Estudi sobre l'avaluació educativa

Benvolgut/da professor/a,

Som un grup de recerca que treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Autònoma de Madrid. El nostre focus d'investigació són les pautes d'avaluació i com aquestes influeixen en l'aprenentatge dels alumnes. El motiu d'aquest correu és demanar-te la teva col·laboració en una investigació en línia que estem realitzant.

Aquesta investigació està dirigida a professors d'educació reglada de totes les etapes educatives, modalitats i tipus de centre. L'objectiu és explorar com avaluen els professors en les diferents comunitats autònomes i quines de les estratègies que utilitzen els resulten més útils i fiables.

La participació consisteix a emplenar una enquesta a través d'internet. El temps aproximat de resposta són 15 minuts. Un terç de les preguntes són opcionals i obertes, per permetre exposar la teva posició i reflexions envers les pautes d’avaluació. El tractament de les dades és i serà completament confidencial. A més a més en l’enquesta no es sol·licita cap tipus d'identificació personal (nom, cognoms, telèfon, etc.) i només es pot indicar, de manera opcional, el centre i el correu electrònic. L'adreça de correu serà utilitzada exclusivament per enviar els resultats finals de la investigació per a aquells participants interessats en rebre aquesta informació.

A aquells centres de primària, secundària i departaments universitaris amb un major nombre de professors participants se'ls oferirà un seminari de formació i assessoria sobre avaluació educativa que englobarà els resultats de la recerca i informació sobre les diferents pautes d'avaluació.

En cap cas es realitzaran comparacions entre centres, ni províncies, ni comunitats autònomes. L'objectiu és realitzar una radiografia a nivell estatal.

Esperem poder comptar amb la teva inestimable col·laboració per a aquesta investigació.

Rep una salutació,

Dr. Ernesto Panadero

Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona

Participar en l'estudi (Versió en català) / Participar en el estudio (Versión en Castellano) 
Estudi finançat per

    
Comments