ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 2204-2001

วัตถุประสงค์รายวิชา 
          1. เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ
          2. เพื่อให้เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
          3. เพื่อให้มีเจคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ     

สมรรถนะรายวิชา
           1. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ
           2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ
           3. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ของเอกสารในระบบงานธุรกิจ
การนำคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี  ด้านการเงิน  ด้านการตลาด  ด้านการผลิตและการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล