Annex 1

Les WebQuestes que es presentin al Primer concurs de WebQuestCat han d'ajustar-se a la següents característiques: 

 1. Han d'ajustar-se a la següent definició :


"Una WebQuesta és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats"


 2-Han de tenir els següents apartats:

1-Índex o pàgina principal
2-Introducció
3-Tasca
4-Procés/Recursos/Suports
5-Avaluació/Rúbrica
6-Conclusions
7-Crèdits i Referències
8-Guia Didàctica
9 Enllaç al treball dels alumnes (opcional)


3-Cada apartat ha de contenir la informació indicada a continuació:

Pàgina principal   
-Un títol suggerent
-Una imatge adequada al contingut
-Ha d’indicar l’àrea i el nivell als quals  va adreçada
-Els noms dels autors i una adreça electrònica
-La data de la creació o de la darrera actualització de la WebQuesta
-L’enllaç a tots els altres apartats 

Introducció:
-Ha de ser breu, clara  i motivadora 
-Ha d'incloure  una pregunta, un enigma,un repte, o un problema a resoldre...

Tasca
-Ha de proposar la realització d'un producte real, contextualitzat  i complex que per ser realitzat  calgui desenvolpuar diverses competències en un treball cooperatiu,


Procés:
-Ha d'especificar pas per pas les activitats  que han de fer els alumnes per realitzar la tasca. Com s'han d'agrupar i  les eines i recursos que utilitzaran.
 -Els recursos seleccionats han de ser de qualitat, actualitzats i adequats al nivell dels alumnes.


Avaluació

-L’ avaluació ha d’incloure una o més rúbriques per a mesurar el treball dels alumnes de manera objectiva per mitjà de diversos criteris. graduats progressivament. 

Conclusions 
-Han de predisposar els alumnes  a  fer una  reflexió del treball realitzat i aportar idees per a continuar ampliant el projecte o desenvolupar-ne de nous 


Crèdits i referències: 
-En aquest apartat cal citar el creador de les Webquest i els  assessoraments i col·laboracions que hàgiu tingut  en l'elaboració de la WQ.
-Cal també fer  referència a tot el material d´on heu tret informació rellevant tant d´internet com d´altre tipus,  bibliografia…


Guia didàctica:

-Els objectius curriculars o les competències bàsiques.
-La temporalització prevista
-L’organització de l’espai
-Altres recursos complementaris
-Qualsevol altra informació que pugui ajudar a fer-ne una bona implementació a l'aula.


IMPORTANT : Cal que tingueu en compte tot el que fa referència als drets d'autor de les imatges, vídeos o sons que publiqueu.
També us recordem que  per publicar imatges dels alumnes a Internet cal tenir una autorització prèvia.

 En aquestes adreces hi trobareu tota la informació que pugueu necessitar: 


Comments