คำอธิบายรายวิชา

Slideshow maker (using Google Slides)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชาการเขียนโปรแกรม 1                     รหัสวิชา ง32044                             จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                          เวลาเรียน 40 ชั่วโมง                          อัตราส่วน 80:20


        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  หลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมภาษาซี การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข  การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การทำงานแบบวนซ้ำ (Loop) การเขียนโปรแกรมย่อย และการประยุกต์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และนำไปประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

        โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าความรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ตั้งสมมุติฐาน และการหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้ ตั้งคำถาม  อธิบาย เชื่อมโยงความรู้ เปรียบเทียบ วิธีการแสวงหาความรู้สาขาต่างๆ พร้อมกับสร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาในการทำงานและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าถูกวิธี


ทบทวนภาษาซี เบื้องต้น