ประวัติอำเภออาจสามารถ
 
 
         อำเภออาจสามารถ คำขวัญอำเภอ เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งกราม คือนามอาจสามารถ ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา อำเภอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2440 ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนายอำเภอท่านแรกคือ ขุนมัณธนานุการ อำเภออาจสามารถ แต่เดิมนั้นชื่อ อำเภอสระบุศย์ ซึ่งตั้งตามชื่อลักาณะของหนองน้ำ ที่อยู่หลังที่ว่าการอำเภอ (ปัจจุบันหนองน้ำนี้มีชื่อว่า หนองหูลิง) แต่ก่อนนั้นหนองน้ำแห่งนี้ มีดอกบัวสีแดงขึ้นอยู่เต็ม เมื่อตั้งอำเภอครั้งแรกจึงขนานนามว่า อำเภอสระบุศย์ ต่อมาในปี พงศ.2456 ร.ต.ท.อุ่ม ภมรสูตร นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าราษฏรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เนื่องจากขาดการศึกษาไม่กระตือรือร้นในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาทั้งต่อกิจการของราษฏรด้วยกันเองและกับทางราชการจะประกอบการสิ่งสดก็ไม่สำเร็จ ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ราษฏรตื่นตัว และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงเปลี่ยนชื่อำเภอมาเป็นอำเภออาจสามารถ เนื้อที่ มีพื้นที่ 45,444 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอธวัชบุรีและอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเสลภูมิ และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว การเมืองการปกครอง ตำบล 10 แห่ง หมู่บ้าน 138 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง อบต. 10 แห่ง โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2043 ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งโดยสาร และท่าแพขนานยนต์ ทางอากาศ ท่าอากาศยาน เศรษฐกิจ อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ปลูกพืช เช่น ถั่ว พริก ปอ เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ดไก่ อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า ทำการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น มวยนึ่งข้าว ตุ๊กตา จำนวนธนาคาร มี 2 แห่ง ได้แก่ - ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอาจสามารถ - ธนาคารออมสิน สาขาอาจสามารถ การเกษตร - ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ถั่วลิสง ปอ พริก มะเขือเทศ ฟักทอง - ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำชี ลำห้วยไส้ไก ลำห้วยแก้ว ลำห้วยยางเฌอ ลำห้วยวังเจ๊ก - โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กาสิโบ ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลอาจสามารถ - โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ที่ตั้ง หมู่ 7 ตำบลหนองขาม - โรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ที่ตั้ง หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก ประชากร จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 75,463 คน จำนวนประชากรชาย รวม 37,669 คน จำนวนประชากรหญิง รวม 37,739 คน สถานศึกษา โรงเรียนมัธยม ได้แก่ - โรงเรียนอาจสามารถวิทยา โทรศัพท์               0-4359-9085        - โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา โทรศัพท์               0-4356-5022        - โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ - โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม โทรศัพท์               0-4351-8199        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป่าไม้ ได้แก่ ป่าค้ำใหญ่-คำขวาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน ป่าดงหนองกล้า ตำบลโพนเอง - แหล่งน้ำธรรมชาติ คือแม่น้ำชี


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments