediator van NCI worden overgenomen. Op geen enkele wijze zal NCI nog kunnen worden aangesproken aangaande de kwaliteit van de mediation of enige uitkomst daarvan;

14.3Indien een mediation door de onder 14.2 genoemde mediator, d.m.v. de mediationovereenkomst onder de bepalingen en gedragsregels van het NMI-Nederlands Mediation Instituut is aangegaan, zullen eventuele geschillen aangaande het handelen van de mediator en/of het mediationproces door partijen aan het tuchtcollege van het  NMI-Nederlands Mediation Instituut kunnen worden voorgelegd.

 

15     Aansprakelijkheid

15.1NCI zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan NCI opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door NCI geleverde dienst;

15.2De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan NCI ter beschikking gestelde gegevens. NCI is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie;

15.3NCI is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan NCI toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden;

15.4De maximale aansprakelijkheid van NCI is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van NCI in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van NCI. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door NCI verleende crediteringen;

15.5Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij NCI heeft gemeld.

 

16     Verjaring

16.1Elke vordering op NCI verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

 

17     Werkmateriaal

17.1De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn niet begrepen in de kosten van de lezing en/of workshop en/of cursus en/of training, en/of enige andere overeengekomen dienstverlening die opdrachtgever afneemt, tenzij anders schriftelijk vastgelegd;

17.2Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursusmateriaal, en van alle in het kader van de lezing en/of workshop en/of cursus en/of training en/of enige andere overeengekomen dienstverlening uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de deelnemers, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van NCI; NCI behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar (cursus)materialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer(s) in strijd handelt met dit artikel is deze, c .q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 aan NCI waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.

 

18     Geheimhouding en Gentlemen’s agreement

18.1Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen NCI en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan NCI verbonden medewerkers, trainers, mediators, coaches en andere derden, hebben zich tot geheimhouding verplicht.

18.2Ten aanzien van door ons ingeschakelde medewerkers geldt een concurrentiebeding: gedurende 2 jaar na voor een betreffende organisatie voor ons opdrachten te hebben uitgevoerd, worden met betreffende organisatie, of via derden voor deze, door opdrachtgever geen opdrachten van hen geaccepteerd.

 

19     Geschillen

19.1Elk geschil tussen NCI en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen onder begeleiding van een NMI – RegisterMediator getracht te worden opgelost;

19.2Elk geschil tussen NCI en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, indien de onder 19.1 gestelde voorwaarde niet tot oplossing van het geschil zal leiden;

19.3Op alle overeenkomsten met NCI zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn;

19.4Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van NCI van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van NCI steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

 

20     Vermelden van referenties

20.1         Uit commerciële overweging, vermeldt NCI in haar eigen documentatie en/of offertes met welke opdrachtgevers is gewerkt. Dit om nieuwe opdrachtgevers een beeld te geven van ons klantenbestand. Indien een opdrachtgever niet vermeld wil worden, wordt dit gerespecteerd.

 

21     Conversie

21.1Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is NCI gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

Comments