วิธีการปลูกบุ้ง

 ผักบุ้งจีนเป็นผักที่ใช้ส่วนของต้นและใบบริโภค  ปลูกง่าย
  การเจริญเติบโตเร็ว  การดูแลรักษาง่าย  สามรถปลูกได้ตลอดปี
   และขึ้นได้ในดินทุกชนิด 
          
         การเตรียดินและการปลูก
 1. ผักบุ้งจีนเป็นผักที่มีระบบรากตื้น ขุดดินลึกประมาณ15 - 20 ซม.

 2. ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้เข้าทั่วแปลง

 3. หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลงอย่างสม่ำเสมอ  หรืออาจใช้เมล็ด
  โรยเป็นร่องหรือแถว  โดยระยะห่างระหว่างแถวปลูก 15 ซม.

 4. กลบเมล็ดด้วยปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยคอก

 5. รดน้ำโห้ชุ่ม

 6. คลุมด้วยฟางข้าวบางๆ  เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดิน

 7. ต้นกล้าจะเริ่มงอก  2 - 3 วันหลังหยอดเมล็ด

  การดูแลรักษา

 8. การใส่ปุ๋ย ผักบุ้งจีนเป็นผักที่กินใบที่มีอายุสั้น  ดังนั้นควร
  ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรีย หรือ แอมโมเนี่ยมซัลเฟต
  อัตรา 1 -2 ช้อนชาต่อน้ำ  10 ลิตร ละลายผสมน้ำรดผักบุ้ง
  ทุกๆ 5 - 7 วัน
 9. หรือหว่านโดยตรงในแปลง  อัตรา 1 กำมือ (2 - 3 ช้อนแกง)
  ต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร  และรดน้ำตามทั

 10. หรือจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ  โดยใช้ปุ๋ย
  วิทยาศาสตร์น้อยลงได้
 11. การให้น้ำ  ผักบุ้งชอบดินที่มีความชื้นสูง  ควรให้น้ำบ่อยๆ
  อย่าให้ขาดน้ำ  ผักบุ้งอาจจะชะงักการเจริญ  แคระแกรน
  คุณภาพ

 12. การกำจัดวัชพืชไม่จำเป็น  เพราะเป็นผักที่มีอายุสั้นและ
  เจริญเติบโตเร็วมาก  สามารถขึ้นคลุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

  การเก็บเกี่ยว
 13. หว่านเมล็ดประมาณ 25 - 30 วัน  สามารถเก็บเกี่ยวได้วิธี
  การเก็บโดยใช้มือถอนทั้งราก  แล้วนำมาล้างให้สะอาด

 14. หรือหากไม่ถอน  สามารถใช้มือเด็ดหรือมีดตัดยอดไปบริโภค
  และปล่อยโคนไว้

 15. บำรุงด้วยปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  และหมั่นรดน้ำ
  ประมาณ 15 วัน  ต่อมาสามารถทยอยตัดได้อีกหนึ่งรุ่น

Comments