หน้าแรก

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ครูผู้สอน : ครูวราภรณ์  เฉิดดิลก
 
ประกาศ! ให้ทุกคนไปที่เพจ "ส่งงานภาพเหมือน" และ "ส่งงาน Google Docs "
...จากนั้นให้ไปลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น...
 
อยากบอกทุกคน...คลิกที่นี่!!!เพื่ออ่านต่อ
 
 เลขที่
ชื่อ - สกุล 
e-mail 
๑ 
 นายวินัย  เภาวนะ
๒ 
 นางสาวรัตนา  ไชยทองดี
 
 นายวัชระ ไผ่ล้อมทำเล
๔ 
 นาสุริยันต์  จันถา
 
๕ 
 นางสาวสมพร  เบ้าทอง
๖ 
 นางสาวนก  อรรคดี
๗ 
 นางสาวพนิดา  จินารักษ์
๘ 
 นางสาวศิริรัตน์  ศรีต่างคำ
๙ 
 นางสาววนิดา  ราชสีเมือง
 
๑๐ 
 นางสาวอาทิตยา  ปริเตนัง
 
๑๑ 
 นางสาวเดือนเพ็ญ  มารมย์
๑๒ 
 นางสาวปริญญา  ศิริปัญญา
 
๑๓ 
 นางสาวอรทัย  เพชรล้ำ
๑๔ 
 นางสาวชลธิษา  ชาวดร
๑๕
 นางสาวนิตติยา  ก้อนศิลา
 
๑๖ 
 นายสุริยันต์  สิงห์วงค์
 
๑๗ 
 นายทวี  นาเมืองรักษ์
 
๑๘ 
 นายเฉลิมชัย  ทองพูลเพิ่ม
๑๙ 
 นางสาวชานิดา  สังข์ทอง
 
๒๐ 
 นายศุภชัย  ชะราสุม
๒๑ 
 นายอภิวัฒน์  รูปพรม
๒๒ 
 นางสาวกานดารัตน์  เภาศรี
๒๓ 
 นางสาวจารุวรรณ  เหล็กเพชร
 
๒๔ 
 นางสาวจินตนารัตน์  ผุยแพง
๒๕ 
 นางสาวนิภารัตน์  ราชวัง
๒๖ 
 นางสาวน้ำมนต์  ชนชิด
๒๗ 
 นางสาวลักขณา  ข่วงทิพย์
๒๘ 
 นางสาววนิดา  รัดที
๒๙ 
 นางสาววัลลี  ประเชิญเชื้อ
๓๐ 
 นางสาวศิริพรรณ  ผุยแพง
๓๑ 
 นางสาวสร้อยสุวรรณ์  จันทร์สว่าง
๓๒ 
 นางสาวสาวิตรี  อัฐศรี
 ๓๓
 นางสาวสุนิตรา  สร้อยสีหา
 
 ๓๔
 นางสาวสุพรรณี  อุทัยวัฒน์ 
 ๓๕
 นางสาวอุสา  เคณาภูมิ 
 ๓๖
 นางสาวจินตนา  อามาตรมนตรี 
 ๓๗
 นางสาวพีรชยา  แท่งเหล็ก 
 ๓๘
 นางสาวสุดารัตน์  รัตนประภา 

 

 

 
หน้าเว็บย่อย (1): อยากบอกทุกคน