นางสาวสุปรีดา  สังวาลย์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์


เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ อกท. ภาคใต้ ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่39

ครูที่ปรึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 
สาขาเพาเะลี้ยงสัตว์น้ำ